Decyzja 2022/2318 zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.307.133

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/2318
z dnia 25 listopada 2022 r.
zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 sierpnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/452/WPZiB 1 , na mocy której przedłużono funkcjonowanie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) ustanowionej na mocy wspólnego działania Rady 2008/736/WPZiB 2 .

(2) W dniu 3 grudnia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1990 3  przedłużającą funkcjonowanie misji EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2022 r.

(3) W następstwie przeglądu strategicznego tej misji Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2024 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/452/WPZiB.

(5) Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji 2010/452/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 14 grudnia 2024 r. wynosi 47 141 684,02 EUR.";

2)
w art. 18 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza decyzja traci moc z dniem 14 grudnia 2024 r.".

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 grudnia 2022 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2022 r.

1 Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 213 z 13.8.2010, s. 43).
2 Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1990 z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 411 z 7.12.2020, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.