Decyzja 2022/2469 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Ceł ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru w odniesieniu do zmiany protokołu 1 dotyczącego definicji "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.322.91

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/2469
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Ceł ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru w odniesieniu do zmiany protokołu 1 dotyczącego definicji "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru ("umowa") została zawarta przez Unię na mocy decyzji Rady (UE) 2019/1875 1  i weszła w życie 21 listopada 2019 r.

(2) Zgodnie z art. 34 protokołu 1 do umowy Komitet ds. Ceł może przyjmować decyzje w celu zmiany postanowień tego protokołu.

(3) Na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet ds. Ceł ma przyjąć decyzję zmieniającą protokół 1 i załączniki do niego ("decyzja").

(4) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Ceł, gdyż jego decyzja będzie wiążąca dla Unii.

(5) 1 stycznia 2012 r., 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany w protokole do nomenklatury regulowanej międzynarodową konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ("HS"). Decyzja ta jest konieczna do aktualizacji protokołu 1 i załączników do niego w celu odzwierciedlenia najnowszej wersji HS.

(6) Należy rozszerzyć zakres rocznych kontyngentów określonych w załączniku B(a) protokołu 1 na luncheon meat w puszkach, klopsy rybne o smaku curry i klopsy z mątwy, aby umożliwić eksporterom singapurskim ich wykorzystanie.

(7) Aby zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców obu stron w odniesieniu do poświadczania pochodzenia, należy zmienić protokół 1, tak aby każda ze stron mogła zdecydować, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, który eksporter może samodzielnie poświadczać pochodzenie swoich towarów pochodzących. Umożliwi to poświadczanie w Unii pochodzenia towarów przez zarejestrowanych eksporterów zamiast przez upoważnionych eksporterów, podobnie jak jest to w przypadku systemu stosowanego przez Singapur w kontekście umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na pierwszym posiedzeniu Komitetu ds. Ceł opiera się na projekcie decyzji Komitetu ds. Ceł załączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komitecie ds. Ceł mogą uzgadniać niewielkie poprawki techniczne w projekcie decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzjawchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2022 r.

PROJEKT

DECYZJA nr 01/2022 KOMITETU DS. CEŁ UMOWY O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ SINGAPURU

z dnia ...

zmieniająca niektóre elementy protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej i załączników do niego

KOMITET DS. CEŁ,

uwzględniając Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (zwaną dalej "Umową"), w szczególności art. 34 protokołu 1 i art. 16.2 Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 34 (Zmiany w niniejszym protokole) protokołu 1 do Umowy stanowi, że Strony mogą, decyzją podjętą w ramach Komitetu ds. Ceł ustanowionego zgodnie z art. 16.2 (Specjalne komitety) Umowy, wprowadzić zmiany w postanowieniach protokołu 1 do Umowy.

(2) W dniach 1 stycznia 2012 r., 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany do nomenklatury regulowanej konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ("HS"). Strony uzgodniły aktualizację protokołu 1 w celu odzwierciedlenia ostatniej wersji HS.

(3) Strony uzgodniły zmianę zakresu rocznych kontyngentów określonych w załączniku B(a) do protokołu 1 na luncheon meat w puszkach, klopsy rybne o smaku curry i klopsy z mątwy.

(4) Art. 17 (Warunki sporządzania deklaracji pochodzenia) protokołu 1 stanowi, że deklaracja pochodzenia może być sporządzona w Unii Europejskiej między innymi przez eksportera, który jest upoważnionym eksporterem, a w Singapurze między innymi przez zarejestrowanego eksportera. Aby zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców obu Stron, należy zmienić protokół 1, tak aby każda ze Stron mogła zdecydować, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, jaki eksporter może sporządzać deklarację pochodzenia. W tym celu konieczne byłoby zatem wprowadzenie definicji "eksportera".

(5) Biorąc pod uwagę nową definicję "eksportera", termin "eksporter" występujący w definicji "przesyłki", w art. 1 ust. 1 lit. d), art. 13 (Zasada niemanipulacji) i w art. 14 (Wystawy) protokołu 1 należy zastąpić terminem "nadawca".

(6) Art. 17 ust. 5 (Warunki sporządzania deklaracji pochodzenia) stanowi, że deklaracja pochodzenia ma być opatrzona własnoręcznym oryginalnym podpisem eksportera. Strony zgodziły się na odstąpienie od tego wymogu w celu ułatwienia handlu i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z korzystaniem z przewidzianych w Umowie preferencji taryfowych.

(7) W definicji pojęcia "cena ex-works"art. 1 ust. 1 lit. f) należy wyjaśnić, w jaki sposób należy rozumieć termin "wytwórca", jeżeli ostatnia obróbka lub przetworzenie są zlecane podwykonawcom.

(8) Biorąc pod uwagę, że obie Strony mają stosować system zarejestrowanych eksporterów, należy zmienić nazwę dokumentu pochodzenia sporządzanego na terytorium Stron z "deklaracji pochodzenia" na "oświadczenie o pochodzeniu".

(9) Jako środek przejściowy należy postanowić, że przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji Singapur będzie przyjmował deklaracje pochodzenia sporządzone zgodnie z art. 17 (Warunki sporządzania deklaracji pochodzenia) i art. 18 (Upoważniony eksporter) protokołu 1 do Umowy obowiązującego przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji.

(10) Należy zatem zmienić protokół 1 do Umowy i kilka załączników do niego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W protokole 1 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

1)
spis treści protokołu 1 otrzymuje brzmienie:

"SPIS TREŚCI

SEKCJA 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1 Definicje

SEKCJA 2

DEFINICJA POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE«

ARTYKUŁ 2 Wymogi ogólne

ARTYKUŁ 3 Kumulacja pochodzenia

ARTYKUŁ 4 Produkty całkowicie uzyskane

ARTYKUŁ 5 Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

ARTYKUŁ 6 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

ARTYKUŁ 7 Jednostka kwalifikacyjna

ARTYKUŁ 8 Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

ARTYKUŁ 9 Zestawy

ARTYKUŁ 10 Elementy neutralne

ARTYKUŁ 11 Rozdzielność księgowa

SEKCJA 3

WYMOGI TERYTORIALNE

ARTYKUŁ 12 Zasada terytorialności

ARTYKUŁ 13 Zasada niemanipulacji

ARTYKUŁ 14 Wystawy

SEKCJA 4

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

ARTYKUŁ 15 Zakaz zwrotu należności celnych lub zwolnienia z należności celnych

SEKCJA 5

OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU

ARTYKUŁ 16 Wymogi ogólne

ARTYKUŁ 17 Warunki sporządzania oświadczenia o pochodzeniu

ARTYKUŁ 19 Ważność oświadczenia o pochodzeniu

ARTYKUŁ 20 Przedkładanie oświadczenia o pochodzeniu

ARTYKUŁ 21 Przywóz partiami

ARTYKUŁ 22 Zwolnienia z wymogu przedkładania oświadczenia o pochodzeniu

ARTYKUŁ 23 Dokumenty uzupełniające

ARTYKUŁ 24 Przechowywanie oświadczenia o pochodzeniu i dokumentów uzupełniających

ARTYKUŁ 25 Niezgodności i błędy formalne

ARTYKUŁ 26 Kwoty wyrażone w euro

SEKCJA 6

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

ARTYKUŁ 27 Współpraca między właściwymi organami

ARTYKUŁ 28 Weryfikacja oświadczenia o pochodzeniu

ARTYKUŁ 29 Postępowania administracyjne

ARTYKUŁ 30 Rozstrzyganie sporów

ARTYKUŁ 31 Sankcje

SEKCJA 7

CEUTA I MELILLA

ARTYKUŁ 32 Stosowanie niniejszego protokołu

ARTYKUŁ 33 Warunki specjalne

SEKCJA 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 34 Zmiany w niniejszym protokole

ARTYKUŁ 35 Postanowienia przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub składowanych

Wykaz dodatków

ZAŁĄCZNIK A: UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZU W ZAŁĄCZNIKU B

ZAŁĄCZNIK B: WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE, ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA

ZAŁĄCZNIK B (a): DODATEK DO ZAŁĄCZNIKA B

ZAŁĄCZNIK C: MATERIAŁY WYŁĄCZONE Z KUMULACJI NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2

ZAŁĄCZNIK D: PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 9, W PRZYPADKU KTÓRYCH MATERIAŁY POCHODZĄCE Z PAŃSTWA ASEAN SĄ UZNAWANE ZA MATERIAŁY POCHODZĄCE Z JEDNEJ ZE STRON

ZAŁĄCZNIK E: TEKST OŚWIADCZENIA O POCHODZENIU

Wspólne deklaracje

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA KSIĘSTWA ANDORY

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA REPUBLIKI SAN MARINO

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRZEGLĄDU REGUŁ POCHODZENIA ZAWARTYCH W PROTOKOLE 1";

2)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"ARTYKUŁ 1

Definicje

1. Do celów niniejszego protokołu:

a) »państwo ASEAN« oznacza państwo członkowskie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej niebę- dące Stroną niniejszej Umowy;

b) »działy«, »pozycje« i »podpozycje« oznaczają działy, pozycje (kody czterocyfrowe) i podpozycje (kody sześciocyfrowe) stosowane w nomenklaturze stanowiącej zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, zwany w niniejszym protokole »Systemem Zharmonizowanym« lub »HS«;

c) »klasyfikowany« odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w konkretnym dziale, pozycji lub podpozycji Systemu Zharmonizowanego;

d) »przesyłka« oznacza produkty, które są albo jednocześnie wysłane od jednego nadawcy do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od nadawcy do odbiorcy bądź, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;

e) »wartość celna« oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie ustalania wartości celnej;

f) »cena ex-works« oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works wytwórcy, w którego zakładzie przeprowadzono ostatnią obróbkę lub przetworzenie, przy czym cena ta obejmuje sumę wartości wszystkich użytych materiałów oraz innych kosztów związanych z jego produkcją, pomniejszoną o wszystkie podatki wewnętrzne, które są zwracane lub mogą podlegać zwrotowi z chwilą wywozu uzyskanego produktu.

W przypadku gdy cena faktycznie zapłacona nie odzwierciedla wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem produktu, które zostały rzeczywiście poniesione w Unii lub w Singapurze, cena ex-works oznacza sumę wszystkich tych kosztów pomniejszoną o wszystkie podatki wewnętrzne, które są zwracane lub mogą podlegać zwrotowi z chwilą wywozu uzyskanego produktu.

W przypadku gdy ostatnią obróbkę lub przetworzenie zlecono wytwórcy, termin »wytwórca« może odnosić się do przedsiębiorstwa, które zatrudniło podwykonawcę;

g) »eksporter« oznacza osobę z siedzibą na terytorium Strony, która zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych Strony, wywozi lub wytwarza produkt pochodzący i która może sporządzić oświadczenie o pochodzeniu;

h) »materiały zamienne" oznaczają materiały tego samego rodzaju i jakości handlowej, charakteryzujące się identycznymi cechami technicznymi i fizycznymi, i niemożliwe do rozróżnienia po tym, jak zostaną użyte do wytworzenia produktu końcowego;

i) »towary« oznaczają zarówno materiały, jak i produkty;

j) »osoba prawna« oznacza dowolny podmiot prawny, właściwie ustanowiony albo w inny sposób utworzony zgodnie z obowiązującym prawem, działający w celu osiągania zysku lub nie, będący własnością prywatną lub publiczną i obejmuje dowolną spółkę kapitałową, fundusz powierniczy, spółkę osobową, wspólne przedsiębiorstwo, działalność jednoosobową lub stowarzyszenie;

k) »wytwarzanie« oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem;

l) »materiał« oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;

m) »osoba« oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną;

n) »produkt« oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania;

o) »wartość materiałów« oznacza wartość celną w chwili przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest ona znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały w Unii lub w Singapurze.";

3)
art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Bez uszczerbku dla sekcji 5, dzielenie przesyłek może mieć miejsce, jeśli zostaje dokonane przez nadawcę lub na jego odpowiedzialność, pod warunkiem, że przesyłki pozostają pod dozorem celnym w państwie lub państwach tranzytu.";

4)
w art. 14 ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) nadawca wysłał te produkty z terytorium Strony do kraju, w którym odbywała się wystawa, i prezentował je na tej wystawie;

b) nadawca ten sprzedał produkty lub odstąpił je w inny sposób osobie na terytorium Strony;";

5)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"ARTYKUŁ 17

Warunki sporządzania oświadczenia o pochodzeniu

1. Oświadczenie o pochodzeniu, o którym mowa w art. 16 (Wymogi ogólne), może zostać sporządzone przez eksportera.

2. Oświadczenie o pochodzeniu można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą zostać uznane za produkty pochodzące z Unii lub Singapuru i jeśli spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu.

3. Eksporter sporządzający oświadczenie o pochodzeniu jest zobowiązany do przedłożenia w każdej chwili na żądanie organów celnych Strony dokonującej wywozu wszystkich właściwych dokumentów, o których mowa w art. 23 (Dokumenty uzupełniające), potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.

4. Eksporter sporządza oświadczenie o pochodzeniu, wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym deklarację, której tekst zamieszczony jest w załączniku E do niniejszego protokołu, zgodnie z prawem krajowym Strony dokonującej wywozu. Jeśli oświadczenie jest sporządzane ręcznie, powinno być napisane tuszem i drukowanymi literami. W przypadku wywozu z Singapuru oświadczenie o pochodzeniu sporządza się, korzystając z wersji w języku angielskim, natomiast w przypadku wywozu z Unii oświadczenie o pochodzeniu można sporządzić w jednej z wersji językowych zawartych w załączniku E do niniejszego protokołu.

5. W drodze odstępstwa od ust. 1 oświadczenie o pochodzeniu można sporządzić po dokonaniu wywozu (»oświadczenie retrospektywne«), pod warunkiem że przedstawia się je na terytorium Strony dokonującej przywozu nie później niż w ciągu dwóch lat, w przypadku Unii, i jednego roku, w przypadku Singapuru, po wprowadzeniu towaru na terytorium Strony.";

6)
w spisie treści oraz w art. 3 ust. 6, art. 3 ust. 13, art. 11 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 3, tytule sekcji 5, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 2, tytule art. 19, art. 19 ust. 1, art. 19 ust. 2, art. 19 ust. 3, tytule art. 20, art. 20, art. 21, tytule art. 22, art. 22 ust. 1, art. 23, tytule art. 24, art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2, tytule art. 28, art. 28 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i art. 35 termin "deklaracja pochodzenia" zastępuje się terminem "oświadczenie o pochodzeniu";
7)
uchyla się art. 18 rozporządzenia;
8)
art. 26 otrzymuje brzmienie:

"ARTYKUŁ 26

Kwoty wyrażone w euro

1. Na użytek stosowania postanowień art. 22 ust. 3 (Zwolnienia z wymogu przedkładania oświadczenia o pochodzeniu) w przypadkach gdy produkty są fakturowane w walucie innej niż euro, kwoty wyrażone w walutach krajowych państw członkowskich Unii, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, są ustalane corocznie przez każde z przedmiotowych państw.

2. Przesyłki korzystają z postanowień art. 22 ust. 3 (Zwolnienia z wymogu przedkładania oświadczenia o pochodzeniu) poprzez odniesienie do waluty, w której wystawiana jest faktura, zgodnie z kwotą ustaloną przez daną Stronę.

3. Kwoty podawane w jakiejkolwiek walucie krajowej stanowią równowartość kwot wyrażonych w euro według kursu z pierwszego dnia roboczego października. Kwoty te zgłaszane są Komisji Europejskiej do 15 października i obowiązują od 1 stycznia następnego roku. Komisja Europejska powiadamia wszystkie zainteresowane państwa o wysokości właściwych kwot.

4. Państwo członkowskie Unii może zaokrąglić w górę lub w dół kwoty otrzymane po przeliczeniu kwoty wyrażonej w euro na swoją walutę krajową. Kwota po zaokrągleniu nie może różnić się od kwoty otrzymanej po przeliczeniu o więcej niż pięć procent. Państwo członkowskie Unii może zachować niezmienioną równowartość kwoty wyrażonej w euro w swojej walucie krajowej, jeżeli w chwili waloryzacji rocznej przewidzianej w ust. 3 przeliczenie tej kwoty przed jakimkolwiek zaokrągleniem powoduje wzrost o mniej niż piętnaście procent równowartości w walucie krajowej. Równowartość w walucie krajowej może pozostać niezmieniona, jeżeli w wyniku przeliczenia jej wartość uległaby zmniejszeniu.

5. Kwoty wyrażone w euro są poddawane przeglądowi przez Strony w ramach Komitetu ds. Ceł ustanowionego zgodnie z art. 16.2 (Specjalne komitety) na wniosek Unii lub Singapuru. Przeprowadzając przegląd, Strony rozważają celowość zachowania skutków odnośnych ograniczeń, uwzględniając wartości rzeczywiste. W tym celu Strony mogą, decyzją podjętą przez Komitet ds. Ceł, zmienić kwoty wyrażone w euro.";

9)
w załączniku B wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej decyzji;
10)
w załączniku B(a) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej decyzji;
11)
w załączniku D wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej decyzji;
12)
w załączniku E wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [1 stycznia 2023 r.]

Sporządzono w ...

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

W załączniku B do protokołu 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 0305 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia";

2)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex 0306 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Skorupiaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance";

3)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex 0307 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Mięczaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia";

4)
między wierszem dotyczącym pozycji HS ex 0307 a wierszem dotyczącym pozycji HS Dział 4 dodaje się nowe wiersze w brzmieniu:
"ex 0308Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzeniaWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane
0309Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, nadające się do spożycia przez ludziWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane";
5)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex Dział 15 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; z wyłączeniem:";

6)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 1509 i 1510 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Oliwa i jej frakcje, pozostałe oleje i ich frakcje otrzymywane wyłącznie z oliwek";

7)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 1516 i 1517 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Tłuszcze i oleje, zwierzęce, roślinne lub mikrobiologiczne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone;

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych, roślinnych lub mikrobiologicznych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze i oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15.16";

8)
w wierszu dotyczącym pozycji HS Dział 16 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub z owadów";

9)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex Dział 24 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; produkty, nawet zawierające nikotynę, przeznaczone do wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania nikotyny do ciała ludzkiego; z wyłączeniem:";

10)
między wierszem dotyczącym pozycji HS ex 2402 a wierszem dotyczącym pozycji HS Dział 25 dodaje się nowe wiersze w brzmieniu:
"240412Produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, niezawierające tytoniu ani tytoniu odtworzonego, zawierające nikotynęWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2404 19Kartidże i kartomizery, napełnione do papierosów elektronicznychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

240491Produkty inne niż produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, do stosowania doustnegoWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, w którym:

- ani masa użytego cukru, ani masa użytych materiałów objętych działem 4 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego, i

- całkowita łączna masa użytego cukru i użytych materiałów objętych działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego

2404 92, 240499Produkty inne niż produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, do podawania przez skórę i do stosowania innego niż doustneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu";

11)
między wierszem dotyczącym pozycji HS ex Dział 38 a wierszem dotyczącym pozycji HS 3823 dodaje się nowe wiersze w brzmieniu:
"ex 3816Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijaniaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3822Testowe zestawy diagnostyczne malarii

Produkty immunologiczne, niezmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

Produkty immunologiczne, zmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

Produkty immunologiczne, pakowane w odmierzone dawki lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

Odczynniki do oznaczania grupy krwi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją";
12)
w pierwszym wierszu dotyczącym pozycji 6306 HS tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty (włączając pawilony ogrodowe i podobne artykuły); żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe";

13)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 8522 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521";

14)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 8529 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8524 do 8528";

15)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 8548 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale";

16)
między wierszem dotyczącym pozycji HS 8548 a wierszem dotyczącym pozycji HS ex Dział 86 dodaje się wiersz w brzmieniu:
"8549Odpady i złom elektryczne i elektroniczne.Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu";

17)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex Dział 86 tekst w kolumnie "Pozycja HS" i tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymują brzmienie:

"Dział 86" i "Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)";

18)
między wierszem dotyczącym pozycji HS ex 8804 a wierszem dotyczącym pozycji HS Dział 89 dodaje się wiersz w brzmieniu:
"ex 8806Bezzałogowe statki powietrzne Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideoWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu i pozycja 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu";

19)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 9013 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale";

20)
między wierszem dotyczącym pozycji HS 9016 a wierszem dotyczącym pozycji HS 9025 dodaje się wiersz w brzmieniu:
"ex 9021Materiały do przyrządów ortopedycznych i przyrządów stosowanych przy złamaniach oraz w protetyce dentystycznej:

- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi

- Wyroby gwintowane i wyroby nie- gwintowane, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem wkrętów do podkładów, wkrętów do drewna, haków gwintowanych i pierścieni gwintowanych, podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających, nitów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

- Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją";
21)
w wierszu dotyczącym pozycji HS Dział 94 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane".

ZAŁĄCZNIK  2

W załączniku B(a) do protokołu 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)
skreśla się ust. 3 postanowień wspólnych;
2)
ust. 4 postanowień wspólnych staje się ust. 3;
3)
ust. 5 postanowień wspólnych staje się ust. 4;
4)
w wierszu dotyczącym pozycji HS

"ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50"

tekst "Luncheon meat w puszkach, z wieprzowiny, kurczaka i wołowiny " w kolumnie "Opis produktu" zastępuje się tekstem:

"Luncheon meat w puszkach lub klopsy, z wieprzowiny (zawierające więcej niż 40 % masy mięsa wieprzowego lub podrobów), luncheon meat w puszkach lub klopsy, z kurczaka (zawierające więcej niż 20 % masy mięsa z kurczaka lub podrobów), luncheon meat w puszkach lub klopsy, z wołowiny (zawierające więcej niż 20 % masy mięsa wołowego lub podrobów)";

5)
w wierszu dotyczącym pozycji HS ex 1604 20 tekst "Klopsy rybne o smaku curry, z mięsa z ryb, curry, skrobi pszennej, soli, cukru i wieloskładnikowych dodatków do potraw" w kolumnie "Opis produktu" zastępuje się tekstem: "Klopsy rybne i krokiety rybne, z mięsa z ryb, skrobi, soli, cukru i wieloskładnikowych dodatków do potraw, z wyłączeniem klopsów i krokietów z tuńczyka i makreli";
6)
wiersz dotyczący pozycji HS

"ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30"

otrzymuje brzmienie:

"ex 1605 10Klopsy krabowe ze skrobi pszennej, soli, cukru, wieloskładnikowych dodatków do potraw, mięsa z kraba i nadzieniaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu
ex 1605 54Klopsy z mątwy z mięsa z ryb, nadzienia z mątwy, skrobi, soli, cukru i wieloskładnikowych dodatków do potraw
ex 1605 21Pierożki har gow, z krewetek, skrobi pszennej, tapioki, wody, zielonej cebulki, imbiru, cukru i soli
ex 1605 29Pierożki Shaomai, głównie z krewetek oraz z kurczaka, skrobi kukurydzianej, oleju roślinnego, czarnego pieprzu, oleju sezamowego i wody
ex 190220Pierożki wonton ze smażonymi krewetkami, z krewetek, soli, oleju, cukru, imbiru, pieprzu, jajek, octu i sosu sojowego
ex 1605 54Klopsy o smaku homara: mięso z mątwy, mięso z ryb i mięso z kraba".

ZAŁĄCZNIK  3

W załączniku D do protokołu 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w wierszu dotyczącym kodu HS 2909 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i póła- cetali, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne";

2)
w wierszu dotyczącym pozycji HS 9013 tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale".

ZAŁĄCZNIK  4

W załączniku E do protokołu 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule załącznika E termin "deklaracja pochodzenia" zastępuje się określeniem "oświadczenie o pochodzeniu";
2)
pierwszy akapit załącznika E otrzymuje brzmienie:

"Oświadczenie o pochodzeniu, którego tekst znajduje się poniżej, musi być sporządzone zgodnie z przypisami pod tekstem. Nie jest jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.";

3)
przypis 1 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest identyfikowany. W przypadku eksportera z Unii jest to numer nadany zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Unii. W przypadku Singapuru jest to numer nadany zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Singapuru. W przypadku gdy eksporterowi nie nadano numeru, pole to może pozostać niewypełnione.";

4)
ostatnie zdanie przed przypisami otrzymuje brzmienie:

("Nazwa eksportera)";

5)
skreśla się przypis 4.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PRZEJŚCIOWYCH PO DACIE WEJŚCIA W ŻYCIE DECYZJI

Na zasadzie odstępstwa od art. 17 (Warunki sporządzania oświadczenia o pochodzeniu) protokołu 1 do Umowy, zmienionego niniejszą decyzją, Singapur nadal przyznaje preferencyjne traktowanie taryfowe na mocy niniejszej Umowy towarom pochodzącym z Unii i wywożonym z Unii po przedstawieniu deklaracji pochodzenia sporządzonej zgodnie z art. 17 (Warunki sporządzania deklaracji pochodzenia) i art. 18 (Upoważniony eksporter) protokołu 1 do Umowy obowiązującego przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji. Ten środek przejściowy obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

1 Decyzja Rady (UE) 2019/1875 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (Dz.U. L 294 z 14.11.2019, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.