Decyzja 2020/2033 zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.419.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/2033
z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/788/WPZiB 1  w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (DRK).

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2231 2  w odpowiedzi na utrudnianie procesu wyborczego i związane z tym łamanie praw człowieka w DRK. Decyzja (WPZiB) 2016/2231 zmieniła decyzję 2010/788/WPZiB i wprowadziła autonomiczne środki ograniczające w art. 3 ust. 2 decyzji 2010/788/WPZiB.

(3) Z przeglądu środków ograniczających, określonych w art. 3 ust. 2 decyzji 2010/788/WPZiB, wynika, że obowiązywanie tych środków należy przedłużyć do dnia 12 grudnia 2021 r., a z załącznika II do tej decyzji należy wykreślić jedną osobę.

(4) Uzasadnienia dotyczące niektórych osób wymienionych w załączniku II do decyzji 2010/788/WPZiB powinny zostać zmienione.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/788/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 2, stosuje się do dnia 12 grudnia 2021 r. W stosownych przypadkach ich okres obowiązywania jest przedłużany lub są one zmieniane, jeżeli Rada uzna, że ich cele nie zostały osiągnięte.";

2)
załącznik II do decyzji 2010/788/WPZiB zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2

A. Osoby

Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1Ilunga KAMPETEalias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete

Data urodzenia:

24.11.1964

Miejsce urodzenia: Lubumbashi, DRK

Obywatelstwo: DRK

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-64-86-22311-29

Adres: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, DRK.

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca Gwardii Republikańskiej (GR) do kwietnia 2020 r. Ilunga Kampete był odpowiedzialny za rozmieszczone w terenie oddziały GR, które użyły siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściły się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

Był on także odpowiedzialny za represje i naruszenia praw człowieka popełnione przez członków GR, takie jak brutalne stłumienie demonstracji opozycji w Lubumbashi w grudniu 2018 r.

Od lipca 2020 r. jest dowódcą bazy wojskowej w Kitona w prowincji Kongo Centralne, a zatem jest nadal wysokiej rangi wojskowym w stopniu generała broni w kongijskich siłach zbrojnych (FARDC). Z racji pełnionych funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki łamania praw człowieka przez FARDC.

Ilunga Kampete brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016
2Gabriel AMISI KUMBAalias Gabriel Amisi Nkumba; »Tango Fort«; »Tango Four«

Data urodzenia:

28.5.1964.

Miejsce urodzenia: Malela, DRK.

Obywatelstwo: DRK

Wojskowy numer identyfikacyjny: 1-64-87-77512-30

Adres: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/

Ngaliema, DRK

Płeć: mężczyzna

Były dowódca 1. strefy obrony kongijskich sił zbrojnych (FARDC), która użyła siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściła się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

Jako zastępca szefa sztabu FARDC odpowiedzialny za operacje i wywiad od lipca 2018 r. do lipca 2020 r. i z racji jego obowiązków jako inspektora generalnego FARDC od lipca 2020 r. ponosi on odpowiedzialność za niedawne przypadki łamania praw człowieka przez FARDC.

Gabriel Amisi Kumba brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016
3Ferdinand ILUNGA

LUYOYO

Data urodzenia:

8.3.1973

Miejsce urodzenia: Lubumbashi, DRK

Obywatelstwo: DRK

Nr paszportu DRK: OB0260335 (ważny od 15.4.2011 do 14.4.2016)

Adres: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, DRK

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca działającej w ramach kongijskiej policji państwowej (PNC) jednostki tłumiącej rozruchy, zwanej Légion Nationale d'intervention, do 2017 r. oraz dowódca jednostki policji odpowiadającej za ochronę instytucji i urzędników wysokiej rangi do grudnia 2019 r. Ferdinand Ilunga Luyoyo był odpowiedzialny za nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje we wrześniu 2016 r. w Kinszasie i ponosi odpowiedzialność za późniejsze przypadki łamania praw człowieka przez PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Ferdinand Ilunga Luyoyo zachował rangę generała i jest nadal aktywny w sferze publicznej w DRK.

12.12.2016
4Célestin KANYAMAalias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; »Esprit de mort«

Data urodzenia:

4.10.1960

Miejsce urodzenia: Kananga, DRK

Obywatelstwo: DRK

Nr paszportu DRK: OB0637580 (ważny od 20.5.2014 do 19.5.2019)

Wiza Schengen nr 011518403 wydana 2 lipca 2016 r.

Adres: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, DRK

Płeć: mężczyzna

Jako komisarz kongijskiej policji państwowej (PNC) Célestin Kanyama był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

W lipcu 2017 r. Célestin Kanyama został mianowany dyrektorem generalnym szkół PNC. Z racji pełnionej funkcji wyższego urzędnika PNC jest odpowiedzialny za niedawne przypadki łamania praw człowieka przez PNC. Jednym z przykładów jest zastraszanie dziennikarzy i pozbawianie ich wolności przez funkcjonariuszy policji w październiku 2018 r. po opublikowaniu szeregu artykułów dotyczących przywłaszczenia racji żywnościowych kadetów policyjnych oraz roli, jaką w tych wydarzeniach odegrał Célestin Kanyama.

Célestin Kanyama brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016
5John NUMBIalias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza

Ntambo; Tambo Numbi

Data urodzenia:

16.8.1962

Miejsce urodzenia: Jadotville-Likasi-Kolwezi, DRK

Obywatelstwo: DRK

Adres: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, DRK

Płeć: mężczyzna

Od lipca 2018 r. do lipca 2020 r. John Numbi pełnił funkcję generalnego inspektora kongijskich sił zbrojnych (FARDC). Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki łamania praw człowieka przez FARDC, takie jak nieproporcjonalne użycie siły wobec nielegalnych górników, którego od czerwca do lipca 2019 r. dopuściły się oddziały FARDC pod jego bezpośrednim zwierzchnictwem.

John Numbi brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

John Numbi nadal posiada wpływową pozycję w FARDC, zwłaszcza w prowincji Katanga, w której według doniesień FARDC dopuściło się poważnych aktów łamania praw człowieka.

12.12.2016
6Evariste BOSHABalias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Data urodzenia:

12.1.1956

Miejsce urodzenia: Tete Kalamba, DRK

Obywatelstwo: DRK

Paszport dyplomatyczny nr: DP0000003 (ważny od 21.12.2015 do 20.12.2020)

Wiza Schengen utraciła ważność 5.1.2017

Adres: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, DRK

Płeć: mężczyzna

Z racji pełnionej funkcji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa od grudnia 2014 r. do grudnia 2016 r., Evariste Boshab był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji odpowiadał za aresztowania działaczy i członków opozycji, jak również za nieproporcjonalne użycie siły, w tym między wrześniem a grudniem 2016 r. w reakcji na demonstracje w Kinszasie, w wyniku czego wiele osób cywilnych zostało zabitych lub ranionych przez służby bezpieczeństwa.

Evariste Boshab brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Evariste Boshab odegrał także rolę w wykorzystaniu i zaostrzeniu kryzysu w regionie Kasaï, w którym nadal ma spore wpływy, w szczególności od kiedy w marcu 2019 r. został senatorem z tego regionu.

29.5.2017
7Alex KANDE MUPOMPAalias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Data urodzenia:

23.9.1950

Miejsce urodzenia: Kananga, DRK

Obywatelstwo: DRK i belgijskie

Nr paszportu DRK: OP0024910 (ważny od 21.3.2016 do 20.3.2021)

Adresy: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, DRK

Płeć: mężczyzna

Jako gubernator Kasaï-Central do października 2017 r. Alex Kande Mupompa był odpowiedzialny za nieproporcjonalne stosowanie siły, brutalne represje i egzekucje pozasądowe popełniane przez siły bezpieczeństwa oraz kongijskiej policji państwowej (PNC) w Kasaï-Central od sierpnia 2016 r., w tym zabójstwa na terytorium Dibaya w lutym 2017 r.

Alex Kande Mupompa brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Alex Kande Mupompa odegrał także rolę w wykorzystaniu i zaostrzeniu kryzysu w regionie Kasaï, którego był przedstawicielem do października 2019 r. i w którym nadal ma spore wpływy jako przywódca Congrès des alliés pour l'action au Congo (CAAC), który wchodzi w skład rządu prowincji Kasaï.

29.5.2017
8Jean-Claude KAZEMBE MUSONDAData urodzenia:

17.5.1963

Miejsce urodzenia: Kashobwe, DRK

Obywatelstwo: DRK

Adres: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubum- bashi, Haut-Katanga, DRK

Jako gubernator Haut-Katanga do kwietnia 2017 r., Jean-Claude Kazembe Musonda odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje stosowane przez siły bezpieczeństwa i kongijskiej policji państwowej (PNC) w Haut-Katanga, w tym między 15 a 31 grudnia 2016 r., gdy 12 osób cywilnych straciło życie a 64 zostały ranne w wyniku użycia ostrej amunicji przez siły bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami PNC w reakcji na protesty w Lubumbashi.29.5.2017
Płeć: mężczyznaJean-Claude Kazembe Musonda brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Jean-Claude Kazembe Musonda jest przywódcą partii CONAKT, która jest nadal lojalna wobec grupy parlamentarnej Front Commun pour le Congo (FCC).

9Éric RUHORIMBEREalias Eric Ruhorimbere Ruhanga; »Tango Two«; »Tango Deux«

Data urodzenia:

16.7.1969

Miejsce urodzenia: Minembwe, DRK

Obywatelstwo: DRK

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-69-09-51400-64

Nr paszportu DRK: OB0814241

Adres: Mbujimayi, Kasaï Province, DRK

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca dowódcy 21. regionu wojskowego od września 2014 r. do lipca 2018 r., Éric Ruhorimbere odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i egzekucje pozasądowe dokonywane przez kongijskie siły zbrojne (FARDC), w szczególności przeciwko bojówkom Nsapu oraz kobietom i dzieciom.

Od lipca 2018 r. Éric Ruhorimbere jest dowódcą sektora operacyjnego Nord Equateur. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki łamania praw człowieka przez FARDC.

Éric Ruhorimbere brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
10Emmanuel RAMAZANI SHADARIalias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Data urodzenia:

29.11.1960

Miejsce urodzenia: Kasongo, DRK

Obywatelstwo: DRK

Adres: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, DRK

Płeć: mężczyzna

Jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa do lutego 2018 r. Emmanuel Ramazani Shadari był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji był odpowiedzialny za aresztowania działaczy i członków opozycji, a także za nieproporcjonalne użycie siły, takie jak w przypadku brutalnego rozprawienia się z członkami ruchu Bundu Dia Kongo (BDK) w Kongo Central, za represje w Kinszasie w okresie od stycznia do lutego 2017 r. oraz nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje w prowincjach Kasaï.

Z racji pełnionej funkcji Emmanuel Ramazani Shadari brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Od lutego 2018 r. Emmanuel Ramazani Shadari jest stałym sekretarzem Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), głównej partii w koalicji pod przewodnictwem byłego prezydenta Josepha Kabili.

29.5.2017
11Kalev MUTONDOalias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund

Data urodzenia:

3.3.1957

Obywatelstwo: DRK

Nr paszportu DRK: DB0004470 (ważny od 8.6.2012 do 7.6.2017)

Adres: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, DRK.

Płeć: mężczyzna

Jako szef Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR) do lutego 2018 r., Kalev Mutondo brał udział w arbitralnym aresztowaniu, zatrzymaniu i maltretowaniu członków opozycji, działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych osób oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

Kalev Mutondo brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W maju 2019 r. podpisał deklarację lojalności wobec Josepha Kabili w związku z dotychczasowymi i przyszłymi działaniami i nadal ściśle z nim współpracuje.

Kalev Mutondo, jako »doradca polityczny« premiera DRK w dalszym ciągu posiada istotny wpływ polityczny

29.5.2017

B. Podmioty"

* Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc zakresie, w jakim dotyczy Ferdinanda Ilungi Luyoya, zgodnie z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie T-108/21 - Ilunga Luyoyo przeciwko Radzie (Dz.U.UE.C.2022.244.31/2).
1 Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB (Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2231 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 336I z 12.12.2016, s. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.