Decyzja 2024/1687 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 16. posiedzeniu Komisji Ekspertów Technicznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w odniesieniu do rewizji ujednoliconych przepisów technicznych mających zastosowanie do podsystemu "Tabor - wagony towarowe", do podsystemu "Tabor kolejowy - hałas", a także do kontroli składu pociągu i zgodności z trasą oraz do podsystemu "Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1687

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1687
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 16. posiedzeniu Komisji Ekspertów Technicznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w odniesieniu do rewizji ujednoliconych przepisów technicznych mających zastosowanie do podsystemu "Tabor - wagony towarowe", do podsystemu "Tabor kolejowy - hałas", a także do kontroli składu pociągu i zgodności z trasą oraz do podsystemu "Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych"

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 TFUE w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia przystąpiła do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (zwaną dalej "COTIF"), zgodnie z decyzją Rady 2013/103/UE 1  oraz Umową między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do konwencji COTIF 2 .

(2) Na mocy art. 13 § 1 lit. f) COTIF ustanowiono Komisję Ekspertów Technicznych OTIF (zwaną dalej "CTE").

(3) Na podstawie art. 20 § 1 lit. b) COTIF oraz zgodnie z art. 6 § 1 przepisów ujednoliconych dotyczących

zatwierdzania norm technicznych oraz przyjmowania ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU), stanowiących załącznik F do COTIF, CTE jest uprawniona do przyjmowania lub zmiany ujednoliconych przepisów technicznych (UTP) dotyczących podsystemu "Tabor - wagony towarowe" (UTP WAG), dotyczących podsystemu "Tabor kolejowy - hałas" (UTP Noise), dotyczących kontroli składu pociągu i zgodności z trasą (UTP TCRC), oraz dotyczących aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (UTP TAF).

(4) CTE włączyła do porządku obrad 16. sesji, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2024 r., wnioski dotyczące decyzji w sprawie rewizji UTP WAG, UTP Noise i UTP TCRC oraz w sprawie modyfikacji załącznika I do UTP TAF.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniu CTE, gdyż zaproponowane decyzje będą wiążące dla Unii na podstawie art. 6 § 1 APTU i art. 35 § 3 i 4 COTIF.

(6) Celem tych decyzji jest dostosowanie UTP WAG, UTP Noise i UTP TCRC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1694 3  oraz dostosowanie odniesień do dokumentów technicznych dotyczących technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (TSI TAF) Agencji Kolejowej Unii Europejskiej wymienionych w załączniku I do UTP TAF.

(7) Proponowane decyzje OTIF są zgodne z prawem i celami strategicznymi Unii, gdyż przyczyniają się do dostosowania przepisów OTIF do odpowiadających im przepisów prawa Unii, i w związku z tym powinny zostać poparte przez Unię,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 16. posiedzeniu Komisji Ekspertów Technicznych (CTE) Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w odniesieniu do rewizji ujednoliconych przepisów technicznych (UTP) dotyczących podsystemu "Tabor - wagony towarowe" (UTP WAG), dotyczących podsystemu "Tabor kolejowy - hałas" (UTP Noise), dotyczących kontroli składu pociągu i zgodności z trasą (UTP TCRC) oraz dotyczących aktualizacji odniesień do dokumentów technicznych dotyczących technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (TSI TAF) wymienionych w załączniku I do UTP dotyczących podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (UTP TAF), jest następujące:

1)
głosowanie za proponowaną przez CTE rewizją UTP WAG (dokument roboczy CTE TECH-24003 UTP WAG) oraz pod warunkiem uwzględnienia następujących zmian:
a)
w pkt 0.3:
tytuł ma otrzymać brzmienie

"Pojazdy nadające się do swobodnego ruchu i pojazdy wymienne";

akapit trzeci tiret drugie ma otrzymać brzmienie

"»Pojazd wymienny« oznacza pojazd, który spełnia wymogi dopuszczenia do swobodnego ruchu i który dodatkowo jest wyposażony w znormalizowane interfejsy międzypojazdowe, umożliwiające zintegrowanie pojazdu ze składem pociągu wraz z innymi pojazdami wymiennymi. Oprócz oznaczenia »TEN« wagony spełniające te kryteria mogą być dodatkowo oznakowane jako »GE« lub »CW«.";

w akapicie czwartym pkt 3 zamiast "ogólnego użytkowania" ma być "pojazdy wymienne";
b)
w odniesieniu do pkt 4.2.1 "Informacje ogólne" należy sprzeciwić się proponowanemu skreśleniu następującego tekstu:

"Jeżeli w odniesieniu do danego aspektu technicznego specyfikacje funkcjonalne i techniczne niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności i spełnienia zasadniczych wymagań nie zostały opracowane, to w odpowiednim punkcie aspekt taki identyfikuje się jako punkt otwarty. Zgodnie z wymogiem określonym w

art) 8 § 7 APTU art. 4 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/797

wszystkie punkty otwarte zostały wymienione w załączniku A.";

c)
w pkt 4.2.3.5.3.4 "Funkcja wykrywania wykolejenia i uruchomienia hamowania" akapit trzeci zamiast "rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 402/2013" ma być "UTP GEN-G";
d)
w pkt 6.1.2.1 "Układ biegowy" akapit czwarty zamiast "W przypadku gdy pojazd nie osiąga minimalnego nacisku osi w stanie niezaładowanym, warunki użytkowania pojazdu wymagają" ma być "W przypadku gdy masa pojazdu nie pozwala na osiągnięcie minimalnego nacisku osi w stanie niezaładowanym, warunki użytkowania pojazdu mogą wymagać";
2)
głosowanie za proponowaną przez CTE rewizją UTP Noise (dokument roboczy CTE TECH-24004 UTP Noise);
3)
głosowanie za proponowaną przez CTE rewizją UTP TCRC (dokument roboczy CTE TECH-24005 UTP TCRC);
4)
głosowanie za wnioskiem CTE w sprawie aktualizacji odniesień do dokumentów technicznych TSI TAF wymienionych w załączniku I do UTP TAF (dokument roboczy CTE TECH-24005 UTP TAF);
5)
Komisja może uzgodnić niewielkie zmiany w aktach określonych w niniejszym artykule bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji.

Po ich przyjęciu decyzje CTE zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze wskazaniem daty ich wejścia w życie.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2024 r.
1 Decyzja Rady 2013/103/UE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 51 z 23.2.2013, s. 1).
2 Umowa między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 51 z 23.2.2013, s. 8).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 (Dz.U. L 222 z 8.9.2023, s. 88).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.