Decyzja 2023/434 w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.59I.593

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2023 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/434
z dnia 25 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB 1 .

(2) Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3) W swoich konkluzjach z dnia 9 lutego 2023 r. Rada Europejska ponownie zdecydowanie potępiła rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która stanowi oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Rada Europejska powtórzyła również, że Unia jest gotowa do dalszego zaostrzenia środków ograniczających wobec Rosji, oraz stwierdziła, że zaostrzone zostaną środki przeciwdziałające obchodzeniu przepisów.

(4) Zważywszy na powagę sytuacji oraz w odpowiedzi na wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, należy wprowadzić dalsze środki ograniczające.

(5) W szczególności należy ograniczyć możliwość zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających podmiotów krytycznych zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 2 , europejskiej infrastruktury krytycznej zdefiniowanej w dyrektywie Rady 2008/114/WE 3  oraz infrastruktury krytycznej zdefiniowanej w dyrektywie 2008/114/WE i w dyrektywie (UE) 2022/2557. Ponieważ podmioty krytyczne oraz infrastruktura krytyczna, jako dostawcy usług kluczowych, odgrywają niezbędną rolę w utrzymywaniu istotnych funkcji społecznych lub istotnej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym w coraz bardziej współzależnej gospodarce Unii, oddziaływanie Rosji na takie podmioty i taką infrastrukturę mogłoby zagrażać ich prawidłowemu funkcjonowaniu i w ostatecznej konsekwencji stanowić zagrożenie dla świadczenia usług kluczowych na rzecz obywateli europejskich.

(6) W dyrektywie 2008/114/WE, uchylonej ze skutkiem od dnia 18 października 2024 r., dotyczącej rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz w dyrektywie (UE) 2022/2557 dotyczącej odporności podmiotów krytycznych określono unijne ramy dotyczące podmiotów krytycznych i infrastruktury krytycznej, aby zwiększyć odporność podmiotów krytycznych na rynku wewnętrznym za pomocą zharmonizowanych przepisów minimalnych, a jednocześnie wesprzeć je za pomocą spójnych i ukierunkowanych środków wsparcia i nadzoru. Zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi nowy zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających ma zastosowanie, do dnia 18 października 2024 r., do europejskiej infrastruktury krytycznej oraz do infrastruktury krytycznej, zdefiniowanych w dyrektywie 2008/114/WE, wskazanej lub wyznaczonej jako taka na mocy prawa krajowego. Od dnia 18 października 2024 r. nowy zakaz będzie miał zastosowanie do podmiotów krytycznych i infrastruktury krytycznej zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2022/2557. Dyrektywa (UE) 2022/2557 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wskazania do dnia 17 lipca 2026 r. w ich prawie krajowym podmiotów krytycznych dla sektorów i podsektorów określonych w załączniku do tej dyrektywy. W związku z tym od dnia 17 lipca 2026 r. nowy zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających będzie dotyczyć wszystkich podmiotów krytycznych wskazanych lub wyznaczonych jako takie przez państwa członkowskie.

(7) Należy również zakazać udostępniania zdolności magazynowania gazu w Unii obywatelom rosyjskim, osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub osobom prawnym lub podmiotom mającym siedzibę w Rosji. Ponieważ zdolność magazynowania gazu jest aktywem krytycznym dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, zakaz ten jest konieczny, aby uniknąć wykorzystania przez Rosję dostaw gazu jako broni i ryzyka manipulacji na rynku, co byłoby szkodliwe dla strategicznych dostaw energii do Unii.

(8) Aby uniknąć obchodzenia przepisów oraz zapewnić przestrzeganie zakazu lądowania i startowania na terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii wszelkich niezarejestrowanych w Rosji statków powietrznych będących własnością, czarterowanych lub w inny sposób kontrolowanych przez jakąkolwiek rosyjską osobę fizyczną lub prawną lub jakikolwiek rosyjski podmiot lub organ, należy wprowadzić dla operatorów statków powietrznych obowiązek powiadamiania ich właściwych organów o lotach nieregularnych. Zainteresowane państwo członkowskie powinno natychmiast poinformować pozostałe państwa członkowskie, menedżera sieci oraz Komisję w przypadku, gdy nie zezwala na taki lot.

(9) Aby zminimalizować ryzyko obchodzenia środków ograniczających, należy również zakazać tranzytu przez terytorium Rosji wywożonych z Unii towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz broni.

(10) Należy także dodać 96 wpisów do wykazu osób prawnych, podmiotów i organów zawartego w załączniku IV do decyzji 2014/512/WPZiB, a mianowicie wykazu podmiotów bezpośrednio wspierających rosyjski kompleks wojskowy i przemysłowy w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa pod względem technologicznym. Biorąc pod uwagę bezpośrednie powiązania między irańskimi producentami bezzałogowych statków powietrznych a rosyjskim kompleksem wojskowym i -przemysłowym oraz konkretne ryzyko wykorzystania niektórych towarów lub technologii do produkcji systemów wojskowych wykorzystywanych w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie, do tego wykazu należy dodać szereg podmiotów irańskich.

(11) Należy także przedłużyć zawieszenie licencji na nadawanie w Unii w odniesieniu do rosyjskich mediów znajdujących się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa oraz zakaz nadawania ich treści.

(12) Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborów, a także społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(13) Aby uzasadnić i wesprzeć swoją wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(14) Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Takie działania stanowią znaczące i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i wspieraniu tej wojny oraz w destabilizacji państw z nią sąsiadujących.

(15) Ze względu na powagę sytuacji oraz w odpowiedzi na wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, konieczne jest wprowadzenie, w sposób zgodny z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji uznanym w jej art. 11, dalszych środków ograniczających, aby zawiesić działalność nadawczą takich mediów w Unii lub skierowaną do Unii. Środki te powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia wojny napastniczej przeciwko Ukrainie oraz do czasu, gdy Federacja Rosyjska i powiązane z nią media przestaną prowadzić działania propagandowe przeciwko Unii i jej państwom członkowskim.

(16) Zgodnie z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i prawem własności, uznanymi w jej art. 11, 16 i 17, środki te nie uniemożliwiają tym mediom i ich personelowi prowadzenia w Unii działalności innej niż nadawanie, takiej jak przeprowadzanie badań i wywiadów. W szczególności środki te nie zmieniają obowiązku przestrzegania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych oraz w konstytucjach państw członkowskich, w ich odpowiednich zakresach stosowania.

(17) Unia zobowiązała się do unikania zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego. W związku z tym należy wprowadzić pewne zwolnienia dla operatorów unijnych w zakresie świadczenia usług pilotowych na rzecz statków wykonujących nieszkodliwe przepływy zgodnie z definicją w prawie międzynarodowym, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo morskie.

(18) Aby zapewnić pewność prawa w odniesieniu do sposobu traktowania przywozów, należy także ustanowić przepisy dotyczące zwolnienia przez organy celne państw członkowskich towarów, które fizycznie znajdują się w Unii i które zostały już przedstawione organom celnym, a następnie zostały objęte środkami ograniczającymi. Możliwość ta ma zastosowanie niezależnie od procedur, którym poddano dane towary po przedstawieniu organom celnym (tranzyt, uszlachetnianie czynne, dopuszczenie do obrotu itp.) lub niezależnie od kroków i formalności proceduralnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym i niezbędnych do zwolnienia. Należy także upoważnić państwa członkowskie do zwolnienia towarów już wprowadzonych do Unii w przeszłości. Jest to konieczne w odniesieniu do unijnych podmiotów gospodarczych, które wprowadziły te towary do Unii w dobrej wierze w czasie, gdy nie były one jeszcze objęte jakimikolwiek środkami ograniczającymi przywóz, w tym w sytuacji, gdy ich przywóz był nadal dozwolony w okresie przejściowym. Właściwe organy państw członkowskich powinny zapewnić, aby zwolnienie danych towarów oraz wszelkie związane z tym płatności były zgodne z przepisami i celami unijnych środków ograniczających. Podobnie każda decyzja o odmowie zwolnienia takich towarów powinna być zgodna z tymi celami oraz musi zapewniać, między innymi, że towary te nie powrócą do Rosji.

(19) Należy także rozszerzyć wykaz krajów partnerskich, które stosują zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych z określonymi w decyzji 2014/512/WPZiB.

(20) Należy również wprowadzić lub rozszerzyć niektóre zwolnienia lub odstępstwa związane z niektórymi środkami, a także wprowadzić pewne korekty techniczne w części normatywnej.

(21) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(22) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/512/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1aa wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 31 grudnia 2023 r., spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonych lub zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;";

b)
w ust. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

"h) świadczenia usług pilotowych na rzecz statków wykonujących nieszkodliwe przepływy zgodnie z definicją w prawie międzynarodowym, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo morskie;";

c)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na transakcje, które są absolutnie niezbędne do zbycia do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podmioty, o których mowa w ust. 1, lub ich jednostki zależne w Unii udziałów w osobach prawnych, podmiotach lub organach mających siedzibę w Unii i do wycofania się z nich.";

2)
dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 1l

1. Od dnia 27 marca 2023 r. zakazuje się obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających właścicieli lub operatorów infrastruktury krytycznej, europejskiej infrastruktury krytycznej i podmiotów krytycznych.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Artykuł 1m

1. Zakazuje się udostępniania zdolności magazynowania zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 * w instalacjach magazynowych zdefiniowanych w art. 2 pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE * , z wyjątkiem instalacji skroplonego gazu ziemnego używanego do magazynowania skroplonego gazu ziemnego:

a) obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;

b) osobom prawnym, podmiotom lub organom, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 27 marca 2023 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 26 lutego 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na udostępnienie zdolności magazynowania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii.

4. Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

3)
w art. 3 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"1a. Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji wywożonych z Unii towarów i technologii podwójnego zastosowania, jak określono w ust. 1.";

"3a. Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, zakaz ustanowiony w ust. 1a niniejszego artykułu nie ma zastosowania do tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii podwójnego zastosowania przeznaczonych do celów określonych w ust. 3 lit a)-e)niniejszego artykułu.";

"4a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1a oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwe organy mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Rosji towarów i technologii podwójnego zastosowania po ustaleniu, że takie towary lub technologie są przeznaczone do celów określonych w ust. 4 lit. b), c), d) i h) niniejszego artykułu.";

4)
w art. 3aa dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, jak określono w ust. 1, wywożonych z Unii.";

5)
w art. 4d dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5c. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część D do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 27 marca 2023 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.";

6)
w art. 4e dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Operatorzy statków powietrznych wykonujących nieregularne loty między Rosją a Unią, wykonywane bezpośrednio lub przez państwo trzecie, przekazują ich właściwym organom wszystkie odnośne informacje dotyczące lotu przed rozpoczęciem operacji i z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

6. W przypadku odmowy lotu zgłoszonego zgodnie z ust. 5 zainteresowane państwo członkowskie natychmiast informuje pozostałe państwa członkowskie, menedżera sieci oraz Komisję.";

7)
w art. 4k wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3d. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część C do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 27 maja 2023 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Niniejszy przepis nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 2803 i 4002 wymienionych w załączniku XXI część C do rozporządzenia (UE) nr 833/2014, do których zastosowanie ma ust. 3da niniejszego artykułu.

3da. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu, lub do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu do Unii do dnia 30 czerwca 2024 r. następujących ilości:

a) 752 475 ton metrycznych towarów objętych kodem CN 2803;

b) 562 973 ton metrycznych towarów objętych kodem CN 4002.";

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 3da i 4 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 * .

8)
w art. 4m wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3c. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXIII część C do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 27 marca 2023 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Niniejszy przepis nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 wymienionych w załączniku XXIII część C do rozporządzenia (UE) nr 833/2014, do których zastosowanie ma ust. 3.";

b)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodem CN 8417 20, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do użytku osobistego w gospodarstwie domowym osób fizycznych.";

c)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4b. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz towarów wymienionych w załączniku XXIII część C do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 lub na powiązaną pomoc techniczną, powiązane usługi pośrednictwa, finansowanie lub powiązaną pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to absolutnie niezbędne do produkcji towarów z tytanu potrzebnych w przemyśle lotniczym, dla których nie są dostępne alternatywne dostawy.";

d)
ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4a, 4b i 5, właściwe organy nie udzielają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe danych towarów mogłoby mieć charakter wojskowy.";

9)
w art. 4r wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Na zasadzie odstępstwa od art. 1k właściwe organy mogą zezwolić na dalsze świadczenie usług w nim wymienionych do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku gdy takie świadczenie usług jest absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:

a) usługi takie są świadczone na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów w związku z wycofaniem się z inwestycji i świadczone są wyłącznie z korzyścią dla nich; oraz

b) właściwe organy podejmujące decyzje w sprawie wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia nie mają uzasadnionych podstaw, by przypuszczać, że usługi te mogłyby być bezpośrednio lub pośrednio świadczone na rzecz rządu Rosji lub wojskowego użytkownika końcowego lub że ich zastosowanie końcowe w Rosji mogłoby mieć charakter wojskowy.";

b)
w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

"4. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1, 2 lub 2a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.";

10)
dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 4s

Zakazy świadczenia pomocy technicznej ustanowione w niniejszej decyzji nie mają zastosowania do świadczenia usług pilotowych na rzecz statków wykonujących nieszkodliwe przepływy zgodnie z definicją w prawie międzynarodowym, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo morskie.

Artykuł 4t

1. Na potrzeby zakazów przywozu towarów przewidzianych w niniejszej decyzji organy celne mogą zwolnić towary fizycznie znajdujące się w Unii, jak przewidziano w art. 5 pkt 26 unijnego kodeksu celnego * , pod warunkiem że zostały one przedstawione organom celnym zgodnie z art. 134 unijnego kodeksu celnego przed wejściem w życie lub datą rozpoczęcia stosowania odpowiedniego zakazu przywozu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

2. Zezwala się na wszystkie kroki proceduralne niezbędne do zwolnienia odpowiednich towarów, o którym mowa w ust. 1 i 5, zgodnie z unijnym kodeksem celnym.

3. Organy celne nie zezwalają na zwolnienie towarów, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by podejrzewać obchodzenie przepisów, oraz nie zezwalają na powrotny wywóz danych towarów do Rosji.

4. Płatności związane z takimi towarami muszą być zgodne z przepisami i celami niniejszej decyzji, w szczególności z zakazem zakupu, oraz z decyzją 2014/145/WPZiB.

5. Towary fizycznie znajdujące się w Unii i przedstawione organom celnym przed dniem 26 lutego 2023 r., które zatrzymano na podstawie niniejszej decyzji, mogą zostać zwolnione przez organy celne na warunkach przewidzianych w ust. 1, 2, 3 i 4.

11) załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Pkt 11 ma zastosowanie do jednego lub wielu podmiotów, o których mowa w pkt 3 załącznika V do niniejszej decyzji od dnia 10 kwietnia 2023 r. oraz pod warunkiem że Rada, po przeanalizowaniu odpowiednich przypadków, podejmie taką decyzję jednomyślnie.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

1)
W załączniku IV do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

"ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o którym mowa w art. 3 ust. 7, art. 3a ust. 7 i art. 3b ust. 1

1. JSC Sirius 2. OJSC Stankoinstrument 3. OAO JSC Chemcomposite

4. JSC Kalashnikov 5. JSC Tula Arms Plant

6. NPK Technologii Maschinostrojenija

7. OAO Wysokototschnye Kompleksi

8. OAO Almaz Antey

9. OAO NPO Bazalt 10. Admiralty Shipyard JSC

11. Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

12. Argut OOO

13. Communication center of the Ministry of Defense

14. Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

15. Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

16. Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

17. Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

18. Foreign Intelligence Service (SVR)

19. Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

20. International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

21. Irkut Corporation

22. Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24. JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25. JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26. JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27. JSC Rocket and Space Centre - Progress

28. Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29. Kazan Helicopter Plant PJSC

30. Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31. Ministry of Defence RF

32. Moscow Institute of Physics and Technology

33. NPO High Precision Systems JSC

34. NPO Splav JSC

35. OPK Oboronprom

36. PJSC Beriev Aircraft Company 37. PJSC Irkut Corporation

38. PJSC Kazan Helicopters 39. POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company 40. Promtech-Dubna, JSC 41. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42. Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43. Rapart Services LLC

44. Rosoboronexport OJSC (ROE)

45. Rostec (Russian Technologies State Corporation)

46. Rostekh - Azimuth 47. Russian Aircraft Corporation MiG

48. Russian Helicopters JSC 49. SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50. Sukhoi Aviation JSC

51. Sukhoi Civil Aircraft 52. Tactical Missiles Corporation JSC

53. Tupolev JSC

54. UEC-Saturn 55. United Aircraft Corporation

56. JSC AeroKompozit

57. United Engine Corporation

58. UEC-Aviadvigatel JSC

59. United Instrument Manufacturing Corporation

60. United Shipbuilding Corporation

61. JSC PO Sevmash

62. Krasnoye Sormovo Shipyard 63. Severnaya Shipyard

64. Shipyard Yantar 65. UralVagonZavod

66. Baikal Electronics

67. Center for Technological Competencies in Radiophtonics 68. Central Research and Development Institute Tsiklon

69. Crocus Nano Electronics 70. Dalzavod Ship-Repair Center

71. Elara

72. Electronic Computing and Information Systems 73. ELPROM

74. Engineering Center Ltd.

75. Forss Technology Ltd.

76. Integral SPB

77. JSC Element 78. JSC Pella-Mash 79. JSC Shipyard Vympel

80. Kranark LLC 81. Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82. LLC Center 83. MCST Lebedev 84. Miass Machine-Building Factory

85. Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk 86. MPI VOLNA

87. N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88. Nerpa Shipyard

89. NM-Tekh

90. Novorossiysk Shipyard JSC

91. NPO Electronic Systems

92. NPP Istok

93. NTC Metrotek

94. OAO GosNIIkhimanalit

95. OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96. OJSC TSRY

97. OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98. OOO Planar

99. OOO Sertal

100. Photon Pro LLC 101. PJSC Zvezda

102. Amur Shipbuilding Factory PJSC

103. AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

104. AO Kronshtadt

105. Avant Space LLC

106. Production Association Strela

107. Radioavtomatika

108. Research Center Module

109. Robin Trade Limited

110. R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

111. Rubin Sever Design Bureau

112. Russian Space Systems

113. Rybinsk Shipyard Engineering

114. Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115. Scientific-Research Institute of Electronics

116. Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117. Scientific Research Institute NII Submikron

118. Sergey IONOV

119. Serniya Engineering

120. Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121. Ship Maintenance Center Zvezdochka

122. State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123. State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124. State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125. State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126. Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127. UAB Pella-Fjord

128. United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

129. United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

130. United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

131. United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

132. United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

133. United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka«

134. United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

135. United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

136. United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

137. Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138. Urals Project Design Bureau Detal

139. Vega Pilot Plant

140. Vertikal LLC

141. Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142. VTK Ltd

143. Yaroslavl Shipbuilding Factory

144. ZAO Elmiks-VS

145. ZAO Sparta

146. ZAO Svyaz Inzhiniring

147. 46th TSNII Central Scientific Research Institute

148. Alagir Resistor Factory

149. All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150. All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC 151. Almaz JSC

152. Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153. Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154. Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155. Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156. Electrosignal JSC

157. Energiya JSC

158. Engineering Center Moselectronproekt

159. Etalon Scientific and Production Association

160. Evgeny Krayushin

161. Foreign Trade Association Mashpriborintorg 162. Ineko LLC

163. Informakustika JSC

164. Institute of High Energy Physics

165. Institute of Theoretical and Experimental Physics

166. Inteltech PJSC

167. ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168. Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169. Kulon Scientific-Research Institute JSC

170. Lutch Design Office JSC

171. Meteor Plant JSC

172. Moscow Communications Research Institute JSC

173. Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

174. NPO Elektromechaniki JSC

175. Omsk Production Union Irtysh JSC

176. Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177. Optron, JSC

178. Pella Shipyard OJSC

179. Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180. Pskov Distance Communications Equipment Plant

181. Radiozavod JSC 182. Razryad JSC 183. Research Production Association Mars 184. Ryazan Radio-Plant

185. Scientific Production Center Vigstar JSC

186. Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

187. Scientific Research Institute Ferrite-Domen 188. Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189. Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-

Components

190. Scientific-Production Enterprise »Kant«

191. Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

192. Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193. Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194. Scientific-Production Enterprise Volna

195. Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196. Scientific-Research Institute »Argon'

and Factory Platan

197. Scientific-Research Institute

198. Scientific-Research Institute

of Automated Systems and Communications Complexes

Neptune JSC

199. Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200. Special Design Bureau Salute JSC

201. Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

202. Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design

Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov«

203. Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

204. Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

205. Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of

Marine Heat Engineering'

206. Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

207. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

208. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

209. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

210. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

212. Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

213. Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214. Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215. Tactical Missile Company, NPO Lightning

216. Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

217. Tactical Missile Company, PJSC »MBDB »ISKRA««

218. Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219. Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220. Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation'

221. Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222. Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

223. Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

224. Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225. Tactical Missile Corporation, Concern »MPO - Gidropribor'

226. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

227. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

228. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

230. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

231. Tactical Missile Corporation, RKB Globus

232. Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233. Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

234. Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

235. Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236. Tambov Plant (TZ) »October'

237. United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

238. United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«

239. Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

240. Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

241. Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

242. Rosatomflot

243. Lyulki Experimental-Design Bureau

244. Lyulki Science and Technology Center

245. AO Aviaagregat

246. Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

247. Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248. Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249. Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250. Federal State Unitary Enterprise »State Scientific-Research Institute for Aviation Systems« (GosNIIAS)

251. Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252. Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253. Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254. Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255. Joint Stock Company 766 UPTK

256. Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257. Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258. Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259. Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260. Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261. JSC NII Steel

262. Joint Stock Company Remdizel

263. Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264. Joint Stock Company STAR

265. Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266. Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267. Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268. Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269. Lytkarino Machine-Building Plant

270. Moscow Aviation Institute

271. Moscow Institute of Thermal Technology

272. Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273. Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274. Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275. Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276. Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277. Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278. Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279. Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280. Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281. Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282. Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283. Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284. Salute Gas Turbine Research and Production Center

285. Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286. Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287. Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288. Software Research Institute

289. Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290. Tula Arms Plant

291. Russian Institute of Radio Navigation and Time

292. Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293. Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294. Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295. Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296. The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298. UEC-Perm Engines, JSC

299. Ural Works of Civil Aviation, JSC

300. Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

301. »Aeropribor-Voskhod«, JSC

302. Aerospace Equipment Corporation, JSC

303. Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304. Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305. Afanasyev Technomac, JSC

306. Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307. AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308. Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309. Joint Stock Company Eleron

310. AO Rubin

311. Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312. Branch of PAO II - Aviastar

313. Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314. Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315. Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316. Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317. Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318. Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319. Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320. Joint Stok Company Microtechnology

321. Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322. Joint Stock Company Radiopribor

323. Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324. Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325. Joint Stock Company Rychag

326. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327. Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328. Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329. Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330. Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331. Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332. Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333. Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334. Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335. Public Joint Stock Company Techpribor

336. Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

337. V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338. Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339. Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340. Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341. Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342. Irkutsk Aviation Plant

343. Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344. Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345. Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346. Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor

347. Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348. Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349. Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350. Joint Stock Company SPMDB Malachite

351. Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352. Kalyazinsky Machine Building Factory -Branch ofRSK MiG

353. Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354. NPP Start

355. OAO Radiofizika

356. P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357. Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358. Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359. Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360. Russian Federal Nuclear Center -All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361. Shvabe JSC

362. Special Technological Center LLC

363. St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364. St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365. St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366. Strategic Control Posts Corporation

367. V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368. Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369. Voentelecom JSC

370. A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371. Ak Bars Holding

372. Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373. Systems of Biological Synthesis LLC

374. Borisfen, JSC

375. Barnaul cartridge plant, JSC

376. Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377. Bryansk Automobile Plant, JSC

378. Burevestnik Central Research Institute, JSC

379. Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380. Arsenal Machine-building plant, OJSC

381. Central Design Bureau of Automatics, JSC

382. Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383. Zavod Elecon, JSC

384. VMP »Avitec«, JSC

385. JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386. Tulatochmash, JSC

387. PJSC »I.S. Brook« INEUM

388. SPE »Krasnoznamenets«, JSC

389. SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390. SPA »Impuls«, JSC

391. RusBITech

392. ROTOR 43

393. Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394. RATEP, JSC 395. PLAZ

396. OKB »Technika«

397. Ocean Chips

398. Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399. Angstrem JSC

400. NPCAP

401. Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402. Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403. Novator DB

404. NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405. NII Stali JSC

406. Nevskoe Design Bureau, JSC

407. Neva Electronica JSC

408. ENICS

409. The JSC Makeyev Design Bureau

410. KURGANPRIBOR, JSC

411. Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC

412. Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413. Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC

414. Videoglaz Project

415. Innovative Underwater Technologies, LLC

416. Ulyanovsk Mechanical Plant

417. All-Russian Research Institute of Radio Engineering

418. PJSC »Scientific and Production Association »Almaz« named after Academician

A.A. Raspletin«

419. Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420. Concern Oceanpribor, JSC

421. JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center

422. JSC Elektronstandart Pribor 423. JSC »Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov«

424. Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425. Special Technology Centre Limited Liability Company

426. Vest Ost Limited Liability

427. Trade-Component LLC

428. Radiant Electronic Components JSC

429. JSC ICC Milandr

430. SMT iLogic LLC

431. Device Consulting

432. Concern Radio-Electronic Technologies

433. Technodinamika, JSC 434. OOO »UNITEK«

435. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437. Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438. Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

439. Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

440. Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441. Paravar Pars Company

442. Qods Aviation Industries

443. Shahed Aviation Industries

444. Concern Morinformsystem-Agat";

445. AO Papilon

446. IT-Papillon OOO

447. OOO Adis

448. Papilon Systems Limited Liability Company

449. Advanced Research Foundation

450. Federal Service for Military-Technical Cooperation

451. Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452. Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453. Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454. Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455. Joint Stock Company Concern Avtomatika

456. Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457. Joint Stock Company Design Center Soyuz

458. Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459. Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460. Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461. Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462. Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463. Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464. Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465. Joint Stock Company Production Association Sever

466. Joint Stock Company Research Center ELINS

467. Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470. Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471. Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472. Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476. Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479 Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical

Devices

480. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical

Engineering

484. Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485. Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486. Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487. Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488. Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489. Joint Stock Company Tekhnodinamika

490. Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491. KAMAZ Publicly Traded Company

492. Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493. Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494. Limited Liability Company RSBGroup

495. Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496. Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497. Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498. Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499. Public Joint Stock Company Megafon

500. Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501. Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502. RT-Inform Limited Liability Company

503. Skolkovo Foundation

504. Skolkovo Institute of Science and Technology

505. State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506. Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina";

2)
załącznik VII do decyzji 2014/512/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz krajów partnerskich, o których mowa w art. 1k ust. 7, art. 3 ust. 9, art. 4j ust. 3 oraz art. 4m ust. 4

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

JAPONIA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

KOREA POŁUDNIOWA

AUSTRALIA

KANADA

NOWA ZELANDIA

NORWEGIA";

3)
w załączniku IX do decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się następujące podmioty:

"RT Arabic

Sputnik Arabic".

1 Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylającej dyrektywę Rady 2008/114/WE (Dz.U. L 333 z 27.12.2022, s. 164).
3 Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36).
**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).";
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).";
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.