Decyzja 2022/1819 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (obecnie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych) za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.258.456

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 października 2022 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2022/1819
z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (obecnie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych) za rok budżetowy 2020

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2020,

- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2020 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć 1 ,

- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2020 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020 (06005/2022 - C9-0106/2022),

- uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 3 , w szczególności jego art. 71,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL 4 ,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu "Horyzont Europa" oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014 5 , a w szczególności jego art. 26,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 6 ,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 7 ,

- uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2022),

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

1 Dz.U. C 458 z 12.11.2021, s. 20.
2 Dz.U. C 458 z 12.11.2021, s. 20.
3 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
4 Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
5 Dz.U. L 427 z 30.11.2021, s. 17.
6 Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
7 Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.