Decyzja 2022/2440 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.319.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/2440
z dnia 12 grudnia 2022 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 września 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1775 1 .

(2) W dniu 13 grudnia 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/2208 2 , w której ustanowiono nowe ramy, które

umożliwiają zastosowanie dodatkowych środków ograniczających wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za zagrażanie pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mali lub za utrudnianie lub podważanie pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

(3) Na podstawie przeglądu środków, o których mowa w art. 1a ust. 1 i art. 2a ust. 1 i 2 decyzji (WPZiB) 2017/1775, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 14 grudnia 2023 r., a uzasadnienia i informacje dotyczące pięciu osób wymienionych w wykazie osób fizycznych oraz w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonych w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2017/1775 powinny zostać zmienione.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2017/1775,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2017/1775 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 ust. 2 w zdaniu pierwszym datę "14 grudnia 2022 r." zastępuje się datą

"14 grudnia 2023 r.";

2)
w załączniku II wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik II do decyzji (WPZiB) 2017/1775 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK II

A. Wykaz osób fizycznych, o których mowa w art. 1a ust. 1

Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.DIAW, MalickMiejsce urodzenia: Segou Data urodzenia: 2.12.1979

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: B0722922, ważny do 13.8.2018

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy przemian politycznych w Mali), pułkownik

Malick Diaw jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty. Jako szef sztabu trzeciego regionu wojskowego Kati był jednym z inicjatorów i przywódców zamachu stanu z dnia 18 sierpnia 2020 r. wraz ze starszym pułkownikiem Ismaëlem Wagué, pułkownikiem Assimim Goitą, pułkownikiem Sadim Camarą i pułkownikiem Modibem Koné.

Malick Diaw jest zatem odpowiedzialny za działania lub polityki zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Malick Diaw jest również kluczowym podmiotem w kontekście przemian politycznych w Mali, jako przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej od grudnia 2020 r.

Tymczasowa Rada Narodowa nie zrealizowała w odpowiednim czasie »misji« zapisanych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r. (»Karta okresu przejściowego«), które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy opóźnienie w przyjęciu przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. To opóźnienie przyczyniło się do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. Ponadto nowa ordynacja wyborcza, ostatecznie przyjęta przez Tymczasową Radę Narodową 17 czerwca 2022 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Republiki Mali 24 czerwca 2022 r., umożliwia przejściowemu prezydentowi i wiceprezydentowi oraz członkom rządu przejściowego kandydowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, co jest sprzeczne z Kartą okresu przejściowego.

W listopadzie 2021 r. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Malicka Diawa) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Malick Diaw przyczynia się zatem do utrudniania i podważania pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

4.2.2022
2.WAGUÉ, IsmaëlMiejsce urodzenia: Bamako

Data urodzenia:

2.3.1975

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny AA0193660, ważny do 15.2.2023

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. pojednania, starszy pułkownik

Starszy pułkownik Ismaël Wagué jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty i był jednąz głównych osób odpowiedzialnych za zamach stanu w dnu 18 sierpnia 2020 r. wraz z pułkownikiem Goitą, pułkownikiem Sadim Camarą, pułkownikiem Modibem Koné i pułkownikiem Malickiem Diawem.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. ogłosił, że wojsko przejęło władzę, a następnie został rzecznikiem Narodowego Komitetu Ocalenia Ludu (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Jako minister pojednania rządu okresu przejściowego od października 2020 r. Ismaël Wagué odpowiada za wdrożenie Porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali. Swoim oświadczeniem z dnia 18 października 2021 r. oraz przez ciągłe dysputy z członkami Stałych Ram Strategicznych (CSP) przyczynił się do zablokowania komitetu monitorującego Porozumienie na rzecz pokoju i pojednania w Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), co spowodowało zawieszenie obrad CSA od października 2021 r. do września 2022 r. Sytuacja ta utrudniła wdrożenie tego porozumienia, które jest jedną z »misji« przemian politycznych w Mali, przewidzianą w art. 2 Karty okresu przejściowego. W listopadzie 2021 r.

ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ismaëla Wagué) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali, a także za utrudnianie i podważanie pomyślnego zakończenia okresu przemian politycznych w Mali.

4.2.2022
3.MAIGA, ChoguelMiejsce urodzenia: Tabango, Gao, Mali

Data urodzenia:

31.12.1958

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny nr DA0004473, wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: premier

Jako premier od czerwca 2021 r. Choguel Maiga kieruje malijskim rządem okresu przejściowego utworzonym po zamachu stanu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2021 r.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, w czerwcu 2021 r. ogłosił zorganizowanie Narodowych Konsultacji dla Refundacji Assises nationales de la refondation (ANR) jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił sam Choguel Maiga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad dwa lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Choguel Maigi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przemian politycznych w Mali i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Jako premier Choguel Maiga jest bezpośrednio odpowiedzialny za odroczenie wyborów przewidzianych w Karcie okresu przejściowego, w związku z czym utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022
4.MAÏGA, Ibrahim IkassaMiejsce urodzenia: Tondibi, Gao, Mali

Data urodzenia:

5.2.1971

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. odbudowy

Ibrahim Ikassa Maïga jest członkiem komitetu strategicznego M5-RFP (Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Force patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity.

W czerwcu 2021 r. Ibrahimowi Ikassie Maïdze, jako ministrowi ds. odbudowy, powierzono zadanie zaplanowania Narodowych Konsultacji dla Refundacji Assises nationales de la Refondation (ANR), ogłoszonego przez premiera Choguela Maigę.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad 2 lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ibrahima Ikassy Maïgi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przemian politycznych w Mali i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Jako minister ds. odbudowy Ibrahim Ikassa Maïga utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali i podważa takie przemiany, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022
5.DIARRA, Adama Ben

(alias Ben Le

Cerveau)

Miejsce urodzenia: Kati, Mali

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: członek Tymczasowej

Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przemian politycznych w Mali)

Adama Ben Diarra, znany jako Towarzysz Ben Le Cerveau, jest jednym z młodych liderów M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity. Adama Ben Diarra jest również przywódcą Yéréwolo, głównej organizacji wspierającej władze przejściowe, oraz - od dnia 3 grudnia 2021 r. - członkiem Tymczasowej Rady Narodowej.

Tymczasowa Rada Narodowa nie zrealizowała w odpowiednim czasie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego, które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy opóźnienie w przyjęciu przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Opóźnienie to przyczyniło się do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali. Ponadto nowa ordynacja wyborcza, ostatecznie przyjęta przez Tymczasową Radę Narodową 17 czerwca 2022 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Republiki Mali 24 czerwca 2022 r., umożliwia przejściowemu prezydentowi i wiceprezydentowi oraz członkom rządu przejściowego kandydowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, co jest sprzeczne z Kartą okresu przejściowego.

Adama Ben Diarra aktywnie działa na rzecz przedłużenia okresu przemian politycznych w Mali podczas wieców politycznych i w sieciach społecznościowych, a także wspiera to przedłużenie, głosząc, że pięcioletnie przedłużenie okresu przejściowego, o którym zdecydowały władze przejściowe w następstwie Narodowych Konsultacji dla Refundacji (Assises nationales de la Refondation) (ANR), było wyjściem naprzeciw dążeniom ludności malijskiej.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad 2 lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Adamy Bena Diarry) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przemian politycznych w Mali. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przemian politycznych w Mali i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Adama Ben Diarra utrudnia zatem pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności poprzez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022

B. Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a ust. 1

Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.DIAW, MalickMiejsce urodzenia: Segou

Data urodzenia:

2.12.1979

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: B0722922, ważny do 13.8.2018

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego), pułkownik

Malick Diaw jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty. Jako szef sztabu trzeciego regionu wojskowego Kati był jednym z inicjatorów i przywódców zamachu stanu z dnia 18 sierpnia 2020 r. wraz ze starszym pułkownikiem Ismaëlem Wagué, pułkownikiem Assimim Goitą, pułkownikiem Sadim Camarą i pułkownikiem Modibem Koné.

Malick Diaw jest zatem odpowiedzialny za działania lub polityki zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Malick Diaw jest również kluczowym podmiotem w kontekście okresu przejściowego, jako przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej od grudnia 2020 r.

Tymczasowa Rada Narodowa nie zrealizowała w odpowiednim czasie »misji« zapisanych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r. (»Karta okresu przejściowego«), które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy opóźnienie w przyjęciu przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. To opóźnienie przyczyniło się do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali. Ponadto nowa ordynacja wyborcza, ostatecznie przyjęta przez Tymczasową Radę Narodową 17 czerwca 2022 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Republiki Mali 24 czerwca 2022 r., umożliwia prezydentowi i wiceprezydentowi oraz członkom rządu przejściowego kandydowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, co jest sprzeczne z Kartą okresu przejściowego.

4.2.2022
W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Malicka Diawa) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Malick Diaw przyczynia się zatem do utrudniania i podważania pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

2.WAGUÉ, IsmaelMiejsce urodzenia: Bamako

Data urodzenia:

2.3.1975

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny AA0193660, ważny do 15.2.2023

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. pojednania, starszy pułkownik

Starszy pułkownik Ismael Wagué jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goity i był jedną z głównych osób odpowiedzialnych za zamach stanu w dniu 18 sierpnia 2020 r. wraz z pułkownikiem Goitą, pułkownikiem Sadim Camarą, pułkownikiem Modibem Koné i pułkownikiem Malickiem Diawem.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. ogłosił, że wojsko przejęło władzę, a następnie został rzecznikiem Narodowego Komitetu Ocalenia Ludu.

Ismael Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Jako minister pojednania rządu okresu przejściowego od października 2020 r. Ismael Wagué odpowiada za wdrożenie Porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali. Swoim oświadczeniem z dnia 18 października 2021 r. oraz przez ciągłe dysputy z członkami CSP przyczynił się do zablokowania komitetu monitorującego Porozumienie na rzecz pokoju i pojednania w Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), co spowodowało zawieszenie obrad CSA od października 2021 r. do września 2022 r. Sytuacja ta utrudniła wdrożenie tego porozumienia, które jest jedną z »misji« okresu przejściowego przewidzianą w art. 2 Karty okresu przejściowego. W listopadzie 2021 r.

ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ismaela Wagué) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Ismael Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali, a także za utrudnianie i podważanie pomyślnego zakończenia okresu przemian politycznych w Mali.

4.2.2022
3.MAIGA, ChoguelMiejsce urodzenia: Tabango, Gao, Mali

Data urodzenia:

31.12.1958

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny nr DA0004473, wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: premier

Jako premier od czerwca 2021 r. Choguel Maiga kieruje malijskim rządem okresu przejściowego utworzonym po zamachu stanu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2021 r.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, w czerwcu 2021 r. ogłosił zorganizowanie Assises nationales de la refondation (ANR) jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił sam Choguel Maiga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad dwa lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Choguel Maigi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Jako premier Choguel Maiga jest bezpośrednio odpowiedzialny za odroczenie wyborów przewidzianych w Karcie okresu przejściowego, w związku z czym utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022
4.MAÏGA, Ibrahim IkassaMiejsce urodzenia: Tondibi, Gao, Mali

Data urodzenia:

5.2.1971

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. odbudowy

Ibrahim Ikassa Maïga jest członkiem komitetu strategicznego M5-RFP (Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Force patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity.

W czerwcu 2021 r. Ibrahimowi Ikassie Maïdze, jako ministrowi ds. odbudowy, powierzono zadanie zaplanowania Assises nationales de la Refondation (ANR), ogłoszonego przez premiera Choguela Maigę.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maiga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad 2 lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ibrahima Ikassy Maigi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Jako minister ds. odbudowy Ibrahim Ikassa Maiga utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali i podważa takie przemiany, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022
5.DIARRA, Adama Ben

(alias Ben Le

Cerveau)

Miejsce urodzenia: Kati, Mali

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: członek Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego)

Adama Ben Diarra, znany jako Towarzysz Ben Le Cerveau, jest jednym z młodych liderów M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity. Adama Ben Diarra jest również przywódcą Yéréwolo, głównej organizacji wspierającej władze przejściowe, oraz - od dnia 3 grudnia 2021 r. - członkiem Tymczasowej Rady Narodowej.

Tymczasowa Rada Narodowa nie zrealizowała w odpowiednim czasie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego, które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy opóźnienie w przyjęciu przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Opóźnienie to przyczyniło się do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali. Ponadto nowa ordynacja wyborcza, ostatecznie przyjęta przez Tymczasową Radę Narodową 17 czerwca 2022 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Republiki Mali 24 czerwca 2022 r., umożliwia prezydentowi i wiceprezydentowi oraz członkom rządu przejściowego kandydowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, co jest sprzeczne z Kartą okresu przejściowego.

Adama Ben Diarra aktywnie działa na rzecz przedłużenia okresu przejściowego podczas wieców politycznych i w sieciach społecznościowych, a także wspiera to przedłużenie, głosząc, że pięcioletnie przedłużenie okresu przejściowego, o którym zdecydowały władze przejściowe w następstwie Assises nationales de la Refondation (ANR), było wyjściem naprzeciw dążeniom ludności malijskiej.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory - opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat. W czerwcu 2022 r. rząd przejściowy przedstawił ECOWAS zmieniony harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w marcu 2024 r., tj. ponad 2 lata po terminie określonym w Karcie okresu przejściowego.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Adamy Bena Diarry) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów. W dniu 3 lipca 2022 r. ECOWAS postanowiła utrzymać te indywidualne sankcje.

Adama Ben Diarra utrudnia zatem pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności poprzez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022"
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1775 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali (Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 23).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2208 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali (Dz.U. L 446 z 14.12.2021, s. 44).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.