Decyzja 2022/1944 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.268.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1944
z dnia 13 października 2022 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1544 1  w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej.

(2) Decyzję (WPZiB) 2018/1544 stosuje się do dnia 16 października 2022 r. Z przeglądu tej decyzji wynika, że obowiązywanie określonych w niej środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 16 października 2023 r. Należy też zaktualizować jedną pozycję w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 i 3, zamieszczonym w załączniku do tej decyzji.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2018/1544,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2018/1544 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 16 października 2023 r. Niniejsza decyzja będzie poddawana stałemu przeglądowi. Jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte, jej okres obowiązywania zostanie przedłużony lub dokona się w niej odpowiednich zmian.";

2)
w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Wpis nr 12 w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o którym mowa w art. 2 i 3, zamieszczonym w załączniku do decyzji (WPZiB) 2018/1544, w tytule "A. Osoby fizyczne", otrzymuje brzmienie:
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
"12.Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 22 sierpnia 1960;

Miejsce urodzenia: Ałagir;

Obywatelstwo: rosyjskie;

Nazwa: Szef Osetii Północnej-Alanii.

Sergei Menyailo jest szefem Osetii Północnej-Alanii. Był pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej na Dystrykt Federalny Syberia w okresie od 2016 r. do kwietnia 2021 r. Z racji swojej funkcji był odpowiedzialny za wykonywanie konstytucyjnych uprawnień prezydenta, również za wdrażanie krajowej i zagranicznej polityki państwa. Siergiej Menyailo był członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej do sierpnia 2021 r.

Z uwagi na swoją ważną rolę w opozycji politycznej Aleksiej Nawalny jest ofiarą systematycznego nękania i represji ze strony podmiotów państwowych i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Działania Aleksieja Nawalnego podczas jego podróży na Syberię w sierpniu 2020 r. były przedmiotem bacznej obserwacji ze strony władz Federacji Rosyjskiej. 20 sierpnia 2020 r. Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie. Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej. W związku z tym można wnioskować, że do otrucia Aleksieja Nawalnego mogło dojść jedynie za zgodą Biura Wykonawczego Prezydenta.

Z uwagi na ważną rolę kierowniczą jako byłego przedstawiciela tego biura w Dystrykcie Federalnym Syberii Sergei Menyailo ponosi odpowiedzialność za nakłanianie i wspieranie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem paralityczno-drgawkowym nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020"
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej (Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.