Decyzja 2018/966 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.174.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/966
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 29 listopada 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią.

(2) Negocjacje w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (dalej zwanej "Umową") zakończyły się pomyślnie.

(3) Umowa powinna zatem zostać podpisana;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (dalej zwanej "Umową"), z zastrzeżeniem jej zawarcia 1 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL
Przewodniczący
1 Tekst Umowy zostanie opublikowany razem z decyzją w sprawie jej zawarcia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.