Decyzja 2024/1677 dotycząca zatwierdzenia wystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z Traktatu karty energetycznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1677

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2024 r.

Decyzja Rady (UE) 2024/1677
z dnia 30 maja 2024 r.
dotycząca zatwierdzenia wystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z Traktatu karty energetycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat karty energetycznej (TKE) został zawarty przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanej dalej "Wspólnotą") decyzją Rady i Komisji 98/181/WE, EWWiS, Euratom 1  i wszedł w życie w dniu 16 kwietnia 1998 r.

(2) W związku z brakiem jakiejkolwiek istotnej aktualizacji TKE od lat 90. XX wieku, TKE stawał się coraz bardziej przestarzały.

(3) W 2019 r. Umawiające się Strony TKE (zwane dalej "Umawiającymi się Stronami") rozpoczęły negocjacje mające na celu aktualizację TKE, aby dostosować go do zasad porozumienia paryskiego 2 , wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu, a także do nowoczesnych standardów ochrony inwestycji.

(4) Podczas konferencji ad hoc, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2022 r., Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie co do zasady w odniesieniu do zaktualizowanego tekstu, tym samym kończąc negocjacje, bez uszczerbku dla ostatecznej oceny dokonanej przez Umawiające się Strony. Wynik negocjacji miał zostać przyjęty na 33. posiedzeniu Konferencji Karty Energetycznej (zwanej dalej "Konferencją") w dniu 22 listopada 2022 r.

(5) Przed posiedzeniem Konferencji Wspólnota nie zajęła stanowiska w odniesieniu do aktualizacji TKE.

(6) Wobec braku stanowiska Wspólnota nie jest w stanie głosować nad przyjęciem zaktualizowanego TKE na Konferencji.

(7) W związku z powyższym Wspólnota powinna wystąpić z TKE. Zgodnie z art. 101 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej decyzję o wystąpieniu powinna podjąć Komisja, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Radę.

(8) Szereg państw członkowskich wyraziło poparcie dla proponowanych zmian w TKE oraz poinformowało o swoim zamiarze pozostania Umawiającymi się Stronami, z zastrzeżeniem jego aktualizacji. Te państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość, w drodze odrębnej decyzji Rady, zatwierdzenia lub niewyrażania sprzeciwu wobec aktualizacji TKE na Konferencji, na której aktualizacja zostanie przyjęta.

(9) Zgodnie z art. 47 ust. 1 TKE Umawiająca się Strona może skierować pisemną notyfikację jej wystąpienia z TKE do depozytariusza TKE, tj. Republiki Portugalskiej. Zgodnie z art. 47 ust. 2 TKE takie wystąpienie nabiera mocy po upływie roku od dnia otrzymania notyfikacji przez depozytariusza.

(10) Wystąpienie Wspólnoty z TKE powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zatwierdza się niniejszym wystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z Traktatu karty energetycznej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2024 r.
1 Decyzja Rady i Komisji 98/181/WE, EWWiS, Euratom z dnia 23 września 1997 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnoty Europejskie Traktatu w sprawie Karty Energetycznej i Protokołu do Karty Energetycznej, w sprawie efektywności energetycznej i związanych z nią aspektów środowiskowych (Dz.U. L 69 z 9.3.1998, s. 1).
2 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.