Decyzja 2021/2033 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/97 wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach... - OpenLEX

Decyzja 2021/2033 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/97 wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.415.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2033
z dnia 19 listopada 2021 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/97 wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 stycznia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/97 1 , która przewiduje okres realizacji wynoszący 36 miesięcy od daty zawarcia porozumienia o finansowaniu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej decyzji, w odniesieniu do projektów wymienionych w art. 1 tej decyzji.

(2) Okres realizacji dotyczący porozumienia o finansowaniu upływa z dniem 4 lutego 2022 r.

(3) W dniu 8 lipca 2021 r. Biuro ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA), które odpowiada za techniczną realizację projektów wymienionych w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/97, zwróciło się o wynoszące 12 miesięcy niewiążące się z dodatkowymi kosztami przedłużenie okresu realizacji tej decyzji. Przedłużenie to umożliwi UNODA realizację kilku projektów wymienionych w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/97, których realizacja została opóźniona z powodu pandemii COVID-19.

(4) Przedłużenie okresu realizacji projektów wymienionych w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/97 do dnia 4 lutego 2023 r. nie ma żadnego wpływu na zasoby finansowe.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2019/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 5. ust. 2 decyzji (WPZiB) 2019/97 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejsza decyzja wygasa z dniem 4 lutego 2023 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/97 z dnia 21 stycznia 2019 r. wspierająca Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 19 z 22.1.2019, s. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.