Decyzja 2024/1691 w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2024/570

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1691

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) 2024/1691
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2024/570 (ATALAN- TA/2/2024)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB, którym. ustanowiono operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA).

(2) Na mocy art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji EUNAVFOR Atalanta.

(3) W dniu 6 lutego 2024 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2024/570 2  w sprawie mianowania wiceadmirała Francesca SALADINA dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR Atalanta od dnia 11 lutego 2024 r.

(4) W dniu 18 kwietnia 2024 r. hiszpańskie władze wojskowe zaproponowały mianowanie wiceadmirała Manuela ALVARGONZALEZA MÉNDEZA, na miejsce wiceadmirała Francesca SALADINA, nowym dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR Atalanta (zwane dalej "proponowaną nominacją") od dnia 20 czerwca 2024 r.

(5) W dniu 29 kwietnia 2024 r. dowódca operacji UE EUNAVFOR ATALANTA poparł tę proponowaną nominację.

(6) W dniu 7 maja 2024 r. Komitet Wojskowy UE poparł proponowaną nominację i postanowił mianować

wiceadmirała Manuela ALVARGONZALEZA MÉNDEZA dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR Atalanta od dnia 20 czerwca 2024 r.

(7) Należy przyjąć decyzję w sprawie mianowania wiceadmirała Manuela ALVARGONZALEZA MÉNDEZA dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR Atalanta.

(8) Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2024/570,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Wiceadmirał Manuel ALVARGONZALEZ MÉNDEZ zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA) od dnia 20 czerwca 2024 r.

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2024/570.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 20 czerwca 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2024 r.
1 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2024/570 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ATALANTA) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2023/2730 (EUNAVFOR ATALANTA/1/2024) (Dz.U. L, 2024/570, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/570/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.