Nowość Decyzja 2023/994 dotycząca skutków powiadomienia pozostałych państw członkowskich przez Danię, że nie zamierza już korzystać z postanowień art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii oraz zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/509 w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz decyzję 2014/401/WPZiB w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.135.120

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/994
z dnia 22 maja 2023 r.
dotycząca skutków powiadomienia pozostałych państw członkowskich przez Danię, że nie zamierza już korzystać z postanowień art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii oraz zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/509 w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz decyzję 2014/401/WPZiB w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do dnia 30 czerwca 2022 r. Dania nie uczestniczyła w opracowaniu, przyjmowaniu ani wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii na podstawie art. 26 ust. 1, art. 42 i art. 43-46 TUE, które miały wpływ na kwestie polityczno-obronne. Do tego samego dnia Dania nie uczestniczyła w finansowaniu wydatków operacyjnych wynikających z takich środków i nie udostępniała Unii zdolności wojskowych.

(2) W dniu 1 czerwca 2022 r. w Danii odbyło się referendum w sprawie zniesienia derogacji dotyczącej uczestnictwa w decyzjach i działaniach Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, o której mowa w art. 5 Protokołu nr 22.

(3) W dniu 20 czerwca 2022 r. pismem swojego Ministra Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 7 Protokołu nr 22 Dania powiadomiła pozostałe państwa członkowskie, że nie zamierza korzystać z postanowień art. 5 Protokołu nr 22 od dnia 1 lipca 2022 r.

(4) Zgodnie z art. 7 Protokołu nr 22 od dnia 1 lipca 2022 r. Dania stosuje w pełni wszystkie odpowiednie środki obowiązujące w tym dniu w ramach Unii i zajmuje takie samo stanowisko jak pozostałe państwa członkowskie w odniesieniu do opracowywania, przyjmowania i wprowadzania w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. Od tego samego dnia Dania znajduje się w takiej samej sytuacji jak pozostałe państwa członkowskie, jeśli chodzi o jej wkład w finansowanie wydatków wynikających z takich środków i w odniesieniu do udostępniania Unii zdolności wojskowych.

(5) W związku z tym od dnia 1 lipca 2022 r. Dania stosuje decyzje przyjęte przez Radę na podstawie odpowiednich artykułów tytułu V rozdział 2 TUE. Podobnie od tego samego dnia Dania stosuje wszelkie decyzje przyjęte przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa na mocy art. 38 ust. 3 TUE dotyczące kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad operacjami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 42 i 43 TUE, i które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne.

(6) Aby zapewnić pewność prawa w Unii, należy wyjaśnić, że od dnia 1 lipca 2022 r. wszystkie odniesienia do art. 5 Protokołu nr 22 w decyzjach Rady przyjętych na mocy tytułu V rozdział 2 TUE i obowiązujących w tym dniu przestały mieć zastosowanie.

(7) Z tego samego powodu należy skreślić odpowiednie przepisy zawarte w decyzjach Rady przyjętych na mocy tytułu V rozdział 2 TUE i obowiązujących w chwili przyjęcia niniejszej decyzji oraz wykonujących art. 5 Protokołu nr 22,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W związku z przekazaną pozostałym państwom członkowskim przez Danię informacją, że od dnia 1 lipca 2022 r. nie zamierza już korzystać z postanowień art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii:

od dnia 1 lipca 2022 r. wszelkie odniesienia do stanowiska Danii na podstawie art. 5 Protokołu nr 22 w decyzjach przyjętych przez Radę na mocy tytułu V rozdział 2 TUE nie mają zastosowania,
od dnia 1 lipca 2022 r. wszelkie odniesienia do stanowiska Danii na podstawie art. 5 Protokołu nr 22 w decyzjach przyjętych przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa na mocy art. 38 ust. 3 TUE dotyczących kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad operacjami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 42 i 43 TUE, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, nie mają zastosowania.
Artykuł  2

W decyzji Rady (WPZiB) 2021/509 1  wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 uchyla się ust. 4;
2)
art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki na płatności w części ogólnej budżetu dotyczącej wydatków na wsparcie i wydatków przygotowawczych operacji, o której to części mowa w art. 18 ust. 3 lit. b), pokrywa się z wkładów państw członkowskich.";

3)
art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wspólne koszty ćwiczeń Unii są finansowane poprzez Instrument zgodnie z przepisami i procedurami podobnymi do tych, które obowiązują w przypadku operacji, w które wkład wnoszą wszystkie państwa członkowskie.";

4)
art. 52 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W razie decyzji o zatrzymaniu przez Instrument sprzętu finansowanego wspólnie na potrzeby operacji, państwa członkowskie wnoszące wkład mogą wystąpić o rekompensatę finansową od pozostałych państw członkowskich. Komitet podejmuje odpowiednie decyzje na podstawie wniosku administratora do spraw operacji.".

Artykuł  3

W decyzji Rady 2014/401/WPZiB 2  wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na dochody SATCEN-u składają się wkłady państw członkowskich, zgodnie ze skalą dochodu narodowego brutto, płatności stanowiące wynagrodzenie za wykonane usługi oraz dochody różne.";

2)
uchyla się art. 17.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2023 r.

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).
2 Decyzja Rady 2014/401/WPZiB z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej i uchylenia wspólnego działania 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 73).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.