Decyzja 2022/1285 dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.195.93

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1285
z dnia 21 lipca 2022 r.
dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 lutego 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/338 1 , którą ustanowiła środek pomocy o finansowej kwocie odniesienia wynoszącej 450 000 000 EUR, którego celem jest finansowanie dostarczania ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile.

(2) W dniu 23 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/471 2  zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 900 000 000 EUR.

(3) W dniu 13 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/636 3  zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 1 350 000 000 EUR.

(4) W dniu 23 maja 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/809 4  zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 1 840 000 000 EUR.

(5) W związku z trwającą zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, finansową kwotę odniesienia należy zwiększyć o dodatkowe 490 000 000 EUR.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2022/338,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

W decyzji (WPZiB) 2022/338 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Okres obowiązywania środka pomocy wynosi 70 miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji.";

2)
art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 2 330 000 000 EUR.";

3)
art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zgodnie z art. 29 ust. 5 decyzji (WPZiB) 2021/509 administrator do spraw środków pomocy może, po przyjęciu niniejszej decyzji, wezwać do wniesienia wkładów w wysokości do 2 330 000 000 EUR. Środki finansowe, do których wniesienia wezwał administrator do spraw środków pomocy, mogą być wykorzystane jedynie do pokrycia wydatków w granicach zatwierdzonych przez Komitet ustanowiony decyzją (WPZiB) 2021/509 w budżecie korygującym na 2022 r. oraz w budżetach na kolejne lata odpowiadających danemu środkowi pomocy.";

4)
art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki związane z wykonaniem środka pomocy kwalifikują się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia określonego przez Radę. Maksymalna kwalifikowalna wysokość wydatków poniesionych przed dniem 11 marca 2022 r. wynosi 450 000 000 EUR. Kwota 490 000 000 EUR jest kwalifikowalna od dnia 21 lipca 2022 r.".

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lipca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
M. BEK
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/338 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 60 z 28.2.2022, s. 1).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/471 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 96 z 24.3.2022, s. 43).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/636 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 117 z 19.4.2022, s. 34).
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/809 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 40).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.