Decyzja 2022/2435 w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.319.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/2435
z dnia 5 grudnia 2022 r. 1
w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 91 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2022/1158 3  Umowę między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów (zwaną dalej "Umową") podpisano w dniu 29 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2) W związku z poważnymi zakłóceniami w sektorze transportu w Ukrainie spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą konieczne jest znalezienie alternatywnych szlaków drogowych, aby umożliwić Ukrainie eksport zapasów zbóż, paliwa, środków spożywczych i innych istotnych towarów.

(3) Biorąc pod uwagę, że zezwolenia wydane przez państwa członkowskie w ramach systemu Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu oraz umowy dwustronne między państwami członkowskimi a Ukrainą nie zapewniają ukraińskim przewoźnikom drogowym towarów niezbędnej elastyczności, która pozwoliłaby im zwiększać liczbę przewozów przez terytorium Unii oraz między Ukrainą a Unią i planować je z wyprzedzeniem, kluczowe znaczenie ma liberalizacja transportu drogowego towarów w ramach operacji dwustronnych i tranzytu.

(4) Ze względu na wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności, które wymagają podpisania, tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy, oraz zgodnie z Traktatami, właściwe jest, aby Unia tymczasowo wykonywała stosowne kompetencje dzielone przyznane jej na mocy Traktatów. Wszelkie skutki niniejszej decyzji dla podziału kompetencji między Unią a państwami członkowskimi powinny być ściśle ograniczone w czasie. Kompetencje wykonywane przez Unię na podstawie niniejszej decyzji oraz Umowy powinny być zatem wykonywane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy. W związku z tym Unia przestanie wykonywać kompetencje dzielone wykonywane w ten sposób, gdy tylko Umowa przestanie obowiązywać. Bez uszczerbku dla innych środków unijnych oraz pod warunkiem zgodności ze środkami unijnymi, kompetencje te, zgodnie z art. 2 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), będą następnie ponownie wykonywane przez państwa członkowskie. Ponadto przypomina się, że zgodnie z protokołem nr 25 w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE, zakres wykonywania kompetencji Unii w niniejszej decyzji obejmuje wyłącznie elementy regulowane niniejszą decyzją oraz Umową i nie obejmuje całej dziedziny. Wykonywanie kompetencji Unii poprzez niniejszą decyzję pozostaje bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Unii i państw członkowskich w stosunku do wszelkich trwających lub przyszłych negocjacji dotyczących umów międzynarodowych z dowolnym państwem trzecim w tej dziedzinie, jak również podpisywania takich umów lub ich zawierania.

(5) Prowadzona przez Rosję wojna napastnicza przeciwko Ukrainie sprawiła, że wielu ukraińskich kierowców nie jest w stanie dopełnić procedur administracyjnych związanych z dokumentami kierowcy, na przykład wystąpić z wnioskiem o wydanie międzynarodowego prawa jazdy lub z wnioskiem o wydanie nowych dokumentów kierowcy w przypadku utraty lub kradzieży dotychczasowych dokumentów. Ważne jest zatem, by uwzględnić te wyjątkowe okoliczności, wprowadzając środki szczególne zwalniające kierowców z wymogu okazania międzynarodowego prawa jazdy, uznające podjęte przez Ukrainę decyzje o przedłużeniu ważności dokumentów kierowcy oraz ułatwiające wymianę informacji między właściwymi organami Stron Umowy w celu zwalczania oszustw i przerabiania dokumentów kierowcy.

(6) Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej 4 .

Artykuł  2
1. 
Wykonywanie kompetencji Unii zgodnie z niniejszą decyzją oraz Umową jest ograniczone do okresu obowiązywania Umowy. Bez uszczerbku dla innych środków unijnych i z zastrzeżeniem ich przestrzegania, po upływie tego okresu obowiązywania Unia zaprzestaje natychmiast wykonywania tych kompetencji, a państwa członkowskie ponownie wykonują swoje kompetencje zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE.
2. 
Wykonywanie kompetencji Unii zgodnie z niniejszą decyzją oraz Umową pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich dotyczących trwających lub przyszłych negocjacji dotyczących umów międzynarodowych w sprawie przewozów drogowych towarów z dowolnym innym państwem trzecim, oraz z Ukrainą w odniesieniu do okresu po zakończeniu obowiązywania Umowy, jak również podpisywania takich umów lub ich zawierania.
3. 
Wykonywanie kompetencji Unii, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie elementy regulowane niniejszą decyzją oraz Umową.
4. 
Niniejsza decyzja oraz Umowa pozostają bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Unii i państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego towarów w odniesieniu do elementów innych niż te, które są regulowane niniejszą decyzją oraz Umową.
Artykuł  3

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, notyfikacji, o której mowa w art. 13 Umowy.

Artykuł  4

Komisja Europejska, wspierana przez przedstawicieli państw członkowskich jako obserwatorów, reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie ustanowionym w art. 7 Umowy.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2022 r. 5
1 Data aktu zmieniona przez sprostowanie z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.335.114) zmieniającego nin. decyzję z dniem 26 lipca 2022 r.
2 Zgoda z dnia 10 listopada 2022 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Decyzja Rady (UE) 2022/1158 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów (Dz.U. L 179 z 6.7.2022, s. 1).
4 Tekst Umowy został opublikowany w Dz.U. L 179 z 6.7.2022, s. 4.
5 Formuła końcowa zmieniona przez sprostowanie z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.335.114) zmieniającego nin. decyzję z dniem 26 lipca 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.