Decyzja 2022/24 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.5I.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/24
z dnia 10 stycznia 2022 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 14 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1720 1  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui.

(2) W dniu 8 listopada 2021 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym podkreślił, że wybory przeprowadzone w Nikaragui 7 listopada 2021 r. odbyły się bez gwarancji demokratycznych i nie mają demokratycznej legitymacji. Oświadczył on, że rząd Nikaragui nie tylko pozbawił obywateli obywatelskiego i politycznego prawa do głosowania w wiarygodnych, pluralistycznych, uczciwych i przejrzystych wyborach, ale i ich prawa do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się. Wysoki Przedstawiciel wskazał, że Unia jest gotowa do rozważenia zastosowania wszystkich instrumentów, które ma do dyspozycji, w tym dodatkowych środków ograniczających.

(3) W związku z utrzymującą się poważną sytuacją w Nikaragui do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720 należy wpisać siedem osób i trzy podmioty.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji (WPZiB) 2019/1720,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2022 r.
W imieniu Rady
J.-Y. LE DRIAN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720 wprowadza się następujące zmiany:
1)
nagłówek tabeli otrzymuje brzmienie:

"A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1";

2)
w tabeli dodaje się następujące osoby fizyczne:
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
"15.Camila Antonia ORTEGA MURILLOStanowisko(a): córka Daniela Ortegi i Rosario Murillo, doradczyni kancelarii prezydenta, koordynatorka Komisji ds. Kreatywnej Gospodarki, dyrektorka stacji telewizyjnej Canal 13

Data urodzenia:

4.11.1987

Miejsce urodzenia: Managua, Nikaragua

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Numer paszportu: A00000114 (Nikaragua)

Numer dowodu tożsamości: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo jest ściśle zaangażowana w działania wspierające parę prezydencką, Daniela Ortegę i Rosario Murillo, jako doradczyni kancelarii prezydenta, osobista asystentka wiceprezydenta oraz koordynatorka Narodowej Komisji ds. Kreatywnej Gospodarki. Jest także dyrektorką platformy Nicaragua Disena i stacji telewizyjnej Canal 13. Jest odpowiedzialna za wykorzystanie Nicaragua Disena do wspierania sfałszowanych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które odbyły się 7 listopada 2021 r., poprzez tworzenie fałszywych kont na różnych platformach mediów społecznościowych.

Jako dyrektorka Canal 13 przyczyniła się do rozpowszechniania nienawistnych wypowiedzi reżimu Ortegi przeciwko opozycji obywatelskiej, ograniczając jednocześnie pluralizm mediów i prześladując niezależnych dziennikarzy i media w Nikaragui, eliminując wolność wypowiedzi i rzeczywistą konkurencję wyborczą. Odegrała kluczową rolę w tłumieniu pluralizmu politycznego i ostatecznym demontażu nikaraguańskiej demokracji.

Jest zatem powiązana z osobami odpowiedzialnymi za podważanie demokracji i poważne naruszenia praw człowieka oraz wspiera takie represje i naruszenia.

10.1.2022
16.Laureano Facundo ORTEGA MURILLOStanowisko(a): syn Daniela Ortegi i Rosario Murillo, doradca kancelarii prezydenta

Data urodzenia:

20.11.1982

Miejsce urodzenia: Managua, Nikaragua

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Numer paszportu: A00000684 (Nikaragua)

Numer dowodu tożsamości: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo jest ściśle zaangażowany w działania wspierające parę prezydencką, Daniela Ortegę i Rosario Murillo, jako doradca kancelarii prezydenta. Usprawiedliwiał i poparł arbitralne i nielegalne uwięzienie nikaraguańskich przywódców opozycji politycznej i potencjalnych kandydatów na prezydenta, przywódców środowisk studenckich i wiejskich lub niezależnych dziennikarzy, z których wszystkich określił jako »terrorystów«. Poprzez eliminację rzeczywistej konkurencji wyborczej odegrał kluczową rolę w tłumieniu pluralizmu politycznego i ostatecznym demontażu nikaraguańskiej demokracji.

Pełnił funkcję doradcy ekonomicznego swojego ojca, Daniela Ortegi, i reżimu Ortegi za pośrednictwem agencji rządowej ProNicaragua. Jest ponadto odpowiedzialny za kierowanie BanCorp - podmiotem, którego głównym celem jest popieranie, sponsorowanie i udzielanie wsparcia finansowego na rzecz działań represyjnych prowadzonych przez jego matkę, wiceprezydent Rosario Murillo.

Jest zatem powiązany z osobami odpowiedzialnymi za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i poważne naruszenia praw człowieka oraz wspiera takie represje i naruszenia.

10.1.2022
17.Brenda Isabel ROCHA CHACÓNStanowisko(a): przewodnicząca Najwyższej Rady Wyborczej

Data urodzenia:

10.2.1967

Miejsce urodzenia: Bonanza, Nikaragua

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Od maja 2021 r. Brenda Isabel Rocha Chacón sprawuje urząd przewodniczącej Najwyższej Rady Wyborczej (SEC) - organu odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzenie i zatwierdzenie wyborów powszechnych z 7 listopada 2021 r., które ze względu na brak przejrzystości, prawdziwej opozycji i debaty demokratycznej stanowiły podważenie instytucji i procesów demokratycznych. Organ ten pozbawił opozycję możliwości kandydowania w wolnych wyborach i zapewnił organizację głosowania w warunkach niedemokratycznych.10.1.2022
Osoba ta jest zatem odpowiedzialna za represjonowanie demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.
18.Cairo Melvin AMADOR ARRIETAStanowisko(a): wiceprzewodniczący Najwyższej Rady Wyborczej

Data urodzenia: 1952 r.

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Od maja 2021 r. Cairo Melvin Amador Arrieta sprawuje urząd wiceprzewodniczącego Najwyższej Rady Wyborczej (SEC) - organu odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzenie i zatwierdzenie wyborów powszechnych z 7 listopada 2021 r., które ze względu na brak przejrzystości, prawdziwej opozycji i debaty demokratycznej stanowiły podważenie instytucji i procesów demokratycznych. Organ ten pozbawił opozycję możliwości kandydowania w wolnych wyborach i zapewnił organizację głosowania w warunkach niedemokratycznych. Osoba ta jest zatem odpowiedzialna za represjonowanie demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.10.1.2022
19.Lumberto Ignacio

CAMPBELL HOOKER

Stanowisko(a): członek Najwyższej Rady Wyborczej, pełniący obowiązki przewodniczącego Najwyższej Rady Wyborczej w 2018 r.

Data urodzenia:

3.12.1949

Miejsce urodzenia: Raas, Nikaragua

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Numer paszportu: A00001109 (Nikaragua)

Numer dowodu tożsamości: 6010302490003J

Od 2014 r. Lumberto Ignacio Campbell Hooker jest członkiem Najwyższej Rady Wyborczej (SEC) - organu odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzenie i zatwierdzenie wyborów powszechnych z 7 listopada 2021 r., które ze względu na brak przejrzystości, prawdziwej opozycji i debaty demokratycznej stanowiły podważenie instytucji i procesów demokratycznych. Organ ten pozbawił opozycję możliwości kandydowania w wolnych wyborach i zapewnił organizację głosowania w warunkach niedemokratycznych.

Rozmawiał z mediami podczas wyborów 7 listopada 2021 r., uzasadniając i chwaląc ich organizację.

Osoba ta jest zatem odpowiedzialna za represjonowanie demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.

10.1.2022
20.Nahima Janett DIAZ FLORESStanowisko(a): dyrektorka Nikaraguańskiego Instytutu Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych - podmiotu regulującego usługi telekomunikacyjne i pocztowe; córka dyrektora generalnego Nikaraguańskiej Policji Państwowej Francisca Javiera Dfaz Madriz

Data urodzenia:

28.6.1989

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Nahima Janett DfazFlores pełni funkcję dyrektorki Nikaraguańskiego Instytutu Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych (TELCOR), podmiotu regulującego usługi telekomunikacyjne i pocztowe. TELCOR został wykorzystany przez władze Nikaragui do uciszenia niezależnych mediów, w tym trzech organizacji informacyjnych od 2018 r. Podczas kampanii przed wyborami powszechnymi w 2021 r. TELCOR prowadził kampanię dezinformacyjną na dużą skalę. Jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie »ustawy o cyberbezpieczeństwie« TELCOR zlecał i prowadził inwigilację dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Pełniąc tę funkcję, Nahima DfazFlores popierała reżim Ortegi oraz zlecała i przeprowadzała działania dezinformacyjne i inwigilacyjne wobec społeczeństwa obywatelskiego

i demokratycznej opozycji za pośrednictwem TELCOR. Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji w Nikaragui.

10.1.2022
21.Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZAStanowisko(a): naczelny inspektor Urzędu Nadzoru Banków i Innych Instytucji Finansowych Nikaragui Data urodzenia: 1.1.1949

Miejsce urodzenia: Esteli, Nikaragua

Płeć: mężczyzna

Adres: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Obywatelstwo: Nikaragua

Numer dokumentu tożsamości: 1610101490000S

Luis Angel Montenegro Espinoza pełni funkcję naczelnego inspektora Urzędu Nadzoru Banków i Innych Instytucji Finansowych Nikaragui (SIBOIF). Jako osoba pełniąca tę funkcje jest odpowiedzialny za prześladowanie podmiotów finansowych, które sprzeciwiły się polityce reżimu Ortegi, jak również za egzekwowanie kontroli tego reżimu nad sektorem finansowym. Został powołany na to stanowisko bezpośrednio przez Daniela Ortegę w nagrodę za lojalność. Na swoim poprzednim stanowisku, jako kontroler generalny Republiki, zapewnił, aby korupcyjna działalność finansowa Ortegi nie została poddana audytowi, a także przyczynił się do sprawowania przez Ortegę kontroli nad reżimem.

Jest zatem odpowiedzialny za podważanie praworządności w Nikaragui oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

10.1.2022"
3)
dodaje się nagłówek i tabelę w brzmieniu:

"B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1

NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Nikaraguańska Policja Państwowa

La Policfa Nacional

Nicaraguense

Siedziba: Managua, Nikaragua

Data utworzenia:

22.8.1979

Strona internetowa: http://www.policia.gob.ni/

Nikaraguańska Policja Państwowa odpowiedzialna jest za poniżające traktowanie, w tym tortury fizyczne i psychiczne, przeciwników reżimu Ortegi. Jest odpowiedzialna za bezprawne uwięzienie potencjalnych kandydatów na prezydenta, przywódców społeczeństwa obywatelskiego, przywódców środowisk studenckich i wiejskich lub niezależnych dziennikarzy, bez jakichkolwiek gwarancji prawnych i demokratycznych.

Nikaraguańska Policja Państwowa odegrała zasadniczą rolę w zapewnieniu, by Daniel Ortega nie musiał się zmierzyć z żadną rzeczywistą opozycją demokratyczną podczas wyborów powszechnych 7 listopada 2021 r. W okresie przedwyborczym policja państwowa dopuszczała się stałej inwigilacji i prześladowań przywódców opozycji, bezprawnych przeszukań mieszkań prywatnych oraz arbitralnych aresztowań członków opozycji, a także systematycznego zastraszania pracowników instytucji publicznych.

W 2018 r. policja państwowa brała udział w zabójstwach pokojowych demonstrantów w Nikaragui.

Nikaraguańska Policja Państwowa jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.

10.1.2022
2.Najwyższa Rada Wyborcza Consejo Supremo ElectoralAdres: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Strona internetowa: https://www.cse.gob.ni/ Email: info@cse.gob.niNajwyższa Rada Wyborcza (SEC) jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie, przeprowadzenie i zatwierdzenie wyborów powszechnych z 7 listopada 2021 r., które ze względu na brak przejrzystości, prawdziwej opozycji i debaty demokratycznej stanowiły podważenie instytucji i procesów demokratycznych. Organ ten pozbawił opozycję możliwości kandydowania w wolnych wyborach i zapewnił organizację głosowania w warunkach niedemokratycznych.

Organ ten jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.

10.1.2022
3.Nikaraguański Instytut Usług Telekomunikacyjnych i PocztowychAdres: Avenida Bolfvar, Esquina diagonal al edifico de la Cancilleria, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua Data rejestracji: 12.6.1982

Strona internetowa: https://www.telcor.gob.ni

Nikaraguański Instytut Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych (TELCOR) jest podmiotem regulującym usługi telekomunikacyjne i pocztowe. Został on wykorzystany przez władze Nikaragui do uciszenia niezależnych mediów, w tym trzech organizacji informacyjnych od 2018 r., podczas represji w 2018 r. i po wyborach powszechnych w 2021 r. Podczas kampanii przed wyborami powszechnymi TELCOR prowadził kampanię dezinformacyjną na dużą skalę. Jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie »ustawy o cyberbezpieczeństwie« TELCOR zlecał i prowadził inwigilację dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

TELCOR jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

10.1.2022"
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui (Dz.U. L 262 z 15.10.2019, s. 58).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.