Decyzja 2021/1733 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonych do Porozumienia EOG (Program na rzecz jednolitego rynku)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.348.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 października 2021 r.

DECYZJA RADY (UE) 2021/1733
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonych do Porozumienia EOG (Program na rzecz jednolitego rynku)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, art. 43 ust. 2, art. 168 ust. 4 lit. b), art. 173 i art. 338, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  (zwane dalej "Porozumieniem EOG") weszło w życie w dniu 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki (zwanego dalej "protokołem 30") oraz protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (zwanego dalej "protokołem 31"), załączonych do Porozumienia EOG.

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 30 oraz protokół 31 do Porozumienia EOG.

(5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany protokołu 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonych do Porozumienia EOG, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG 4 .

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2021 r.
W imieniu Rady
G. DOVZAN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014 (Dz.U. L 153 z 3.5.2021, s. 1).
4 Zob. dokument ST 11225/21 na stronie http://register.consilium.europa.eu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.