Decyzja 2018/882 dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i zmiany wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.155.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/882
z dnia 18 czerwca 2018 r.
dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i zmiany wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29 i art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/608 1 , która to decyzja przedłuża na okres kolejnych 24 miesięcy ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt niektórych Palestyńczyków na terytorium państw członkowskich wymienionych we wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB 2 .

(2) Republika Cypryjska powinna być dodana do wykazu państw członkowskich wymienionych w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB.

(3) Na podstawie oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB Rada uznaje, że celowe jest przedłużenie ważności tych zezwoleń na okres kolejnych 24 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa członkowskie wymienione w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych zgodnie z art. 3 tego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 24 miesięcy, począwszy od dnia 31 stycznia 2018 r.

Artykuł  2

We wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Niniejsze wspólne stanowisko dotyczy 13 Palestyńczyków należących do grupy Palestyńczyków, w odniesieniu do których dnia 5 maja 2002 r. sporządzono Protokół ustaleń między władzami palestyńskimi a rządem Izraela dotyczący pokojowej ewakuacji Kościoła Narodzenia Pańskiego w Betlejem i którzy wyrazili zgodę na czasowe przewiezienie ich do państw członkowskich Unii Europejskiej i przyjęcie ich przez państwa członkowskie.";

2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

13 Palestyńczyków określonych w art. 1 zostanie przyjętych, na zasadach pobytu tymczasowego i wyłącznie ze względów humanitarnych, przez następujące państwa członkowskie: Belgię, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Włochy i Portugalię.".

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2018 r.
W imieniu Rady
R. PORODZANOV
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/608 z dnia 18 kwietnia 2016 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (Dz.U. L 104 z 20.4.2016, s. 18).
2 Wspólne stanowisko Rady 2002/400/WPZiB z dnia 21 maja 2002 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 28.5.2002, s. 33).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.