Decyzja 2021/1361 upoważniająca Grecję do przedłużenia terminu określonego w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.293.17

Akt indywidualny
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1361
z dnia 30 czerwca 2021 r.
upoważniająca Grecję do przedłużenia terminu określonego w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4650)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 16 sierpnia 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnawiania certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE 2 , które w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2) Pismem z dnia 26 maja 2021 r. Grecja złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniach 8 i 17 czerwca 2021 r. Grecja przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(3) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grecję odnowienie certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE, prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(4) Spośród tych środków od 7 listopada 2020 r. Grecja wprowadziła obowiązek telepracy pracowników w zakresie co najmniej 50 % czasu pracy, środki ochrony grup szczególnie wrażliwych oraz obowiązek izolowania osób chorych lub mających kontakt z potwierdzonymi przypadkami COVID-19.

(5) Według Grecji środki te spowodowały szereg trudności i opóźnień, w szczególności dla greckiego właściwego organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, którego zadania wykonuje organ regulacyjny ds. kolei. Ten organ administracyjny, który według władz greckich borykał się już z niedoborem personelu w wyniku wprowadzenia środków dotyczących rekrutacji, został znacznie obciążony w związku z środkami krajowymi dotyczącymi obowiązkowej telepracy, co skutkowało ograniczeniem dostępu personelu do odpowiednich akt administracyjnych oraz wydłużeniem czasu administracyjnego rozpatrywania odnośnych spraw.

(6) Ponadto, aby realizować odnowienie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa musi realizować procedury, takie jak kontrole na miejscu, aby potwierdzić skuteczność procedur zaproponowanych przez przedsiębiorstwo kolejowe oraz ocenić zmiany proponowane tym przedsiębiorstwom kolejowym. Wyżej wymienione środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 utrudniają przeprowadzanie przedmiotowych kontroli na miejscu.

(7) Ponadto wniosek o odnowienie jednego konkretnego certyfikatu bezpieczeństwa, który jest obecnie analizowany przez organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, został złożony krótko przed datą jego wygaśnięcia. Według władz greckich, chociaż właściwa jednostka certyfikująca dołożyła wszelkich starań, aby wywiązać się ze swoich obowiązków w stosownych terminach, nie jest ona w stanie przeprowadzić procedur niezbędnych do odnowienia certyfikatu bezpieczeństwa przed datą jego wygaśnięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione trudności spowodowane środkami przyjętymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(8) Okres jednego miesiąca dotyczący wnioskowanego przedłużenia ogranicza się do tego, co jest konieczne, aby organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa mógł dopełnić niezbędnych formalności administracyjnych w celu odnowienia danego certyfikatu bezpieczeństwa.

(9) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grecję najnowsze sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa sporządzone przez przedsiębiorstwo kolejowe, które złożyło wniosek o odnowienie wspomnianego certyfikatu bezpieczeństwa, wskazuje, że nie odnotowano żadnego incydentu w odniesieniu do części infrastruktury kolejowej, na której działa to przedsiębiorstwo, z wyjątkiem próby samobójczej, która miała miejsce w 2019 r. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa nie zaobserwował ponadto żadnych problemów związanych z ryzykiem ani przypadków niezgodności podczas inspekcji i działań monitorujących przeprowadzonych od czasu wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Z tych powodów oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedłużenie, o które ubiega się Grecja wynosi tylko jeden miesiąc w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., określonym w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, wnioskowane przedłużenie nie powinno prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(10) Należy zatem upoważnić Grecję do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(11) Grecja zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Grecję upoważnia się do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Adina-Ioana VĂLEAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.
2 Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.