Decyzja 2019/1215 w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez... - OpenLEX

Decyzja 2019/1215 w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Belgii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.192.24

Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/1215
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Belgii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Belgii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 6 listopada 2017 r. na podstawie decyzji Rady (UE) 2017/1999 4  Marc HENDRICKX zastąpił Jean-François'a ISTASSE'A na stanowisku członka, a Jan VAN ESBROECK zastąpił Marca HENDRICKXA na stanowisku zastępcy członka.

(2) Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów, na podstawie których zaproponowano kandydaturę Marca HENDRICKXA (Lid van het Vlaams Parlement), Karima VAN OVERMEIREGO (Vlaams Volksvertegenwoordiger) i Jana DURNEZA (Vlaams Volksvertegenwoordiger).

(3) Trzy stanowiska zastępców członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów, na podstawie których zaproponowano kandydaturę Jana VAN ESBROECKA (Lid van het Vlaams Parlement), Rika DAEMSA (Vlaams Volksvertegenwoordiger) i Woutera VAN BESIENA (Vlaams Volksvertegenwoordiger).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a)
na stanowiska członka:
-
Marc HENDRICKX, gemeenteraadslid Mechelen (zmiana mandatu),
-
Karim VAN OVERMEIRE, gemeenteraadslid Aalst (zmiana mandatu),
-
Jan DURNEZ, co-voorzitter van de EGTS West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'O (zmiana mandatu),

oraz

b)
na stanowiska zastępcy członka:
-
Jan VAN ESBROECK, gemeenteraadslid Kalmthout (zmiana mandatu),
-
Rik DAEMS, gemeenteraadslid Mechelen (zmiana mandatu),
-
Wouter VAN BESIEN, gemeenteraadslid Antwerpen (zmiana mandatu).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2019 r.
W imieniu Rady
J. LEPPÄ
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
4 Decyzja Rady (UE) 2017/1999 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Belgii (Dz.U. L 289 z 8.11.2017, s. 8).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.