Nowość Decyzja 2023/991 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.135.114

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2023 r.

DECYZJA RADY (UE) 2023/991
z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. (zwana dalej "Konwencją") została zawarta przez Unię decyzją Rady 96/88/WE 1  i weszła w życie w dniu 1 lipca 1995 r. Konwencja została zawarta na okres trzech lat.

(2) Zgodnie z art. 33 Konwencji Międzynarodowa Rada Zbożowa może każdorazowo przedłużyć okres obowiązywania Konwencji o kolejne okresy nieprzekraczające dwóch lat. Od czasu zawarcia Konwencji okres jej obowiązywania był regularnie przedłużany o kolejne dwa lata. Okres obowiązywania Konwencji przedłużono ostatnio do dnia 30 czerwca 2023 r. decyzją Międzynarodowej Rady Zbożowej z dnia 7 czerwca 2021 r.

(3) Na 58. posiedzeniu, które ma odbyć się w dniu 14 czerwca 2023 r., Międzynarodowa Rada Zbożowa ma podjąć decyzję o przedłużeniu obowiązywania Konwencji na kolejny okres maksymalnie dwóch lat, od dnia 1 lipca 2023 r.

(4) Unia jest ważnym producentem zbóż. Jest także wiodącym eksporterem pszenicy i jęczmienia oraz największym importerem kukurydzy na świecie. Unia zawsze była aktywnym członkiem Międzynarodowej Rady Zbożowej, odgrywającym ważną rolę w stabilizowaniu międzynarodowych rynków zboża i zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z tym przedłużenie okresu obowiązywania Konwencji leżałoby w interesie Unii.

(5) Należy określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 58. posiedzeniu Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji, ponieważ planowana decyzja będzie miała skutki prawne w stosunku do Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 58. posiedzeniu Międzynarodowej Rady Zbożowej, polega na głosowaniu za przedłużeniem okresu obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. na kolejny okres maksymalnie dwóch lat od dnia 1 lipca 2023 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2023 r.
1 Decyzja Rady 96/88/WE z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o handlu zbożem oraz Konwencji o pomocy żywnościowej, stanowiących Międzynarodowe porozumienie w sprawie zboża z 1995 r. (Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 47).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.