Decyzja 2020/548 zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.131.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/548
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 229)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 24 kwietnia 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 1 , w szczególności jej art. 21a ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE zawiera wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów.

(2) Decyzjami delegowanymi Komisji, w tym ostatnią decyzją delegowaną Komisji (UE) 2019/608 2  zaktualizowano załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE po otrzymaniu powiadomień od państw członkowskich dotyczących zmian ich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących wydawania przedmiotowych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Od czasu przyjęcia tych decyzji niektóre państwa członkowskie zgłosiły Komisji dalsze zmiany. Komisja uważa, że zmienione przepisy są zgodne z warunkami określonymi w tytule III rozdział III dyrektywy 2005/36/WE. W związku z tym należy zaktualizować załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE.

(3) W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy zastąpić wszystkie odpowiednie punkty załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE dotyczące dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz nazw szkoleń.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/36/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2020 r.
W imieniu Komisji
Thierry BRETON
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 5.1.1-5.1.4 otrzymują brzmienie:

"5.1.1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentZaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacjiData

odniesienia

België/

Belgique/

Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Diplôme de "médecin"/ Master in de geneeskunde

- Les universités / De universiteiten

- Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française / De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

20.12.1976
БългарияДиплома за висше образование на образователно-ква- лификационна степен « магистър» по Медицина» и професионална квалификация «Магистър-лекар»Университет1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékářská fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannel- sen i medicin (cand.med.)Universitet1. Autorisation som læge20.12.1976
Bevis for bestået lægeviden- skabelig embedseksamen (cand.med.)2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge
Deutschland- Zeugnis über die Ärztliche PrüfungZuständige Behörden20.12.1976
- Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
EestiArstikraad

Degree in Medicine (MD) Diplom arstiteaduse öppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool1.5.2004
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής - Iατρική Σχoλή

Παvεπιστημίoυ,

- Σχoλή Επιστημώv Υγείας,

Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

1.1.1981
España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Título de Licenciado en Medicina

Título de Graduado/a en Medicina

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad

1.1.1986
FranceDiplôme d'Etat de docteur en Médicine

Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales (7)

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (8)

UniversitésCertificat de compétence clinique20.12.1976
HrvatskaDiploma "doktor medici- ne/doktorica medicine"Medicinski fakulteti sveuči- lišta u Republici Hrvatskoj1.7.2013
IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitàDiploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia20.12.1976
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρικό Συμβούλιο

Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου

κυπρου (1)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Κύπρου (2)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)

1.5.2004
Latvijaärsta diplomsUniversitätes tipa augstskola1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas1. Internatůros pažyméjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

2. Internatůros pažyméjimas (medicinos gydytojo profesiné kvalifikacija)

1.5.2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchementsJury d'examen d'EtatCertificat de stage20.12.1976
MagyarországOkleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)Egyetem1.5.2004
MaltaLawrja ta' Tabib tal-Medicina u l-KirurgijaUniversita' ta' MaltaCertifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamenFaculteit Geneeskunde20.12.1976
ÖsterreichUrkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med.univ.)Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität1.1.1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem »lekarza«Szkoły wyższeŚwiadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)

/ Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5)

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

1.5.2004
PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicina Certificado de mestrado in- tegrado em medicinaUniversidadesCertificado emitido pela Ordem dos Médicos1.1.1986
RomâniaDiploma de licentä de doctor medic

Diploma de licentä si master (6)

Universitäti

Ministerul Educatiei Nationale (6)

1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"UniverzaPotrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica1.5.2004
SlovenskoDIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandLääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamenYliopisto1.1.1994
SverigeLäkarexamenUniversitet eller högskolaBevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen1.1.1994
United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
(1) Od września 2013 r.

(2) Od września 2013 r.

(3) Od października 2014 r.

(4) Do 2012 r.

(5) Od 2013 r.

(6) Od 2011 r.

(7) Od 2003/2004 do 2013/2014 r.

(8) Od 2014/2015 r.

5.1.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentData odniesienia
België/Belgique/

Belgie

Bijzondere beroepstitel van genee- sheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique20.12.1976
БългарияСвидетелство за призната специалностУниверситет1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví1.5.2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed20.12.1976
DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer20.12.1976
EestiResidentuuri löpetamist töendav tunnistus

Residentuuri löputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool1.5.2004
Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια 1.1.1981
2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία
España Título de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura1.1.1986
France1. Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine1. Universités20.12.1976
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine3. Universités
HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo1.7.2013
IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20.12.1976
ItaliaDiploma di medico specialistaUniversità20.12.1976
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004
Latvija»Sertifikäts«-kompetentu iestažu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokärtojusi sertifikä- cijas eksämenu specialitäteLatvijas Ärstu biedrïba

Latvijas Ärstniecibas personu profesionälo organizäciju savieniba

1.5.2004
Lietuva1. Rezidentüros pažyméjimas, nu- rodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas1.5.2004
2. Rezidentüros pažyméjimas (gydytojo specialisto profesiné kvalifikacija)
LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique20.12.1976
MagyarországSzakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaCertifikat ta' Specjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister- Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst20.12.1976
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Diploma geneeskundig specialist- Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)
ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer1.1.1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos1.1.1986
RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sänätätii1.1.2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii1. Slovenská zdravotnícka univerzita1.5.2004
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Suomi/FinlandErikoislääkärin tutkinto/ SpecialläkarexamenYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1.1.1994
United KingdomCertificate of Completion of trainingPostgraduate Medical Education and Training Board20.12.1976
General Medical Council1.4.2010
(1) Od stycznia 2013 r.

5.1.3. Nazwy szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej

AnestezjologiaChirurgia ogólna
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienAnesthésie-réanimation/

Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde
БългарияАнестезиология и интензивно лечениеХирургия
ČeskoAnesteziologie a intenzivní medicínaChirurgie
DanmarkAnæstesiologiKirurgi
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική
España Anestesiología y ReanimaciónCirugía general y del aparato digestivo
FranceAnesthésie-réanimationChirurgie générale
HrvatskaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaOpća kirurgija
IrelandAnaesthesia (3)

Anaesthesiology (4)

General surgery
ItaliaAnestesia, rianimazione e terapia intensiva

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)

Chirurgia generale
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική
LatvijaAnesteziologija un reanimatologijaKirurgija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurgija Generali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin- Chirurgie

- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)

PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
RomâniaAnestezie §i terapie intensivaChirurgie generala
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvårdYleiskirurgia/Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensivvårdKirurgi
United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Do 2018 r.

(4) Od 2019 r.

NeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeurochirurgieGynécologie - obstétrique/Gynaecologie - verloskunde
БългарияНеврохирургияАкушерство и гинекология
ČeskoNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgiGynækologi og obstetrik
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία
España NeurocirugíaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
HrvatskaNeurokirurgijaGinekologija i opstetricija
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική - Γυναικολογία
LatvijaNeirokirurgijaGinekologija un dzemdniecïba
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
MagyarországIdegsebészetSzülészet-nôgyôgyàszat
MaltaNewrokirurgijaOstetricja u Ginekologija
NederlandNeurochirurgieObstetrie en Gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
RomâniaNeurochirurgieObstetricä-ginecologie
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodnictvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
Medycyna ogólna (choroby wewnętrzne)Okulistyka
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
БългарияВътрешни болестиОчни болести
ČeskoVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkOftalmologi
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία
España Medicina internaOftalmologia
FranceMédecine interneOphtalmologie
HrvatskaOpća interna medicinaOftalmologija i optometrija
IrelandGeneral (Internal) MedicineOphthalmic surgery

Ophthalmology (1)

ItaliaMedicina internaOftalmologia
Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία
LatvijaInterna medicinaOftalmologija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interneOphtalmologie
MagyarországBelgyógyászatSzemészet
MaltaMedicina InternaOftalmologija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
RomâniaMedicina internaOftalmologie
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit/Inre medicinSilmätaudit/Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicinÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
(1) Od 1991/1992 r.
OtorynolaryngologiaPediatria
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie/

Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie
БългарияУшно-носно-гърлени болестиПедиатрия
ČeskoOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologiPædiatri
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
España OtorrinolaringologíaPediatria y sus áreas especificas
FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofacialePédiatrie
HrvatskaOtorinolaringologijaPedijatrija
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPediatria
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
LatvijaOtolaringologijaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaiky ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarországFül-orr-gégegyôgyàszatCsecsemóés gyermekgyógyászat
MaltaOtorinolaringologija Otorinolaringologija - Kirurgija tar-Ras u l-Ghonq (2)Pedjatrija
NederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskunde
Österreich- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologiaPediatria
RomâniaOtorinolaringologiePediatrie
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od 2009 r.

Choroby płucUrologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienPneumologieUrologie
БългарияПневмология и фтизиатрияУрология
ČeskoPneumologie a ftizeologieUrologie
DanmarkIntern medicin: lungesygdommeUrologi
Deutschland- Pneumologie

- Innere Medizin und Pneumologie (1)

Urologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμοvολογία Ουρολογία
España NeumologíaUrologia
FrancePneumologieChirurgie urologique
HrvatskaPulmologijaUrologija
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell'apparato respiratorioUrologia
Κύπρος Πνευμονολογία - Φυματιολογία Ουρολογία
LatvijaFtiziopneimonologijaUroloģija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarországTüdőgyógyászat Urológia
MaltaMediċina RespiratorjaUroloġija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
Österreich- Lungenkrankheiten

- Innere Medizin und Pneumologie (2)

Urologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
RomâniaPneumologieUrologie
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/ Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicineUrology
(1) Od lipca 2011 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

OrtopediaAnatomia patologiczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomie
БългарияОртопедия и травматологияОбща и клинична патология
ČeskoOrtopediePatologie
DanmarkOrtopædisk kirurgiPatologisk anatomi og cytology
Deutschland- Orthopädie (und Unfallchirurgie)

- Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική
España Cirugía ortopèdica y traumatologiaAnatomia patològica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
HrvatskaOrtopedija i traumatologijaPatologija

Patologija i citologija (3)

IrelandTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία – Ιστολογία
LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija Patoloģija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarországOrtopédia és traumatológiaPatológia
MaltaKirurġija OrtopedikaIstopatoloġija
NederlandOrthopediePathologie
Österreich- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

- Orthopädie und Traumatologie (2)

- Pathologie

- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)

- Klinische Pathologie und Neuropathologie

PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
RomâniaOrtopedie şi traumatologieAnatomie patologică
Slovenija- Ortopedska kirurgija; TravmatologijaPatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatómia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
(1) Od maja 2006 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Od 3.11.2015 r.

NeurologiaPsychiatria
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie, particulièrement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
БългарияНервни болестиПсихиатрия
ČeskoNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologiPsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
España Neurología Psiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
HrvatskaNeurologijaPsihijatrija
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
LatvijaNeirologijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarországNeurológiaPszichiátria
MaltaNewrologijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
RomâniaNeurologiePsihiatrie
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
Diagnostyka radiologicznaRadioterapia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic/RöntgendiagnoseRadiothérapieoncologie/Radiotherapieoncologie
БългарияОбразна диагностикаЛъчелечение
ČeskoRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkRadiologiKlinisk Onkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
ΕλλάςΑκτινοδιαγνωστικήΑκτινοθεραπευτική - Ογκολογία
EspañaRadiodiagnósticoOncología radioterápica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleOncologie option oncologie radiothérapique
HrvatskaKlinička radiologijaOnkologija i radioterapija
IrelandRadiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
ΚύπροςΑκτινολογίαΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaDiagnostiskā radioloģijaTerapeitiskā radioloģija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjoloġijaOnkoloġija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichRadiologieStrahlentherapie-Radioonkologie
PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapia Radioncologia
RomâniaRadiologie-imagistică medicalăRadioterapie
SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačná onkológia
Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyöpätaudit/Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologi Radiologi (2)Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1)
United KingdomClinical radiologyClinical oncology
(1) Od września 2008 r.

(2) Od maja 2015 r.

Chirurgia plastycznaBiologia kliniczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalna długość szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургияКлинична лаборатория
ČeskoPlastická chirurgie
DanmarkPlastikkirurgi
Deutschland- Plastische (und Ästhetische) Chirurgie - Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)Laboratoriumsmedizin (2)
EestiPlastikaja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
ΕλλάςΠλαστική ΧειρουργικήΙατρική βιοπαθολογία (5)
EspañaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
HrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
ItaliaChirurgia plastica, ricostruttiva ed esteticaPatologia clinica

Patologia clinica e biochimica clinica (4)

ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
LatvijaPlastiskā ķirurģija
LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgijaLaboratorinė medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
Magyarország- Plasztikai (égési) sebészet

- Plasztikai és égés-sebészet (6)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurġija Plastika
NederlandPlastische chirurgie
ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutivaPatologia clínica
RomâniaChirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicína
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
SverigePlastikkirurgi
United KingdomPlastic surgery
(1) Od 2006 r.

(2) Od 2012 r.

(3) Od czerwca 2015 r.

(4) Od czerwca 2015 r.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 30.12.1994 r.

(6) Od 2012 r.

Mikrobiologia - bakteriologiaChemia biologiczna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/Belgien
БългарияМикробиологияБиохимия
ČeskoLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
Deutschland- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)
Eesti
Ελλάς- Ιατρική Βιοπαθολογία

- Μικροβιολογία

Ιατρική βιοπαθολογία (6)
EspañaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clínica
France
HrvatskaKlinička mikrobiologija
IrelandMicrobiologyChemical pathology
ItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinica (5)
ΚύπροςΜικροβιολογία
LatvijaMikrobioloģija
Lietuva
LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
MagyarországOrvosi mikrobiológia
MaltaMikrobijoloġijaPatoloġija Kimika
NederlandMedische microbiologieKlinische chemie (2)
Österreich- Hygiene und Mikrobiologie

- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)

- Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik
PolskaMikrobiologia lekarska
Portugal
România
SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicinska biokemija
SlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémia
Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen kemia/Klinisk kemi
SverigeKlinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi (7)Klinisk kemi
United KingdomMedical microbiology and virology (8)Chemical pathology
(1) Do 2012 r.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 4.4.2000 r.

(3) Od maja 2006 r.

(4) Od czerwca 2015 r.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 3.6.2015 r. L 131/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2020

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 30.12.1994 r.

(7) Od maja 2015 r.

(8) Do 11.10.2018 r.

ImmunologiaChirurgia klatki piersiowej
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)
БългарияКлинична имунологияГръдна хирургия Кардиохирургия
ČeskoAlergologie a klinická imunologieHrudní chirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi
DeutschlandThoraxchirurgie
EestiTorakaalkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική Θώρακος
EspañaInmunologíaCirugía torácica
FranceMédecine interne et immunologie (5)Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaSpecijalist kardiotorakalna kirurgija (4)
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Cardiothoracic surgery
Italia- Chirurgia toracica - Cardiochirurgia
ΚύπροςΑνοσολογίαΧειρουργική Θώρακος
LatvijaImunoloģijaTorakālā ķirurģija Sirds ķirurgs
LietuvaKrūtinės chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunoloġijaKirurġija Kardjo-Toraċika
NederlandCardio-thoracale chirurgie
Österreich- Immunologie

- Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie
PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
PortugalCirurgia cardiotorácica
RomâniaChirurgie toracică
SlovenijaTorakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärtoch thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologi (3)Thoraxkirurgi
United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 1.1.1983 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 14.6.2017 r.

(4) Od września 2011 r.

(5) Od 2017 r.

Chirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)
БългарияДетска хирургияСъдова хирургия
ČeskoDětská chirurgieCévní chirurgie
DanmarkKarkirurgi
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική ΠαίδωνΑγγειοχειρουργική
EspañaCirugía pediátricaAngiología y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
HrvatskaDječja kirurgijaVaskularna kirurgija
IrelandPaediatric surgeryVascular surgery (2)
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
ΚύπροςΧειρουργική ΠαίδωνΧειρουργική Αγγείων
LatvijaBērnu ķirurģijaAsinsvadu ķirurģija
LietuvaVaikų chirurgijaKraujagyslių chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurġija Vaskolari
Nederland
ÖsterreichKinderund JugendchirurgieAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaAngologia/Cirurgia vascular
RomâniaChirurgie pediatricăChirurgie vasculară
SlovenijaOtroška kirurgijaKardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDetská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
SverigeBarnoch ungdomskirurgiKärlkirurgi
United KingdomPaediatric surgeryVascular surgery
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 1.1.1983 r.

(2) Od czerwca 2017 r.

KardiologiaGastroenterologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastro-enterologie
БългарияКардиологияГастроентерология
ČeskoKardiologieGastroenterologie
DanmarkIntern medicin: kardiologiIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

- Innere Medizin und Kardiologie (1)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

- Innere Medizin und Gastroenterologie (1)

EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
ΕλλάςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
EspañaCardiologíaAparato digestivo
FranceCardiologie et maladies vasculairesGastro-entérologie et hépatologie
HrvatskaKardiologijaGastroenterologija
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaMalattie dell'apparato cardiovascolareGastroenterologia

Malattie dell'apparato digerente (2)

ΚύπροςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
LatvijaKardioloģijaGastroenteroloģija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarországKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjoloġijaGastroenteroloġija
NederlandCardiologieMaag-darm-leverziekten
ÖsterreichInnere Medizin und KardiologieInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
RomâniaCardiologieGastroenterologie
SlovenijaKardiologija in vaskularna medicinaGastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiologyGastroenterology
(1) Od października 2009 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

ReumatologiaHematologia ogólna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienRhumathologie/reumatologie
БългарияРевматологияКлинична хематология
ČeskoRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkIntern medicin: reumatologiIntern medicin: hæmatologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

- Innere Medizin und Rheumatologie (1)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

- Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (1)

EestiReumatoloogiaHematoloogia
ΕλλάςΡευματολογίαΑιματολογία
EspañaReumatologíaHematología y hemoterapia
FranceRhumatologieHématologie (2)
HrvatskaReumatologijaHematologija
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologiaEmatologia
ΚύπροςΡευματολογίαΑιματολογία
LatvijaReimatoloģijaHematoloģija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarországReumatológiaHematológia
MaltaRewmatoloġijaEmatoloġija
NederlandReumatologie
ÖsterreichInnere Medizin und RheumatologieInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
PolskaReumatologiaHematologia
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
RomâniaReumatologieHematologie
SlovenijaRevmatologijaHematologija
SlovenskoReumatológiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatologyHaematology
(1) Od października 2009 r.

(2) Od 2017 r.

EndokrynologiaFizjoterapia
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
БългарияЕндокринология и болести на обмянатаФизикална и рехабилитационна медицина
ČeskoDiabelotologie a endokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkIntern medicin: endokrinologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)

Physikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
ΕλλάςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
EspañaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie - diabète - maladies métaboliquesMédecine physique et de réadaptation
HrvatskaEndokrinologija i dijabetologijaFizikalna medicina i rehabilitacija
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)Medicina fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitativa (2)
ΚύπροςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
LatvijaEndokrinoloģijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
LietuvaEndokrinologijaFizinė medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarország- Endokrinológia - Endokrinológia és

anyagcsere-betegségek (4)

- Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás - Rehabilitációs medicina (5)
MaltaEndokrinoloġija u DijabeteMediċina ta' Rijabilitazzjoni (6)
NederlandRevalidatiegeneeskunde
ÖsterreichInnere Medizin und Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologia/NutriçãoMedicina física e de reabilitação
RomâniaEndocrinologieReabilitare Medicală
SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomar Endokrinologi och diabetologi (3)Rehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
(1) Od października 2009 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Od września 2008 r.

(4) Od 2012 r.

(5) Od 2016 r.

(6) Od 2011 r.

NeuropsychiatriaDermatologia i wenerologia
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrie (1)Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie
БългарияКожни и венерически болести
ČeskoDermatovenerologie
DanmarkDermato-venerologi
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut - und Geschlechtskrankheiten
EestiDermatoveneroloogia
ΕλλάςΝευρολογία - ΨυχιατρικήΔερματολογία - Αφροδισιολογία
EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrie (2)Dermatologie et vénéréologie
HrvatskaDermatologija i venerologija
Ireland
ItaliaNeuropsichiatria (3)Dermatologia e venereologia
ΚύπροςΝευρολογία - ΨυχιατρικήΔερματολογία - Αφροδισιολογία
LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
LietuvaDermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrie (4)Dermato-vénéréologie
MagyarországBőrgyógyászat
MaltaDermato-venerejoloġija
NederlandZenuw - en zielsziekten (5)Dermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie (6)Hautund Geschlechtskrankheiten
PolskaDermatologia i wenerologia
PortugalDermatovenereologia
RomâniaDermatovenerologie
SlovenijaDermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
SverigeHudoch könssjukdomar
United Kingdom
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 1.8.1987 r. z wyjątkiem osób, które rozpoczęły szkolenie przed tym terminem.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 31.12.1971 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 31.10.1999 r.

(4) W przypadku szkoleń rozpoczętych po dniu 5.3.1982 r. nie wydaje się dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 9.7.1984 r.

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 31.3.2004 r.

RadiologiaPsychiatria dziecięca
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienPsychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinderen jeugdpsychiatrie
БългарияРадиобиологияДетска психиатрия
ČeskoDětská a dorostová psychiatrie
DanmarkBørneog ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder - und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti
ΕλλάςΑκτινολογία - ΡαδιολογίαΠαιδοψυχιατρική
EspañaElectroradiología (1)
FranceElectro-radiologie (2)Pédopsychiatrie (7)
HrvatskaKlinička radiologijaDječja i adolescentna psihijatrija
IrelandChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologia (3)Neuropsichiatria infantile
ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
LatvijaBērnu psihiatrija
LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologie (4)Psychiatrie infantile
MagyarországRadiológiaGyermekés ifjúsági pszichiátria
Malta
NederlandRadiologie (5)
ÖsterreichRadiologie (6)- Kinderund Jugendpsychiatrie

- Kinderund Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (8)

PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPsiquiatria da infância e da adolescência
RomâniaPsihiatrie pediatrică
SlovenijaRadiologijaOtroška in mladostniška psihiatrija
SlovenskoDetská psychiatria
Suomi/FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
SverigeBarnoch ungdomspsykiatri
United KingdomChild and adolescent psychiatry
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 1.2.1984 r.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 3.12.1971 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 31.10.1993 r.

(4) W przypadku szkoleń rozpoczętych po dniu 5.3.1982 r. nie wydaje się dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 8.7.1984 r.

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 31.3.2004 r.

(7) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 1.1.1991 r. (8) Od czerwca 2015 r.

GeriatriaNefrologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienGériatrie/Geriatrie
БългарияГериатрична медицинаНефрология
ČeskoGeriatrieNefrologie
DanmarkIntern medicin: geriatricIntern medicin: nefrologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

- Innere Medizin und Nephrologie (1)

EestiNefroloogia
ΕλλάςΝεφρολογία
EspañaGeriatríaNefrología
FranceGériatrie (3)Néphrologie
HrvatskaGerijatrijaNefrologija
IrelandGeriatric medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrologia
ΚύπροςΓηριατρικήΝεφρολογία
LatvijaNefroloģija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriátriaNefrológia
MaltaĠerjatrijaNefroloġija
NederlandKlinische geriatrie
ÖsterreichInnere Medizin und Nephrologie
PolskaGeriatriaNefrologia
PortugalNefrologia
RomâniaGeriatrie şi gerontologieNefrologie
SlovenijaNefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrológia
Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi) Njurmedicin (2)
United KingdomGeriatric medicineRenal medicine
(1) Od października 2009 r.

(2) Od maja 2015 r.

(3) Od 2017 r.

Choroby zakaźneMedycyna społeczna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/Belgien
БългарияИнфекциозни болестиСоциална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
ČeskoInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkIntern medicin: infektionsmedicinSamfundsmedicin
DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused
ΕλλάςΚοινωνική Iατρική
EspañaMedicina preventiva y salud pública
FranceMaladies infectieuses et tropicales (4)Santé publique et médecine sociale
HrvatskaInfektologijaJavnozdravstvena medicina
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettive

Malattie infettive e tropicali (2)

Igiene e medicina preventiva
ΚύπροςΛοιμώδη Νοσήματα (3)- Υγειονολογία
- Κοινοτική Ιατρική
LatvijaInfektoloģija
LietuvaInfektologija
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelőző orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSaħħa Pubblika
NederlandMaatschappij en gezondheid
ÖsterreichInnere Medizin und Infektiologie- Sozialmedizin - Public Health (1)
PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalDoenças infecciosasSaúde pública
RomâniaBoli infecţioaseSănătate publică şi management
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVerejné zdravotníctvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Hälsovård
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 8.12.2016 r.

(4) Od 2017 r.

FarmakologiaMedycyna pracy
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
БългарияКлинична фармакология и терапия ФармакологияТрудова медицина
ČeskoKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti
ΕλλάςΙατρική της Εργασίας
EspañaFarmacología clínicaMedicina del trabajo
FranceMédecine du travail
HrvatskaKlinička farmakologija s toksikologijomMedicina rada i športa
IrelandClinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (4)Occupational medicine
ItaliaFarmacologia

Farmacologia e tossicologia clinica (2)

Medicina del lavoro
ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
LatvijaArodslimības
LietuvaDarbo medicina
LuxembourgMédecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakoloġija Klinika u t-TerapewtikaMediċina Okkupazzjonali
Nederland- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde - Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie- Arbeitsmedizin

- Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)

PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
PortugalMedicina do trabalho
RomâniaFarmacologie clinicăMedicina muncii
SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekárstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
SverigeKlinisk farmakologiYrkesoch miljömedicin Arbetsoch miljömedicin (3)
United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Od września 2008 r.

(4) Od lipca 2017 r.

AlergologiaMedycyna nuklearna
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
БългарияКлинична алергологияНуклеарна медицина
ČeskoAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
DeutschlandNuklearmedizin
Eesti
ΕλλάςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
EspañaAlergologíaMedicina nuclear
FranceAllergologie (4)Médecine nucléaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaNuklearna medicina
Ireland
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
ΚύπροςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
LatvijaAlergoloģija
LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
LuxembourgMédecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina
MaltaMediċina Nukleari
NederlandAllergologie (1)Nucleaire geneeskunde
ÖsterreichNuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
RomâniaAlergologie şi imunologie clinicăMedicină nucleară
SlovenijaAlergologije in klinične imunologije (odrasli) (3)Nuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicin Nuklearmedicin (2)
United KingdomNuclear medicine
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3: 12.8.1996 r.

(2) Od września 2008 r.

(3) Od 2018 r.

(4) Od 2017 r.

Chirurgia szczękowo-twarzowa (podstawowe kształcenie medyczne)Hematologia biologiczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/Belgien
БългарияЛицево-челюстна хирургияТрансфузионна хематология
ČeskoMaxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Ee