Nowość Decyzja 2023/1015 w sprawie potwierdzenia uczestnictwa Danii w PESCO i zmiany decyzji (WPZiB) 2017/2315 w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.136.73

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2023 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/1015
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie potwierdzenia uczestnictwa Danii w PESCO i zmiany decyzji (WPZiB) 2017/2315 w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 3,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

uwzględniając opinię Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 46 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) przewiduje, że każde państwo członkowskie, które zamierza wziąć udział w stałej współpracy strukturalnej (PESCO), ma notyfikować swój zamiar Radzie i Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanemu dalej "Wysokim Przedstawicielem").

(2) W dniu 1 czerwca 2022 r. w Danii przeprowadzono referendum w sprawie zniesienia derogacji dotyczącej uczestniczenia w decyzjach i działaniach Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, określonej w art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatów. W referendum tym opowiedziano się za jej zniesieniem.

(3) Zgodnie z art. 7 protokołu nr 22 pismem swojego ministra spraw zagranicznych z dnia 20 czerwca 2022 r. Dania powiadomiła pozostałe państwa członkowskie, że nie zamierza już korzystać z art. 5 tego protokołu od dnia 1 lipca 2022 r.

(4) W dniu 23 marca 2023 r. Rada i Wysoki Przedstawiciel zostali powiadomieni przez Danię zgodnie z art. 46 ust. 3 TUE, że zamierza ona uczestniczyć w PESCO.

(5) Dania przedstawiła w swoim krajowym planie wdrożenia swoje zdolności w zakresie wypełniania dalej idących zobowiązań zawartych w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315 1 , które uczestniczące państwa członkowskie zaciągnęły względem siebie nawzajem.

(6) W związku z tym, że wymagane warunki zostały spełnione, Rada powinna przyjąć decyzję potwierdzającą uczestnictwo Danii w PESCO.

(7) Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2017/2315,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym potwierdza się uczestnictwo Danii w PESCO.

Artykuł  2

W art. 2 decyzji (WPZiB) 2017/2315 po tiret trzecim dodaje się tiret w brzmieniu:

"– Dania,".

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2023 r.
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.