Decyzja 2024/1709 dotycząca zmiany decyzji 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1709

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZIB) 2024/1709
z dnia 17 czerwca 2024 r.
dotycząca zmiany decyzji 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 czerwca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/386/WPZiB 1 .

(2) W dniach 21 i 22 marca 2024 r. Rada Europejska potwierdziła, że Unia z determinacją popiera niezależność,

suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz jej niezbywalne prawo do samoobrony przed rosyjską agresją. Unia nie uznaje bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską i w dalszym ciągu potępia ten akt jako naruszenie prawa międzynarodowego. Unia jest nadal zdecydowana w pełni realizować politykę nieuznawania tego bezprawnego przyłączenia.

(3) Ze względu na powagę sytuacji i tak długo, jak nielegalne działania Federacji Rosyjskiej naruszają podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym w szczególności zakaz użycia siły zapisany w art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, lub międzynarodowego prawa humanitarnego, należy utrzymać w mocy wszystkie środki nałożone przez Unię. Decyzję 2014/386/WPZiB należy zatem przedłużyć do dnia 23 czerwca 2025 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/386/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Art. 5. akapit drugi decyzji 2014/386/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 23 czerwca 2025 r.".

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 czerwca 2024 r.
1 Decyzja Rady 2014/386/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 70).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.