Decyzja 2022/1736 w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu - AUEA) za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.258.233

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 października 2022 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2022/1736
z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu - AUEA) za rok budżetowy 2020

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2020,

- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020 wraz z odpowiedziami agencji 1 ,

- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2020 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020 (06003/2022 - C9-0077/2022),

- uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 3 , w szczególności jego art. 70,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 4 , w szczególności jego art. 36,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2303 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylenia rozporządzenia (UE) nr 439/2010 5 , w szczególności jego art. 55,

- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 6 , w szczególności jego art. 105,

- uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

- uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0107/2022),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2020;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

1 Dz.U. C 439 z 29.10.2021, s. 3. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020: https://www.eca. europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59697
2 Dz.U. C 439 z 29.10.2021, s. 3. Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020: https://www.eca. europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59697
3 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
4 Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
5 Dz.U. L 468 z 30.12.2021, s. 1.
6 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.