Nowość Decyzja 2023/597 w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.79.163

Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2023 r.

DECYZJA RADY (UE) 2023/597
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Portugalską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/853 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Portugalii,

po konsultacji z Komisją Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 300 ust. 2 Traktatu w skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społecznoekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

(2) W dniu 2 października 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/1392 2  w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r.

(3) Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją Carlosa Alberta MINEIRO AIRESA.

(4) Rząd portugalski zaproponował António Augusto DA ASCENęAO MENDONęĘ, Bastonario da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) (prezesa portugalskiego Stowarzyszenia Ekonomistów, Krajowa Rada Stowarzyszeń Zawodowych) na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

António Augusto DA ASCENÇÃO MENDONÇA, Bastonário da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) (prezes portugalskiego Stowarzyszenia Ekonomistów, Krajowa Rada Stowarzyszeń Zawodowych) zostaje niniejszym mianowany członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2025 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2023 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 15.
2 Decyzja Rady (UE) 2020/1392 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r. oraz uchylenia i zastąpienia decyzji Rady w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r. przyjętej w dniu 18 września 2020 r. (Dz.U. L 322 z 5.10.2020, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.