Decyzja 2024/1678 w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1678

Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1678
z dnia 30 maja 2024 r.
w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3) Dwa stanowiska zastępców członków w Komitecie Regionów zwolniły się w związku z rezygnacją Josefa FREYA i upływem mandatu krajowego, na podstawie którego Heike SCHARFENBERGER została zaproponowana na stanowisko zastępcy członka.

(4) Rząd niemiecki zaproponował następujących przedstawicieli wspólnot regionalnych posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.: Niklas NÜSSLE, Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg (członek parlamentu kraju związkowego Badenia-Wirtembergia), i Gregory SCHOLZ, Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz (członek parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Następujący przedstawiciele wspólnot regionalnych posiadający mandat wyborczy zostają niniejszym mianowani na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.:

Niklas NÜSSLE, Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg (członek parlamentu kraju związkowego Badenia-Wir- tembergia),
Gregory SCHOLZ, Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz (członek parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat).

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
2 Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec/2019/2157/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.