Decyzja 2020/1916 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.417.249

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2020/1916
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018

PARLAMENT EUROPEJSKI,
uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Wsparcia BEREC za rok budżetowy 2018,
uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji 1 ,
uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 - C9-0061/2020),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 3 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 4 , w szczególności jego art. 70,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd 5 , w szczególności jego art. 13,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 6 , w szczególności jego art. 28,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 7 , w szczególności jego art. 108,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 8 , w szczególności jego art. 105,
uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0050/2020),
1.
udziela dyrektorowi Agencji Wsparcia BEREC absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Wsparcia BEREC, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
David Maria SASSOLIKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny
1 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
2 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
6 Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 1.
7 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
8 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.