Decyzja 2019/963 w sprawie powołania zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w odniesieniu do Francji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.156.3

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/963
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w odniesieniu do Francji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającą Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 1 , w szczególności jego art. 4,

uwzględniając listy kandydatów przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając listy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r. 2  Rada mianowała członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.

(2) Organizacja pracodawców BusinessEurope zaproponowała jedną kandydaturę na nieobsadzone stanowisko w odniesieniu do Francji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Następująca osoba zostaje niniejszym powołana na stanowiska zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na okres do dnia 31 marca 2023 r.:

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członek

Zastępca członka

Francja

Franck GAMBELLI

Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada powołuje w późniejszym terminie.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58.
2 Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (Dz.U. C 135 z 11.4.2019, s. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.