Decyzja 2024/1693 w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących umowy między Unią Europejską a Księstwem Andory w odniesieniu do pewnych aspektów zarządzania granicami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1693

Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1693
z dnia 30 maja 2024 r.
w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących umowy między Unią Europejską a Księstwem Andory w odniesieniu do pewnych aspektów zarządzania granicami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 79 ust. 2 lit. c), w związku z art. 218 ust. 3 i 4,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić podstawę prawną braku kontroli granicznej między Francją i Andorą, a także między Hiszpanią i Andorą, niezbędna jest umowa.

(2) Zawarcie takiej umowy byłoby korzystne z uwagi na bliskość geograficzną Unii i Andory oraz ich gospodarczą współzależność.

(3) Zawarcie umowy jest niezbędne, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie na granicach zewnętrznych Unii obywateli państw trzecich posiadających dokumenty pobytowe wydane przez Andorę.

(4) Warunkiem wydania takich dokumentów pobytowych przez Andorę musi być wiążąca opinia Francji lub Hiszpanii oparta na ocenie bezpieczeństwa przeprowadzonej przez jedno z tych dwóch państw członkowskich zgodnie z uprzednio ustalonym kluczem podziału.

(5) Umowa umożliwiłaby zawieranie wykonawczych porozumień administracyjnych o charakterze operacyjnym między Francją, Hiszpanią i Andorą w kwestiach objętych umową, pod warunkiem że takie porozumienia są zgodne z umową oraz z prawem Unii.

(6) Należy zatem podjąć negocjacje prowadzące do zawarcia umowy między Unią a Andorą.

(7) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE 1 . Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(8) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. 
Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy z Księstwem Andory dotyczącej pewnych aspektów zarządzania granicami.
2. 
Negocjacje prowadzone są na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do niniejszej decyzji.

Komisja zostaje niniejszym wyznaczona na negocjatora unijnego.

Negocjacje prowadzone są w konsultacji z odpowiednią grupą roboczą Rady.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2024 r.
1 Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.