Decyzja 2020/2059 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej, w odniesieniu do zmiany niektórych postanowień Protokołu II dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.424.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/2059
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej, w odniesieniu do zmiany niektórych postanowień Protokołu II dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej 1  (zwana dalej "umową"), podpisana w dniu 30 lipca 2009 r., ustanowiła ramy umowy o partnerstwie gospodarczym. Umowa jest stosowana tymczasowo przez Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei i Republikę Fidżi odpowiednio od dnia 20 grudnia 2009 r. i 28 lipca 2014 r. Niezależne Państwo Samoa i Wyspy Salomona, po ich przystąpieniu do umowy, również stosują tymczasowo umowę, odpowiednio od dnia 31 grudnia 2018 r. i 17 maja 2020 r.

(2) Zgodnie z art. 68 umowy oraz art. 41 protokołu II dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej (zwanego dalej "protokołem II") Komitet ds. Handlu ustanowiony na mocy umowy (zwany dalej "Komitetem ds. Handlu UE-Pacyfik") może podjąć decyzję o zmianie postanowień protokołu II.

(3) Komitet ds. Handlu UE-Pacyfik ma przyjąć na swoim ósmym posiedzeniu decyzję zmieniającą niektóre postanowienia Protokołu II.

(4) Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Komitecie ds. Handlu UE-Pacyfik, ponieważ planowana decyzja będzie wiążąca dla Unii.

(5) Należy zmienić niektóre postanowienia protokołu II, aby odzwierciedlić ostatnie zmiany w zakresie reguł pochodzenia, zapewnić bardziej elastyczne i prostsze reguły pochodzenia ułatwiające wymianę handlową dla podmiotów gospodarczych oraz zoptymalizować stopień wykorzystania preferencyjnego traktowania.

(6) Należy zmienić pozycje i opisy dotyczące niektórych produktów znajdujących się w załączniku II do protokołu II w celu dostosowania ich do aktualizacji nomenklatury systemu zharmonizowanego (HS) z 2012 r. i 2017 r. dokonanej przez Światową Organizację Celną (WCO) oraz zachowania spójności opisów produktów i klasyfikacji HS.

(7) Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został podpisany w dniu 9 grudnia 2011 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2013 r. Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach określonych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium państw Pacyfiku będących sygnatariuszami. Należy zatem zmienić załącznik IV do protokołu II w celu uwzględnienia chorwackiej wersji deklaracji na fakturze.

(8) W załączniku VIII do protokołu II znajduje się wykaz krajów i terytoriów zamorskich Unii. W rozumieniu protokołu II "kraje i terytoria zamorskie" oznaczają kraje i terytoria określone w części czwartej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Wykaz w załączniku VIII do protokołu II należy zaktualizować w celu uwzględnienia niedawnych zmian statusu niektórych krajów i terytoriów zamorskich.

(9) W związku z przystąpieniem Niezależnego Państwa Samoa i Wysp Salomona do umowy oba państwa powinny zostać usunięte z wykazu "inne państwa AKP", znajdującego się w załączniku X do protokołu II,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na ósmym posiedzeniu Komitetu ds. Handlu UE-Pacyfik, jest oparte na projekcie decyzji Komitetu ds. Handlu UE-Pacyfik 2 .

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2020 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 272 z 16.10.2009, s. 2.
2 Zob. dokument ST 10899/20 na stronie http://register.consilium.europa.eu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.