Decyzja 2021/1852 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia... - OpenLEX

Decyzja 2021/1852 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską I jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania priorytetów partnerstwa UE-Algieria do czasu przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia nowych, zaktualizowanych priorytetów partnerstwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.374.52

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2021 r.

DECYZJA RADY (UE) 2021/1852
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską I jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania priorytetów partnerstwa UE-Algieria do czasu przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia nowych, zaktualizowanych priorytetów partnerstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony 1  (zwany dalej "układem"), został podpisany w dniu 22 kwietnia 2002 r. i wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r.

(2) Priorytety partnerstwa UE-Algieria zostały przyjęte decyzją Rady Stowarzyszenia nr 1/2017 2 .

(3) W ramach wymiany listów obie strony uzgodniły, że obowiązywanie priorytetów partnerstwa UE-Algieria powinno zostać przedłużone.

(4) Na mocy art. 94 układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do podejmowania decyzji w celu osiągnięcia celów układu.

(5) Rada Stowarzyszenia ma przyjąć w drodze procedury pisemnej decyzję w sprawie przedłużenia obowiązywania priorytetów partnerstwa do czasu przyjęcia przez nią nowych, zaktualizowanych priorytetów partnerstwa.

(6) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia, gdyż decyzja Rady Stowarzyszenia będzie miała skutki prawne.

(7) Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji Rady Stowarzyszenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośró- dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania priorytetów partnerstwa UE-Algieria do czasu przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia nowych, zaktualizowanych priorytetów partnerstwa, oparte jest na projekcie decyzji Rady Stowarzyszenia 3 .

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 października 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 265 z 10.10.2005, s. 2.
2 Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Algieria nr 1/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotycząca uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE-Al- lgieria (Dz.U. L 82 z 29.3.2017, s. 9).
3 Zob. dokument ST 12258/21 na stronie http://register.consilium.europa.eu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.