Decyzja 2019/1320 w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów między Unią... - OpenLEX

Decyzja 2019/1320 w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.206.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/1320
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem o stowarzyszeniu"), wszedł w życie dnia 1 września 2017 r.

(2) Nowy rodzaj kawałków drobiu składa się z tradycyjnej piersi oraz kości skrzydeł i może być, po minimalnej obróbce, wprowadzany do obrotu w Unii jako "pierś drobiowa". Nieograniczony przywóz tych kawałków, który w przypadku przywozu z Ukrainy wyniósł w 2018 r. 55 500 ton, stwarza zatem ryzyko podważenia warunków, na jakich tradycyjne piersi drobiowe mogą być przywożone do Unii na mocy Układu o stowarzyszeniu, w szczególności ograniczeń ilościowych w postaci kontyngentu taryfowego.

(3) W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w celu dokonania zmiany preferencji handlowych dla mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidzianych w Układzie o stowarzyszeniu. Negocjacje zakończono pomyślnie w dniu 19 marca 2019 r.

(4) Należy podpisać w imieniu Unii umowę w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą, zmieniającą preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu (zwaną dalej "Umową w formie wymiany listów"), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(5) Aby szybko wyeliminować ryzyko potencjalnie nieograniczonego bezcłowego przywozu tych kawałków drobiu, Umowa w formie wymiany listów powinna być stosowana tymczasowo,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Podpisanie Umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą, zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zostaje niniejszym zatwierdzone, z zastrzeżeniem zawarcia przedmiotowej Umowy w formie wymiany listów.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł  3

Do czasu jej wejścia w życie, Umowę w formie wymiany listów stosuje się tymczasowo od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie otrzymania przez depozytariusza. o którym mowa w art. 484 Układu o stowarzyszeniu:

-
powiadomienia Unii o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu, oraz
-
powiadomienia Ukrainy o zakończeniu ratyfikacji zgodnie z jej procedurami i mającym zastosowanie ustawodawstwem,

w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2019 r.
W imieniu Rady
T. TUPPURAINEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.