Decyzja 2021/1 w sprawie przyjęcia procedur rozstrzygania sporów i kodeksu postępowania arbitrów - OpenLEX

Decyzja 2021/1 w sprawie przyjęcia procedur rozstrzygania sporów i kodeksu postępowania arbitrów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.408.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2021 r.

DECYZJA nr 1/2021 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA MOCY WSTĘPNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI SŁONIOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia procedur rozstrzygania sporów i kodeksu postępowania arbitrów [2021/2000]

KOMITET UPG,

uwzględniając Wstępną umowę o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Abidżanie w dniu 26 listopada 2008 r. i tymczasowo stosowaną od dnia 3 września 2016 r., w szczególności jej art. 59 ust. 1 i art. 73,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 59 ust. 1 Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwanej dalej "umową") stanowi, że procedury rozstrzygania sporów przewidziane w rozdziale 3 (Procedury i rozstrzyganie sporów) tytułu V (Unikanie i rozstrzyganie sporów) umowy określone są przez regulamin, który zostanie przyjęty przez Komitet UPG.

(2) Zgodnie z art. 73 umowy Komitet UPG, do celów wykonania umowy, jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi dziedzinami objętymi umową i za realizację wszystkich zadań, o których w niej mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. 
Ustanawia się procedury rozstrzygania sporów i załączony do nich kodeks postępowania arbitrów, zamieszczone w załączniku.
2. 
Przedmiotowe procedury i kodeks postępowania ustanawia się, nie naruszając postanowień szczególnych zawartych w umowie ani postanowień szczególnych, które mogą zostać przyjęte przez Komitet UPG.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2021 r.
W imieniu Republiki Wybrzeża Kości SłoniowejKalilou SYLLA
W imieniu Unii Europejskiej CristinaMIRANDA GOZALVEZ

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Artykuł  1

Definicje

Do celów stosowania niniejszych procedur rozstrzygania sporów (zwanych dalej "regulaminem"):

"doradca": oznacza osobę fizyczną wyznaczoną przez Stronę w celu doradzania lub pomocy tej Stronie w związku z procedurą arbitrażową;

"zespół arbitrażowy": oznacza zespół powołany na mocy art. 50 umowy;

"arbiter": oznacza członka zespołu arbitrażowego powołanego na mocy art. 50 umowy;

"asystent": oznacza osobę fizyczną, która zgodnie z zasadami powołania arbitra prowadzi badania dla tego arbitra lub pomaga temu arbitrowi;

"dzień": oznacza dzień kalendarzowy;

"dzień wolny od pracy": oznacza sobotę, niedzielę i jakikolwiek inny dzień wyznaczony przez jedną ze Stron jako dzień wolny od pracy do celów stosowania niniejszego regulaminu;

"przedstawiciel Strony": oznacza pracownika lub inną osobę fizyczną powołaną przez departament rządowy lub agencję rządową lub jakikolwiek inny podmiot publiczny Strony, która to osoba reprezentuje Stronę podczas sporu związanego z umową;

"strona skarżona": oznacza Stronę, w stosunku do której istnieje domniemanie, że dopuściła się naruszenia postanowień, o których mowa w art. 46 umowy;

"strona skarżąca": oznacza Stronę, która domaga się powołania zespołu arbitrażowego na podstawie art. 49 umowy.

Artykuł  2

Zakres stosowania

1. 
Postanowienia niniejszego regulaminu postępowania uzupełniają i uszczegóławiają postanowienia umowy, mianowicie jej art. 49 i następne dotyczące arbitrażu.
2. 
Niniejszy regulamin ma umożliwić Stronom rozstrzyganie sporów, jakie mogą powstać między nimi, za pomocą wspólnie uzgodnionego rozwiązania przyjętego w drodze mechanizmu arbitrażu.
3. 
Strony mogą skorzystać z arbitrażu przy wykonywaniu umowy w celu rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą powstać między nimi.
Artykuł  3

Wszczęcie procedury arbitrażowej i powiadomienia

1. 
Procedurę arbitrażową uznaje się za wszczętą w dniu, w którym strona skarżona i Komitet UPG otrzymały wniosek o powołanie zespołu arbitrażowego, zgodnie z art. 49 ust. 2 umowy.
2. 
Przez "powiadomienie" w rozumieniu niniejszego regulaminu rozumie się wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne i inne dokumenty związane z procedurą arbitrażową, przy czym:
a)
powiadomienia pochodzące od zespołu arbitrażowego - przekazuje się równocześnie obu Stronom;
b)
powiadomienia pochodzące od jednej ze Stron i skierowane do zespołu arbitrażowego - przesyła się równocześnie do wiadomości drugiej Strony;
c)
powiadomienia pochodzące od jednej ze Stron i skierowane do drugiej Strony - przesyła się, w stosownych przypadkach, równocześnie do wiadomości zespołu arbitrażowego.
3. 
Powiadomień dokonuje się pocztą elektroniczną lub, w stosownych przypadkach, za pomocą dowolnych innych środków łączności, które zapewniają rejestrację wysłania. Powiadomienie uznaje się za doręczone w dniu jego wysłania, chyba że zostanie udowodnione, że było inaczej.
4. 
Powiadomienia kieruje się, odpowiednio, do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej Unii Europejskiej oraz do koordynatora wyznaczonego przez Wybrzeże Kości Słoniowej.
5. 
Drobne błędy pisarskie w powiadomieniach związanych z procedurą arbitrażową można poprawiać, wysyłając nowe powiadomienie, w którym wyraźnie wskazuje się wprowadzone zmiany.
6. 
Jeżeli ostatni dzień dostarczenia powiadomienia przypada na dzień wolny od pracy w Wybrzeżu Kości Słoniowej lub w Unii Europejskiej, powiadomienie to można dostarczyć w następnym dniu roboczym. Nie można uznać, że powiadomienie lub wniosek, niezależnie od jego charakteru, zostało otrzymane w dniu wolnym od pracy.
7. 
W zależności od charakteru kwestii będących przedmiotem sporu, kopie wszystkich wniosków i powiadomień skierowanych do Komitetu UPG zgodnie z niniejszym regulaminem przesyła się także innym zainteresowanym organom instytucjonalnym.
Artykuł  4

Wyznaczanie arbitrów

1. 
Jeżeli, zgodnie z art. 50 umowy, arbiter jest wybierany w drodze losowania, przewodniczący Komitetu UPG bezzwłocznie informuje obie Strony o dacie, godzinie i miejscu losowania.
2. 
Losowanie przeprowadza się z udziałem przedstawicieli Stron.
3. 
Przewodniczący Komitetu UPG informuje na piśmie każdą wybraną osobę o jej wyznaczeniu jako arbitra. Każda z tych osób informuje obie Strony w terminie pięciu dni od dnia powiadomienia o wyznaczeniu, czy będzie mogła pełnić obowiązki arbitra.
4. 
Arbitrów wybiera się w drodze losowania spośród osób oficjalnie zaproponowanych przez jedną ze Stron lub obie Strony, jeżeli nie sporządzono listy arbitrów, o której mowa w art. 64 umowy, lub jeżeli nie zawiera ona wystarczającej liczby nazwisk w chwili złożenia wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 umowy.
Artykuł  5

Konsultacje między Stronami i zespół arbitrażowy

1. 
O ile Strony nie postanowią inaczej, spotykają się one z zespołem arbitrażowym w ciągu siedmiu dni od dnia jego powołania w celu ustalenia kwestii, które Strony lub zespół arbitrażowy uznają za stosowne, w tym:
a)
wynagrodzenie i zwroty wydatków wypłacane arbitrom, które mają być zgodne ze standardami Światowej Organizacji Handlu (WTO);
b)
wynagrodzenie dla każdego asystenta arbitra, którego łączna kwota nie może przekraczać 50 % całkowitego wynagrodzenia tego arbitra;
c)
harmonogram procedury arbitrażowej.
2. 
Arbitrzy i przedstawiciele Stron mogą brać udział w tym spotkaniu za pośrednictwem telefonu lub wideokonferencji.
3. 
O ile Strony nie postanowią inaczej w ciągu pięciu dni od dnia powołania zespołu arbitrażowego, zakres zadań zespołu arbitrażowego obejmuje: "zbadanie, w świetle odpowiednich postanowień umowy, kwestii, o której mowa we wniosku o powołanie zespołu arbitrażowego, wydanie decyzji w sprawie zgodności danego środka z postanowieniami, o których mowa w art. 46 umowy, oraz wydanie decyzji zgodnie z art. 52, 62 i 63 umowy".
4. 
Strony przekazują zespołowi arbitrażowemu uzgodniony zakres zadań w ciągu trzech dni roboczych od uzgodnienia przez nie zakresu zadań.
Artykuł  6

Oświadczenia pisemne

Strona skarżąca składa wstępne oświadczenie pisemne nie później niż dwadzieścia dni od dnia powołania zespołu arbitrażowego. Strona skarżona składa pisemne oświadczenie przeciwne nie później niż dwadzieścia dni od daty dostarczenia początkowego oświadczenia pisemnego.

Artykuł  7

Działanie zespołów arbitrażowych

1. 
Wszystkie posiedzenia zespołu arbitrażowego prowadzi jego przewodniczący. Zespół arbitrażowy może nadać swojemu przewodniczącemu uprawnienie do podejmowania decyzji o charakterze administracyjnym i proceduralnym w danej dziedzinie.
2. 
Zgodnie z art. 9 niniejszego regulaminu w rozprawach uczestniczą arbitrzy i wezwane osoby. O ile w umowie lub niniejszym regulaminie nie ustalono inaczej i nie naruszając art. 9 ust. 5 niniejszego regulaminu, zespół arbitrażowy może prowadzić swoje działania za pomocą telefonu, faksu lub wszelkich innych środków, w tym informatycznych.
3. 
W obradach zespołu arbitrażowego mogą brać udział wyłącznie arbitrzy, jednak zespół arbitrażowy może zezwolić na obecność asystentów podczas obrad.
4. 
Za przygotowanie decyzji odpowiada wyłącznie zespół arbitrażowy; przygotowania decyzji nie można delegować.
5. 
Wnioski, ustalenia i zalecenia zespołu arbitrażowego, o których mowa w art. 51 i 52 umowy, powinny, w miarę możliwości, być przyjmowane w drodze konsensusu; jeżeli konsensus nie jest możliwy, są one przyjmowane większością głosów członków zespołu. Arbitrzy nie mogą wydawać indywidualnych opinii w kwestiach, co do których członkowie zespołu nie są jednomyślni.
6. 
W przypadku pojawienia się kwestii proceduralnych, których nie regulują postanowienia tytułu V umowy (Unikanie i rozstrzyganie sporów), zespół arbitrażowy po konsultacji ze Stronami może przyjąć odpowiednią procedurę, która jest zgodna z przedmiotowymi postanowieniami i która zapewnia równe traktowanie Stron.
7. 
Jeżeli zespół arbitrażowy uzna za stosowne zmienić jeden z terminów procedury inny niż terminy ustalone w tytule V umowy (Unikanie i rozstrzyganie sporów) lub wprowadzić jakiekolwiek inne dostosowanie o charakterze proceduralnym lub administracyjnym, informuje Strony na piśmie o przyczynach takiej zmiany lub dostosowania oraz o terminie, który należy zmienić, lub niezbędnym dostosowaniu. Zespół arbitrażowy może przyjąć takie zmiany lub dostosowania po konsultacji ze Stronami.
8. 
Wszelkie terminy ustalone w niniejszym regulaminie mogą zostać zmienione za obopólną zgodą Stron. Na wniosek jednej ze Stron zespół arbitrażowy może zmienić terminy mające zastosowanie do procedury.
9. 
Na wspólny wniosek Stron zespół arbitrażowy może zawiesić procedurę w dowolnym momencie na okres uzgodniony przez Strony, ale nie dłuższy niż dwanaście następujących po sobie miesięcy.
10. 
W przypadku zawieszenia procedury stosowne terminy przedłuża się o okres odpowiadający okresowi zawieszenia procedury prowadzonej przed zespołem arbitrażowym. Zespół arbitrażowy może wznowić procedurę w dowolnym momencie na wspólny wniosek Stron lub po upływie uzgodnionego okresu zawieszenia na pisemny wniosek jednej ze Stron. O złożeniu takiego wniosku powiadamia się przewodniczącego zespołu arbitrażowego oraz, w stosownych przypadkach, drugą Stronę. Jeżeli procedura przed zespołem arbitrażowym została zawieszona na okres dłuższy niż dwanaście następujących po sobie miesięcy, uprawnienia zespołu arbitrażowego wygasają i procedura prowadzona przed zespołem arbitrażowym zostaje zakończona. Strony mogą w każdej chwili postanowić o zakończeniu procedury prowadzonej przed zespołem arbitrażowym. Strony wspólnie powiadamiają przewodniczącego zespołu arbitrażowego o takiej decyzji.
11. 
Zakończenie działalności zespołu arbitrażowego odbywa się bez uszczerbku dla praw Stron w innych procedurach dotyczących tej samej kwestii w ramach tytułu V umowy (Unikanie i rozstrzyganie sporów).
Artykuł  8

Zastąpienie

1. 
Jeżeli arbiter nie może uczestniczyć w procedurze, wyłącza się lub musi zostać zastąpiony, wybiera się jego zastępcę zgodnie z art. 50 umowy.
2. 
Jeżeli Strona uzna, że arbiter nie spełnia wymogów kodeksu postępowania arbitrów i w związku z tym powinien zostać zastąpiony, Strona ta powiadamia drugą Stronę w ciągu piętnastu dni od dnia dowiedzenia się o okolicznościach domniemanego niespełniania wymogów kodeksu postępowania arbitrów przez tego arbitra.
3. 
Strony przeprowadzają konsultacje w ciągu piętnastu dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. Strony powiadamiają arbitra o domniemanym niespełnianiu przez niego wymogów i mogą zwrócić się do niego o podjęcie kroków niezbędnych do zaradzenia tej sytuacji. Mogą one również, za obopólną zgodą, odwołać takiego arbitra i wybrać nowego arbitra zgodnie z procedurą określoną w art. 50 ust. 2 umowy i, w stosownych przypadkach, art. 50 ust. 3 umowy.
4. 
Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do potrzeby zastąpienia arbitra innego niż przewodniczący, każda ze Stron może wnioskować o przekazanie tej sprawy przewodniczącemu zespołu arbitrażowego, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. 
Jeżeli, w wyniku złożenia takiego wniosku, przewodniczący uzna, że arbiter nie spełnia wymogów kodeksu postępowania arbitrów, wybiera się nowego arbitra zgodnie z art. 50 ust. 3 umowy.
6. 
Jeżeli jedna ze Stron uzna, że przewodniczący zespołu arbitrażowego nie spełnia wymogów kodeksu postępowania arbitrów, Strony konsultują się i mogą postanowić o odwołaniu przewodniczącego oraz wybrać nowego przewodniczącego zgodnie z procedurą określoną w art. 50 umowy.
7. 
Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do potrzeby zastąpienia przewodniczącego, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o przekazanie tej sprawy jednej z osób znajdujących się na liście osób wybranych do pełnienia roli przewodniczącego zespołu arbitrażowego, sporządzonej zgodnie z art. 64 umowy. Osoba ta wybierana jest w drodze losowania przez przewodniczącego Komitetu UPG. Wybrana w ten sposób osoba decyduje, czy przewodniczący spełnia wymogi kodeksu postępowania arbitrów. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. 
W przypadku uznania, że przewodniczący nie spełnia wymogów kodeksu postępowania arbitrów, dokonuje się wyboru nowego przewodniczącego zgodnie z art. 50 ust. 3 umowy.
Artykuł  9

Rozprawy

1. 
Na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz po konsultacji ze Stronami i pozostałymi arbitrami przewodniczący zespołu arbitrażowego powiadamia Strony o dacie, godzinie i miejscu rozprawy. Informacje te podawane są do wiadomości publicznej przez Stronę odpowiedzialną za organizację logistyczną procedury, z zastrzeżeniem art. 11.
2. 
O ile Strony nie postanowią inaczej, rozprawa odbywa się w Brukseli, gdy stroną skarżącą jest Wybrzeże Kości Słoniowej, i w Abidżanie, gdy stroną skarżącą jest Unia Europejska.
3. 
Zespół arbitrażowy może wyznaczyć dodatkowe rozprawy, jeżeli Strony wyrażą na to zgodę.
4. 
Wszyscy arbitrzy są obecni przez cały czas trwania rozprawy.
5. 
W rozprawie mogą brać udział następujące osoby, niezależnie od tego, czy procedura ma charakter jawny, czy nie:
a)
przedstawiciele Stron;
b)
doradcy Stron;
c)
personel administracyjny, tłumacze ustni i pisemni, sprawozdawcy;
d)
asystenci arbitrów;
e)
eksperci wybrani przez zespół arbitrażowy zgodnie z art. 60 umowy.
6. 
Najpóźniej pięć dni przed rozprawą każda ze Stron doręcza zespołowi arbitrażowemu i drugiej Stronie listę imion i nazwisk osób fizycznych, które w imieniu danej Strony przedstawią na rozprawie argumenty ustne lub oświadczenia, oraz innych przedstawicieli lub doradców Stron, którzy wezmą udział w rozprawie.
7. 
Zespół arbitrażowy kieruje rozprawą w następujący sposób, zapewniając, by strona skarżąca i strona skarżona dysponowały takim samym czasem:

Argumenty

a)
argumenty strony skarżącej;
b)
argumenty strony skarżonej;

Kontrargumenty

a)
odpowiedź strony skarżącej;
b)
odpowiedź strony skarżonej.
8. 
Zespół arbitrażowy może kierować pytania do każdej ze Stron w dowolnym momencie w trakcie trwania rozprawy.
9. 
Zespół arbitrażowy zapewnia przygotowanie protokołu rozprawy i jego przekazanie Stronom w terminie piętnastu dni od daty rozprawy. Strony mogą zgłaszać uwagi dotyczące protokołu, a zespół arbitrażowy może te uwagi uwzględnić, w ciągu pięciu dni od przekazania protokołu.
10. 
W ciągu dziesięciu dni od rozprawy każda ze Stron może przedstawić arbitrom i drugiej Stronie dodatkowe oświadczenie pisemne dotyczące wszelkich kwestii, które zostały podniesione w trakcie rozprawy.
Artykuł  10

Pytania pisemne

1. 
Zespół arbitrażowy może w każdym momencie procedury zwracać się z pytaniami pisemnymi do jednej lub obu Stron. Każda ze Stron otrzymuje kopię wszystkich pytań, z jakimi zwrócił się zespół arbitrażowy.
2. 
Strona dostarcza również drugiej Stronie kopię swoich pisemnych odpowiedzi na pytania zespołu arbitrażowego. Stronie umożliwia się przedstawienie pisemnych uwag do odpowiedzi drugiej Strony w ciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowej odpowiedzi.
Artykuł  11

Przejrzystość i poufność

1. 
Strona i zespół arbitrażowy zapewniają poufność wszelkich informacji przedstawionych zespołowi arbitrażowemu przez drugą Stronę, które zostały uznane przez tę Stronę za poufne. Jeżeli oświadczenie Strony złożone zespołowi arbitrażowemu zawiera informacje poufne, Strona ta przekazuje także, w terminie piętnastu dni od dnia przedstawienia takiego oświadczenia, jawną wersję tego oświadczenia, która może zostać publicznie udostępniona.
2. 
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyklucza możliwości publicznego ujawnienia przez Stronę jej własnych stanowisk o ile, odnosząc się do informacji przedstawionych przez drugą Stronę, Strona nie ujawnia żadnych informacji, które druga Strona uznała za poufne.
3. 
Zespół arbitrażowy zbiera się przy drzwiach zamkniętych, gdy oświadczenia i argumenty Strony zawierają poufne informacje handlowe. Strony zapewniają poufność rozpraw zespołu arbitrażowego, jeżeli odbywają się one przy drzwiach zamkniętych.
Artykuł  12

Kontakty ex parte

1. 
Zespół arbitrażowy nie spotyka się ani nie kontaktuje z żadną ze Stron pod nieobecność drugiej Strony.
2. 
Arbitrzy nie mogą omawiać jakichkolwiek aspektów sprawy będącej przedmiotem procedury ze Stroną lub Stronami pod nieobecność pozostałych arbitrów.
Artykuł  13

Oświadczenia amicus curiae

1. 
Podmioty pozarządowe utworzone na terytorium jednej ze Stron mogą przekazywać zespołowi arbitrażowemu pisma amicus curiae zgodnie z ust. 2-5.
2. 
Jeżeli Strony nie postanowią inaczej w ciągu pięciu dni od dnia powołania zespołu arbitrażowego, zespół ten może przyjmować oświadczenia pisemne, o które nie występował, pod warunkiem że zostały one złożone w ciągu dziesięciu dni od dnia powołania zespołu arbitrażowego, mają bezpośredni związek ze sprawą rozpatrywaną przez zespół arbitrażowy i w żadnym razie nie są dłuższe, wraz z załącznikami, niż piętnaście stron maszynopisu.
3. 
Każde oświadczenie zawiera informacje dotyczące osoby je składającej, niezależnie od tego, czy jest nią osoba fizyczna lub prawna, w tym informacje dotyczące charakteru jej działalności i źródła finansowania, oraz określa, jaki interes ma dana osoba w danej procedurze arbitrażowej. Oświadczenie sporządza się w językach wybranych przez Strony zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2.
4. 
Oświadczenia doręcza się Stronom, które mogą przedstawić swoje uwagi. Strony mogą przedstawić zespołowi arbitrażowemu swoje uwagi w terminie dziesięciu dni od dnia przekazania oświadczenia.
5. 
Zespół arbitrażowy wymienia w swojej decyzji wszystkie otrzymane oświadczenia, które są zgodne z niniejszym regulaminem. Zespół arbitrażowy nie jest zobowiązany do odnoszenia się w swojej decyzji do argumentów przedstawionych w takich oświadczeniach.
Artykuł  14

Nagłe przypadki

W nagłych przypadkach, o których mowa w art. 52 ust. 2 i art. 55 ust. 2 umowy, zespół arbitrażowy, po konsultacji ze Stronami, dostosowuje według swojego uznania terminy, o których mowa w niniejszym regulaminie, i powiadamia Strony o tych dostosowaniach.

Artykuł  15

Koszty

1. 
Każda Strona ponosi koszty swojego uczestnictwa w procedurze arbitrażowej.
2. 
Strona skarżona odpowiada za organizację logistyczną procedury arbitrażowej, w szczególności za organizację rozpraw, oraz ponosi wszelkie koszty wynikające z organizacji logistycznej rozprawy. Strony ponoszą natomiast wspólnie, w równym stopniu inne wydatki administracyjne związane z procedurą arbitrażową, a także wypłacają wynagrodzenia i dokonują zwrotu wydatków arbitrów i ich asystentów.
Artykuł  16

Język roboczy procedury, tłumaczenia pisemne i ustne

1. 
Podczas konsultacji, o których mowa w art. 50 ust. 2 umowy, a najpóźniej w trakcie spotkania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, Strony dokładają wszelkich starań, by uzgodnić wspólny język roboczy będący językiem urzędowym wspólnym dla obu Stron.
2. 
Jeżeli Strony nie są w stanie uzgodnić wspólnego języka roboczego, każda Strona zapewnia tłumaczenie swoich oświadczeń pisemnych na język, który wybrała druga Strona, chyba że oświadczenia te zostały sporządzone w jednym z języków roboczych WTO. Strona skarżąca organizuje tłumaczenie ustne oświadczeń ustnych na języki wybrane przez Strony.
3. 
Sprawozdania i decyzje zespołu arbitrażowego sporządza się w języku lub językach wybranych przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodniły wspólnego języka roboczego, sprawozdanie okresowe i końcowe zespołu arbitrażowego publikuje się w jednym z języków roboczych WTO.
4. 
Strony ponoszą w równym stopniu wszelkie koszty związane z tłumaczeniem pisemnym decyzji zespołu arbitrażowego na język lub języki wybrane przez Strony.
5. 
Strony mogą przedstawić uwagi dotyczące poprawności dowolnej przetłumaczonej wersji dokumentu przygotowanej zgodnie z niniejszym regulaminem.
6. 
Każda ze Stron ponosi koszty tłumaczenia swoich oświadczeń pisemnych. Strony ponoszą w równym stopniu wszelkie koszty tłumaczenia decyzji zespołu arbitrażowego.
Artykuł  17

Obliczanie terminów

Wszystkie terminy określone w tytule V (Unikanie i rozstrzyganie sporów) umowy i w niniejszym regulaminie, łącznie z terminami dotyczącymi doręczania decyzji przez zespół arbitrażowy, mogą zostać zmienione za porozumieniem Stron i są liczone w dniach od dnia następującego po wykonaniu czynności lub wystąpieniu zdarzenia, do którego się odnoszą, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł  18

Pozostałe procedury

Terminy określone w niniejszym regulaminie dostosowuje się do terminów szczególnych przewidzianych przy wydawaniu decyzji przez zespół arbitrażowy w ramach procedur na podstawie art. 54-57 umowy.

ZAŁĄCZNIK

KODEKS POSTĘPOWANIA ARBITRÓW

Artykuł  1

Definicje

Do celów stosowania niniejszego regulaminu:

"arbiter": oznacza członka zespołu arbitrażowego powołanego na mocy art. 50 umowy,
"asystent": oznacza osobę fizyczną, która zgodnie z zasadami powołania arbitra prowadzi badania dla tego arbitra lub pomaga temu arbitrowi,
"kandydat": oznacza osobę, której imię i nazwisko znajduje się na liście arbitrów, o której mowa w art. 64 umowy i którą bierze się pod uwagę przy wyborze arbitrów na podstawie art. 50 umowy,
"mediator": oznacza osobę fizyczną, która prowadzi mediacje zgodnie z art. 48 umowy,
"personel": w stosunku do arbitra oznacza osoby fizyczne, którymi kieruje i nad którymi sprawuje nadzór arbiter, inne niż asystenci.
Artykuł  2

Podstawowe zasady

1. 
W celu zachowania prawości i niezależności mechanizmu rozstrzygania sporów każdy kandydat i arbiter:
a)
zapoznaje się z niniejszym kodeksem postępowania;
b)
jest niezależny i bezstronny;
c)
unika bezpośrednich lub pośrednich konfliktów interesów;
d)
unika naruszeń etyki zawodowej i działań mogących wskazywać na naruszenie etyki zawodowej lub obowiązku zachowania bezstronności;
e)
przestrzega wysokich standardów postępowania; oraz
f)
nie ulega wpływom własnych interesów, naciskom zewnętrznym, wpływom politycznym, żądaniom społecznym, lojalności wobec Strony ani obawom przed krytyką.
2. 
Arbiter nie może, w sposób bezpośredni lub pośredni, zaciągać żadnych zobowiązań ani przyjmować korzyści mogących zakłócić właściwe wykonywanie jego zadań lub tworzyć wrażenie zakłócenia w jakikolwiek sposób ich właściwego wykonywania.
3. 
Arbiter nie wykorzystuje swojego stanowiska w zespole arbitrażowym do realizacji interesów osobistych lub prywatnych. Arbiter unika podejmowania działań, które mogą wskazywać, że inne osoby mają możliwość wywierania na niego wpływu.
4. 
Arbiter nie dopuszcza do tego, aby obecne lub przeszłe powiązania lub zobowiązania finansowe, handlowe, zawodowe, osobiste lub społeczne miały wpływ na jego postępowanie lub osąd.
5. 
Arbiter unika nawiązywania kontaktów lub uzyskiwania korzyści finansowych, które mogą mieć wpływ na jego bezstronność lub mogą racjonalnie wskazywać na naruszenie etyki zawodowej lub obowiązku zachowania bezstronności.
Artykuł  3

Obowiązek ujawnienia informacji

1. 
Kandydat, przed potwierdzeniem swojego wyboru na arbitra na podstawie art. 50 umowy, składa oświadczenie dotyczące wszelkich interesów, stosunków lub spraw, które mogą mieć wpływ na jego niezależność lub bezstronność lub które mogą racjonalnie wskazywać na naruszenie etyki zawodowej lub obowiązku zachowania bezstronności w ramach procedury.
2. 
W tym celu kandydat podejmuje starania, aby, w możliwym zakresie, rozpoznać takie interesy, stosunki i sprawy, w tym interesy finansowe, zawodowe lub interesy pracownicze lub rodzinne.
3. 
Obowiązek złożenia oświadczenia przewidziany w ust. 1 niniejszego artykułu ma charakter ciągły, co oznacza, że arbiter musi składać oświadczenia dotyczące tego rodzaju interesów, stosunków lub spraw, które mogą ujawnić się na dowolnym etapie procedury.
4. 
Kandydat lub arbiter informuje Komitet UPG o wszelkich kwestiach dotyczących rzeczywistego lub ewentualnego naruszenia niniejszego kodeksu postępowania bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o nich; kwestie te są następnie rozpatrywane przez Strony.
Artykuł  4

Obowiązki arbitrów

1. 
Po wyrażeniu zgody na wyznaczenie arbiter może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków i dokonuje tego w sposób sumienny i sprawny w trakcie całej procedury, przestrzegając przy tym zasad uczciwości i staranności.
2. 
Arbiter rozważa jedynie kwestie podnoszone w trakcie procedury, które są konieczne do wydania decyzji i nie powierza wykonania tego obowiązku żadnej innej osobie.
3. 
Arbiter podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, by jego asystenci i personel zapoznali się z postanowieniami art. 2, 3, 4 i 6 niniejszego kodeksu postępowania oraz przestrzegali tych postanowień.
Artykuł  5

Obowiązki byłych arbitrów

Byli arbitrzy są zobowiązani unikać działań mogących wskazywać, że wykonując swoje zadania, byli stronniczy lub odnosili jakiekolwiek korzyści z decyzji zespołu arbitrażowego.

Artykuł  6

Poufność

1. 
Arbitrzy ani byli arbitrzy nie ujawniają ani nie wykorzystują w żadnym momencie jakichkolwiek niedostępnych publicznie informacji dotyczących procedury lub uzyskanych w trakcie procedury, z wyjątkiem ich ujawnienia lub wykorzystania do celów tej procedury, i w żadnym przypadku nie ujawniają ani nie wykorzystują takich informacji do uzyskania osobistych korzyści lub korzyści na rzecz innej osoby lub w celu zaszkodzenia interesom innych osób.
2. 
Arbiter nie ujawnia decyzji zespołu arbitrażowego ani jej części przed jej opublikowaniem zgodnie z art. 63 umowy.
3. 
Arbiter ani były arbiter w żadnym momencie nie ujawnia treści obrad zespołu arbitrażowego ani poglądów innego członka zespołu.
Artykuł  7

Koszty

Każdy arbiter rejestruje czas, jaki on i jego asystenci poświęcili procedurze, oraz poniesione przez siebie i swoich asystentów wydatki i przedstawia Stronom końcowe rozliczenie w tym zakresie.

Artykuł  8

Mediatorzy

Niniejszy kodeks postępowania stosuje się mutatis mutandis do mediatorów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.