Decyzja 2024/1686 w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES/2/2024) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2024/644

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1686

Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) 2024/1686
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES/2/2024) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2024/644

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2024/583 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie operacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES) 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 8 lutego 2024 r. Rada przyjęła decyzję Rady (WPZiB) 2024/583, na mocy której ustanowiła operację Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES).

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2024/583 Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji EUNAVFOR ASPIDES.

(3) W dniu 14 lutego 2024 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2024/644 2 , na mocy której dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR ASPIDES mianowano wiceadmirała Stefana COSTANTINA.

(4) W dniu 29 maja 2024 r. niderlandzkie organy wojskowe zaproponowały mianowanie kapitana (marynarki wojennej) George'a PASTOORA następcą kontradmirała Stefano COSTANTINO na stanowisku dowódcy sił UE operacji EUNAVFOR ASPIDES ("proponowane mianowanie") od dnia 15 czerwca 2024 r. Organy niderlandzkie stwierdziły, że kapitan (marynarki wojennej) George PASTOOR zostanie awansowany na stopień kontradmirała z chwilą mianowania go dowódcą sił UE operacji EUNAVFOR ASPIDES.

(5) W dniu 29 maja 2024 r. dowódca operacji UE EUNAVFOR ASPIDES poparł tę proponowaną nominację.

(6) W dniu 31 maja 2024 r. Komitet Wojskowy UE poparł proponowane mianowanie i wyraził zgodę na mianowanie

kapitana (marynarki wojennej) George'a PASTOORA dowódcą sił UE dla EUNAVFOR ASPIDES od dnia 15 czerwca 2024 r.

(7) Należy podjąć decyzję w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji EUNAVFOR ASPIDES.

(8) Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2024/644,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Kontradmirał George PASTOOR zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE operacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES) od dnia 15 czerwca 2024 r.

Decyzja (WPZiB) 2024/644 zostaje niniejszym uchylona.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2024 r.
1 Dz.U. L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2024/644 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia wolności żeglugi w związku z kryzysem na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR ASPIDES/1/2024) (Dz.U. L, 2024/644, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/644/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.