Decyzja 2024/1692 w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Włoską

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1692

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1692
z dnia 30 maja 2024 r.
w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Włoską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 20 stycznia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/102 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. W dniu 26 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2021/877 3  w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską.

(3) Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem mandatu krajowego, na podstawie którego Alessandro FERMI został zaproponowany na stanowisko członka.

(4) Dwa stanowiska zastępców członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z rezygnacją Gianmarca MEDUSEIEGO oraz w związku z upływem mandatu krajowego, na podstawie którego Piero Mauro ZANIN został zaproponowany na stanowisko członka.

(5) Rząd włoski zaproponował Gaetana GALVAGNA, będącego przedstawicielem organu regionalnego odpowiedzialnego politycznie przed wybranym zgromadzeniem, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego Sycylii), na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

(6) Rząd włoski zaproponował następujących przedstawicieli wspólnot regionalnych lub lokalnych odpowiedzialnych politycznie przed wybranym zgromadzeniem na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.: Mauro BORDIN, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia (Przewodniczący Rady Regionalnej Friuli-Wenecji Julijskiej), i Federico ROMANI, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia (Przewodniczący Rady Regionalnej Lombardii),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Następujący przedstawiciele wspólnot regionalnych odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem zostają niniejszym mianowani do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.:

a)
na stanowisko członka Komitetu Regionów:
Gaetano GALVAGNO, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego Sycylii);

oraz

b)
na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów:
Mauro BORDIN, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia (Przewodniczący Rady Regionalnej Friuli-Wenecji Julijskiej),
Federico ROMANI, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia (Przewodniczący Rady Regionalnej Lombardii).

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
2 Decyzja Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 20 z 24.1.2020, s. 2, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec/2020/102/oj).
3 Decyzja Rady (UE) 2021/877 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Włoską (Dz.U. L 192 z 1.6.2021, s. 11, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/877/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.