Decyzja 2022/2342 w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.310.14

Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/2342
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/853 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Hiszpanii,

po konsultacji z Komisją Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 300 ust. 2 Traktatu w skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społecznoekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

(2) W dniu 2 października 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/1392 2  w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r.

(3) Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją Patricii CÍREZ MIQUELEIZ.

(4) Rząd hiszpański zaproponował Isabel YGLESIAS JULIA, Jefa de Asuntos de la Unión Europea y delegada en la Unión Europea de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) (kierowniczkę działu ds. UE w Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Pracodawców (CEOE) i delegatkę tej organizacji przy UE) na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2025 r., zostaje niniejszym mianowana Isabel YGLESIAS JULIA, Jefa de Asuntos de la Unión Europea y delegada en la Unión Europea de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) (kierowniczka działu ds. UE w Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Pracodawców (CEOE) i delegatka tej organizacji przy UE).

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2022 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 15.
2 Decyzja Rady (UE) 2020/1392 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r. oraz uchylenia i zastąpienia decyzji Rady w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r. przyjętej w dniu 18 września 2020 r. (Dz.U. L 322 z 5.10.2020, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.