Decyzja 2017/1324 w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego... - OpenLEX

Decyzja 2017/1324 w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.185.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1324
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 185 i art. 188 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W swoim komunikacie z dnia 3 marca 2010 r., zatytułowanym "Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", Komisja podkreśliła potrzebę stworzenia dogodnych warunków inwestowania w wiedzę i innowacje w celu zapewnienia inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Unii. Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada zatwierdziły tę strategię.

(2) W swoich rezolucjach z dnia 28 lipca 2010 r. i dnia 18 grudnia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uznało prawo do bezpiecznej i czystej wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych za prawo człowieka niezbędne do pełnego korzystania z życia. Wezwało również do stopniowej realizacji prawa człowieka do bezpiecznej wody pitnej, podkreślając ważną rolę współpracy międzynarodowej w tym kontekście.

(3) Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 3  ustanowiono program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (zwany dalej "programem »Horyzont 2020«"). Program "Horyzont 2020" ma na celu zwiększenie oddziaływania na badania i innowacje poprzez przyczynienie się do wzmocnienia partnerstw publicznopublicznych, w tym poprzez uczestnictwo Unii w programach prowadzonych przez szereg państw członkowskich, z myślą o zrównoważonym rozwoju.

(4) Partnerstwa publicznopubliczne powinny dążyć do rozwoju ściślejszej synergii, zwiększenia koordynacji i unikania zbędnego powielania unijnych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów w zakresie badań i innowacji oraz powinny w pełni przestrzegać ogólnych zasad programu "Horyzont 2020", w szczególności zasad dotyczących otwartości i przejrzystości, aby wzmacniać badania i innowacje z myślą o przyczynieniu się do zrównoważonego rozwoju.

(5) Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 działania w zakresie badań i innowacji prowadzone w ramach partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) mają skupiać się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

(6) W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 określono, że "bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka" oraz "działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" to dwa priorytetowe wyzwania społeczne, którymi należy zająć się poprzez wsparcie inwestycji w badania i innowacje. W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 uznano również, że działania w zakresie badań i innowacji mające na celu sprostanie tym wyzwaniom mają być prowadzone na poziomie Unii i poza nim, ze względu na transnarodowy i globalny charakter klimatu i środowiska, ich skalę i złożoność oraz międzynarodowy wymiar łańcucha dostaw żywności i rolnictwa.

(7) W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 potwierdzono, że współpraca międzynarodowa z państwami trzecimi jest niezbędna, aby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom. Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji stanowi jeden z kluczowych aspektów globalnych zobowiązań Unii i ma do odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z sąsiadującymi państwami europejskimi. W związku z tym region Morza Śródziemnego ma strategiczne znaczenie dla Unii z punktu widzenia polityki, gospodarki, kultury, nauki oraz środowiska.

(8) Aby zapewnić spójność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 4 , w działaniach wchodzących w zakres stosowania niniejszej decyzji należy przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny być zgodne z wszelkimi obowiązkami prawnymi wynikającymi z prawa międzynarodowego, z prawa Unii, między innymi z wszelkich decyzji Komisji, takich jak zawiadomienie Komisji z dnia 28 czerwca 2013 r. 5 , a także z zasadami etyki, co obejmuje między innymi unikanie wszelkich naruszeń rzetelności badawczej.

(9) W komunikacie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji Komisja podkreśliła potrzebę zajęcia się we wszystkich obszarach polityki, w tym badań i innowacji, podstawowymi przyczynami migracji poprzez nowy model współpracy obejmujący inwestorów prywatnych, a także potrzebę zwiększenia zasięgu ograniczonych środków budżetowych oraz skoncentrowanie się na małych i średnich przedsiębiorstwach (zwanych dalej "MŚP") i zrównoważonej infrastrukturze.

(10) Celem partnerstwa PRIMA jest wdrożenie wspólnego programu na rzecz budowania potencjału w zakresie badań i innowacji oraz rozwoju wiedzy, a także wspólnych innowacyjnych rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważoności systemów rolno-spożywczych oraz zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego. Partnerstwo PRIMA powinno przyczyniać się do realizacji uzgodnionych niedawno celów zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

(11) Zintegrowane zaopatrzenie w wodę i zintegrowana gospodarka wodna, w tym ponowne użycie i uzdatnianie wody, oznaczają, że bierze się pod uwagę wszystkie zastosowania zasobów wodnych.

(12) Zrównoważony system rolno-spożywczy powinien mieć na celu spełnienie wymogów obywateli i środowiska w zakresie bezpiecznej, zdrowej i przystępnej cenowo żywności, a także zapewnienie bardziej zrównoważonego przetwórstwa, dystrybucji oraz konsumpcji żywności i pasz, aby zminimalizować straty żywności oraz ilość odpadów rolno-spożywczych.

(13) W odniesieniu do zasobów wodnych i systemów rolno-spożywczych otwarte, demokratyczne i partycypacyjne zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby wdrożone zostały najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania z korzyścią dla całego społeczeństwa.

(14) Z myślą o zapewnieniu uczestnictwa w partnerstwie PRIMA państw trzecich niestowarzyszonych z programem "Horyzont 2020", mianowicie Algierii, Egiptu, Jordanii, Libanu i Maroka, niezbędne są umowy międzynarodowe o współpracy naukowo-technicznej między Unią a tymi państwami trzecimi, aby państwa te zostały objęte systemem prawnym ustanowionym na mocy niniejszej decyzji.

(15) Zgodnie z celami programu "Horyzont 2020" każde inne państwo członkowskie oraz każde państwo trzecie stowarzyszone z programem "Horyzont 2020" powinny być uprawnione do uczestnictwa w partnerstwie PRIMA, jeśli zobowiążą się do wniesienia wkładu w jego finansowanie oraz do przyjęcia środków ustawodawczych, regulacyjnych i administracyjnych oraz innych środków niezbędnych do ochrony interesów finansowych Unii.

(16) W celu zapewnienia wspólnej realizacji partnerstwa PRIMA należy ustanowić jednostkę ds. realizacji (zwaną dalej "PRIMA-IS"). PRIMA-IS powinna być odbiorcą wkładu finansowego Unii oraz zapewniać sprawną i przejrzystą realizację partnerstwa PRIMA.

(17) Aby osiągnąć cele partnerstwa PRIMA, należy umożliwić uczestnictwo w nim wszelkim innym państwom trzecim niestowarzyszonym z programem "Horyzont 2020", w szczególności państwom południowego regionu Morza Śródziemnego, jeżeli zobowiążą się one do wnoszenia wkładu w finansowanie partnerstwa PRIMA i jeżeli PRIMA-IS zatwierdzi to uczestnictwo. Uczestnictwo takiego państwa powinno również zostać przewidziane w odpowiedniej umowie międzynarodowej o współpracy naukowo-technicznej zawartej między tym państwem trzecim a Unią.

(18) Wkład finansowy Unii powinien być uzależniony od formalnych zobowiązań państw uczestniczących do wnoszenia wkładu w finansowanie partnerstwa PRIMA oraz od wypełnienia i realizacji tych zobowiązań zgodnie z niniejszą decyzją. Należy zapewnić elastyczne rozwiązania umożliwiające państwom uczestniczącym wnoszenie wkładu finansowego na rzecz PRIMA-IS na zasadzie fakultatywnej w celu finansowania działań pośrednich, dzięki czemu osiągnięty zostanie wysoki stopień integracji finansowej. Ponadto państwa uczestniczące powinny wnosić wkład finansowy lub rzeczowy w działania realizowane bez wkładu finansowego Unii oraz do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, który nie jest objęty wkładem finansowym Unii. Okres, w którym państwa uczestniczące mają wnosić swój wkład, powinien zostać wyraźnie określony.

(19) Należy ustalić pułap wkładu finansowego Unii na rzecz partnerstwa PRIMA ze środków programu "Horyzont 2020". W ramach tego pułapu wkład finansowy Unii powinien być równy wkładowi państw uczestniczących na rzecz partnerstwa PRIMA, co zapewni znaczny efekt mnożnikowy i silniejszą integrację programów państw uczestniczących. Należy umożliwić wykorzystanie ograniczonej części wkładu finansowego Unii na pokrycie kosztów administracyjnych PRIMA-IS. Należy zapewnić skuteczne zarządzanie partnerstwem PRIMA, a koszty administracyjne powinny być utrzymane na minimalnym poziomie.

(20) Aby uniknąć przedłużenia realizacji partnerstwa PRIMA, należy ustalić termin rozpoczęcia ostatnich działań, które mają być finansowane, w tym ostatniego ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków.

(21) Działania realizowane w ramach partnerstwa PRIMA powinny być zgodne z celami oraz priorytetami w zakresie badań i innowacji zawartymi w programie "Horyzont 2020" oraz ogólnymi zasadami i warunkami określonymi w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. Partnerstwo PRIMA powinno uwzględniać definicje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczące poziomu gotowości technologicznej przy klasyfikacji badań technicznych, rozwoju produktów i działań demonstracyjnych.

(22) Partnerstwo PRIMA powinno wspierać wszystkie rodzaje działań w zakresie badań i innowacji, w tym projekty dotyczące badań, rozwoju i innowacji, innowacyjne projekty demonstracyjne i zakłady pilotażowe, budowanie zdolności, szkolenia, kampanie informacyjne i upowszechniające wiedzę oraz mobilność naukowców, uwzględniając szeroki zakres poziomów gotowości technologicznej i zapewniając odpowiednią równowagę między małymi i większymi projektami.

(23) Aby zwiększyć oddziaływanie, należy dążyć do spójności między partnerstwem PRIMA a innymi projektami w zakresie badań i innowacji w ramach programu "Horyzont 2020", takimi jak wspólnota wiedzy i innowacji w zakresie żywności w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (zwana dalej "Food KIC") lub innymi instrumentami unijnymi, takimi jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa; należy także unikać ewentualnego powielania działań.

(24) Partnerstwo PRIMA powinno być realizowane w oparciu o roczne plany prac określające działania, które mają zostać podjęte w danym roku. PRIMA-IS powinna regularnie monitorować wyniki zaproszeń do składania wniosków, finansowane przez siebie działania oraz zakres, w jakim tematy naukowe, oczekiwane skutki i nadmierna liczba złożonych wniosków powyżej progu, które nie mogły być finansowane, zostały odpowiednio uwzględnione. W uzasadnionych przypadkach PRIMA-IS powinna podjąć działania naprawcze poprzez zmianę rocznego planu prac lub w kolejnych rocznych planach prac.

(25) Aby osiągnąć cele partnerstwa PRIMA, PRIMA-IS powinna zapewniać wsparcie finansowe głównie w postaci dotacji dla uczestników na rzecz działań finansowanych przez PRIMA-IS. Działania te powinny zostać wybrane w wyniku otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, za ogłaszanie których odpowiedzialna jest PRIMA-IS.

(26) Należy monitorować i likwidować bariery uniemożliwiające nowym podmiotom udział w działaniach partnerstwa PRIMA.

(27) W osiągnięciu celów partnerstwa PRIMA oraz zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i zasadami, takimi jak zasada doskonałości naukowej, PRIMA-IS powinna dążyć do zapewnienia - poprzez jej roczny plan prac -odpowiedniej części jej finansowania, w wysokości około 25 % wkładu finansowego Unii, odzwierciedlającego zobowiązania śródziemnomorskich państw partnerskich wobec partnerstwa PRIMA, podmiotom prawnym mającym siedzibę w docelowych państwach trzecich uznanych za państwa uczestniczące.

(28) Zaproszenia do składania wniosków, za które odpowiada PRIMA-IS, powinny być również publikowane na jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem innych elektronicznych środków upowszechniania programu "Horyzont 2020", którymi zarządza Komisja.

(29) PRIMA-IS powinna podawać do wiadomości publicznej informacje na temat realizacji finansowanych działań.

(30) Wkładem finansowym Unii należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz zgodnie z zasadami zarządzania pośredniego, określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 6  oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 7 .

(31) Aby chronić interesy finansowe Unii, Komisja powinna mieć prawo do zakończenia, zmniejszenia lub zawieszenia wkładu finansowego Unii, jeżeli partnerstwo PRIMA realizowane jest niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem, lub jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie partnerstwa PRIMA lub wnoszą go częściowo lub z opóźnieniem.

(32) Zgodnie z ogólnym celem programu "Horyzont 2020" zakładającym większe uproszczenie, należy unikać zestawów zasad różnych od zestawów z programu "Horyzont 2020". Z tego względu udział w działaniach pośrednich finansowanych przez PRIMA-IS podlega rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013. Ze względu na wyjątkowe cele i szczególne potrzeby operacyjne partnerstwa PRIMA należy jednak przewidzieć ograniczoną liczbę odstępstw od tego rozporządzenia, zgodnie z jego art. 1 ust. 3.

(33) W celu uwzględnienia specyfiki wynikającej z zakresu geograficznego partnerstwa PRIMA odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są niezbędne, aby dostosować minimalne warunki kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich. W szczególności, w celu uwzględnienia specyfiki partnerstwa PRIMA, na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, minimalna liczba uczestniczących podmiotów prawnych powinna wynosić trzy i podmioty te powinny mieć siedzibę w trzech różnych państwach uczestniczących, co będzie sprzyjać zrównoważonej współpracy eurośró-dziemnomorskiej. Odstępstwo od art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 jest również niezbędne w celu zapewnienia, aby minimalne warunki kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich nie dyskryminowały podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich będących państwami uczestniczącymi.

(34) Odstępstwa od art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są niezbędne w celu zapewnienia, aby do finansowania kwalifikowały się co do zasady jedynie podmioty prawne mające siedzibę w państwie uczestniczącym lub podmioty prawne utworzone na mocy prawa Unii, lub międzynarodowe organizacje o znaczeniu europejskim. Jednak PRIMA-IS powinna także móc finansować beneficjentów mających siedzibę w państwie, które nie jest państwem uczestniczącym, pod warunkiem że takie uczestnictwo jest uznane za niezbędne przez PRIMA-IS lub jeżeli finansowanie zostało przewidziane w umowach lub ustaleniach międzynarodowych. Uczestnictwo takich podmiotów powinno być monitorowane przez PRIMA-IS.

(35) W celu uproszczenia obciążenia administracyjne wszystkich stron powinny być ściśle proporcjonalne do przewidywanych skutków dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnie obciążającej ilości dokumentacji lub sprawozdań. Przy prowadzeniu audytów należy w stosownych przypadkach uwzględnić specyfikę programów krajowych.

(36) Audyty beneficjentów unijnych środków finansowych przeprowadzane zgodnie z niniejszą decyzją powinny zapewnić ograniczenie obciążenia administracyjnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013.

(37) Należy zapewnić ochronę interesów finansowych Unii w całym cyklu wydatkowania poprzez zastosowanie proporcjonalnych środków obejmujących zapobieganie, wykrywanie i badanie nieprawidłowości, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(38) Komisja, z uwzględnieniem stanowiska państw uczestniczących oraz stanowisk przedstawionych przez szerokie grono zainteresowanych stron, powinna przeprowadzić ocenę okresową dotyczącą przede wszystkim jakości i skuteczności partnerstwa PRIMA oraz postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, a także przeprowadzić ocenę końcową i sporządzić sprawozdania z tych ocen.

(39) PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące powinny przekazać Komisji, na jej wniosek, wszelkie informacje, które Komisja musi uwzględnić w sprawozdaniach z oceny partnerstwa PRIMA; należy zachęcić PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące, aby przekazywały informacje w zharmonizowanym formacie.

(40) Niniejsza decyzja ma na celu silniejszą integrację i dostosowanie systemów badań i innowacji oraz działań w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie systemów rolno-spożywczych - aby zapewnić ich zrównoważenie - oraz zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej gospodarki wodnej. Skala badań i innowacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom w regionie Morza Śródziemnego jest ogromna ze względu na systemowy charakter najważniejszych problemów. Zakres badań i innowacji jest złożony i multidyscyplinarny oraz wymaga podejścia wielopodmiotowego i transgranicznego. Podejście oparte na współpracy z wieloma państwami uczestniczącymi może pomóc w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu poprzez łączenie zasobów finansowych i intelektualnych. Ponieważ cel niniejszej decyzji nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest - poprzez zintegrowanie krajowych wysiłków w ramach spójnego podejścia unijnego, zbliżenie odrębnych krajowych programów w zakresie badań i innowacji, wspieranie tworzenia wspólnych strategii badań i finansowania na poziomie transgranicznym oraz osiąganie masy krytycznej wymaganych podmiotów i inwestycji - lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(41) Unia powinna zatem uczestniczyć w partnerstwie PRIMA,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Uczestnictwo w partnerstwie PRIMA

1. 
Unia uczestniczy w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (zwanym dalej "partnerstwem PRIMA") podjętym wspólnie przez Chorwację, Cypr, Francję, Grecję, Hiszpanię, Izrael, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowenię, Tunezję, Turcję i Włochy (zwane dalej "państwami uczestniczącymi"), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.
2. 
Algieria, Egipt, Jordania, Liban i Maroko stają się państwami uczestniczącymi, z zastrzeżeniem zawarcia z Unią umów międzynarodowych o współpracy naukowo-technicznej określających warunki ich uczestnictwa w partnerstwie PRIMA.
3. 
Każde państwo członkowskie oraz każde państwo trzecie stowarzyszone z programem "Horyzont 2020", inne niż wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu, może uczestniczyć w partnerstwie PRIMA, o ile spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) oraz spełnia - w szczególności - wymóg określony w art. 11 ust. 5.

Państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem "Horyzont 2020", spełniające warunki określone w akapicie pierwszym, uznaje się za państwa uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

4. 
Każde państwo trzecie niestowarzyszone z programem "Horyzont 2020", inne niż wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu, może uczestniczyć w partnerstwie PRIMA, pod warunkiem że:
a)
spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) oraz spełnia - w szczególności - wymóg określony w art. 11 ust. 5;
b)
jednostka ds. realizacji partnerstwa PRIMA (zwana dalej "PRIMA-IS") zatwierdza jego uczestnictwo w partnerstwie PRIMA po rozważeniu znaczenia tego uczestnictwa dla realizacji celów partnerstwa; oraz
c)
państwo to zawrze z Unią umowę międzynarodową o współpracy naukowej i technologicznej określającą warunki jego uczestnictwa w partnerstwie PRIMA.

Państwa trzecie spełniające warunki określone w akapicie pierwszym uznaje się za państwa uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Cele partnerstwa PRIMA

1. 
Zgodnie z priorytetami programu "Horyzont 2020" celami ogólnymi partnerstwa PRIMA są: budowanie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz rozwój wiedzy i wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rolno-spożywczych - aby zapewnić ich zrównoważenie - oraz w zakresie zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego, aby zwiększyć odporność tych systemów oraz tego zaopatrzenia w wodę i tej gospodarki wodnej na zmianę klimatu oraz podnieść ich efektywność, efektywność kosztową i stopień zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym, a także przyczynianie się do oddolnego rozwiązywania problemów związanych z niedoborem wody, bezpieczeństwem żywnościowym, żywieniem, zdrowiem, dobrostanem i migracją.
2. 
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów ogólnych określonych w ust. 1, partnerstwo PRIMA realizuje następujące cele szczegółowe:
a)
opracowanie długoterminowego wspólnego programu strategicznego w dziedzinie systemów rolno-spożywczych -w celu zapewnienia ich zrównoważoności - oraz w obszarze zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej gospodarki wodnej;
b)
ukierunkowanie odpowiednich krajowych programów w zakresie badań i innowacji na realizację programu strategicznego;
c)
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego w realizację programu strategicznego poprzez łączenie wiedzy i zasobów finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną;
d)
wzmocnienie finansowania potencjału w zakresie badań i rozwoju oraz zdolności w zakresie realizacji w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym MŚP, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i lokalnych ośrodków badawczych.
Artykuł  3

Wkład finansowy Unii na rzecz partnerstwa PRIMA

1. 
Wkład finansowy Unii, w tym środki budżetowe EFTA, jest równy wkładom państw uczestniczących na rzecz partnerstwa PRIMA. Wkład finansowy Unii nie może przekraczać 220 000 000 EUR.
2. 
Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na odnośne części programu szczegółowego wdrażającego program "Horyzont 2020", ustanowionego na mocy decyzji Rady 2013/743/UE 8 , a w szczególności na część II "Wiodąca pozycja w przemyśle" oraz część III "Wyzwania społeczne", zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi), art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.
3. 
Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest wykorzystywany przez PRIMA-IS do:
a)
finansowania działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a);
b)
pokrycia kosztów administracyjnych PRIMA-IS, w wysokości nieprzekraczającej 6 % wkładu finansowego Unii, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
Artykuł  4

Warunki dotyczące wkładu finansowego Unii na rzecz partnerstwa PRIMA

1. 
Wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zależy od spełnienia następujących warunków:
a)
wykazanie przez państwa uczestniczące, że partnerstwo PRIMA ustanowiono zgodnie z niniejszą decyzją;
b)
wyznaczenie przez państwa uczestniczące, lub przez organizacje wyznaczone przez państwa uczestniczące, podmiotu mającego osobowość prawną, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, jako PRIMA-IS, który jest odpowiedzialny za skuteczną realizację partnerstwa PRIMA, przyjmowanie, przydzielanie i monitorowanie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji, oraz w stosownych przypadkach wkładu państw uczestniczących, a także za zapewnienie podjęcia wszelkich działań niezbędnych do osiągnięcia celów partnerstwa PRIMA;
c)
zobowiązanie się każdego państwa uczestniczącego do wnoszenia wkładu z zasobów krajowych w finansowanie partnerstwa PRIMA w wysokości odpowiadającej celom partnerstwa PRIMA;
d)
wykazanie przez PRIMA-IS zdolności do realizacji partnerstwa PRIMA, w tym przyjmowania, przydzielania i monitorowania wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji, w ramach pośredniego zarządzania budżetem Unii zgodnie z art. 58, 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;
e)
ustanowienie dla partnerstwa PRIMA skutecznego modelu zarządzania zgodnie z art. 12;
f)
przyjęcie przez PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez Komisję, wspólnych zasad, o których mowa w art. 6 ust. 9.
2. 
Podczas realizacji partnerstwa PRIMA wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zależy również od spełnienia następujących warunków:
a)
realizacja przez PRIMA-IS celów określonych w art. 2 oraz działań, o których mowa w art. 6;
b)
utrzymywanie odpowiedniego i skutecznego modelu zarządzania zgodnie z art. 12;
c)
spełnienie przez PRIMA-IS wymogów sprawozdawczych określonych w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;
d)
wypełnienie przez państwa uczestniczące zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu.
3. 
Komisja ocenia wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwa uczestniczące, w szczególności w dwóch pierwszych rocznych planach prac. Po dokonaniu tej oceny maksymalny wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może zostać poddany przeglądowi zgodnie z art. 9.
Artykuł  5

Wkłady państw uczestniczących na rzecz partnerstwa PRIMA

1. 
Państwa uczestniczące wnoszą wkłady finansowe lub rzeczowe o wartości co najmniej 220 000 000 EUR, lub organizują wnoszenie takich wkładów przez krajowe organy finansujące, w okresie od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.
2. 
Wkłady państw uczestniczących obejmują:
a)
w stosownych przypadkach, wkłady finansowe na rzecz PRIMA-IS w celu finansowania działań pośrednich, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a);
b)
wkłady finansowe lub rzeczowe w realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
c)
wkłady finansowe lub rzeczowe do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, którego nie obejmuje wkład finansowy Unii określony w art. 3 ust. 3 lit. b).
3. 
Na wkłady rzeczowe, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, składają się koszty poniesione przez państwa uczestniczące na realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), pomniejszone o wszelki bezpośredni lub pośredni wkład finansowy Unii w te koszty.
4. 
Na wkłady rzeczowe, o których mowa w ust. 2 lit. c), składają się koszty poniesione przez państwa uczestniczące w odniesieniu do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, pomniejszone o wszelki bezpośredni lub pośredni wkład finansowy Unii w te koszty.
5. 
Do celów wyceny wkładów rzeczowych, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c), koszty są określane zgodnie ze zwykłymi praktykami księgowymi danych państw uczestniczących lub danych krajowych organów finansujących, z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości państwa uczestniczącego, w którym siedzibę mają dane krajowe organy finansujące, oraz z mającymi zastosowanie międzynarodowymi standardami rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są zatwierdzane przez niezależnego audytora wyznaczonego przez dane państwa uczestniczące lub dane krajowe organy finansujące. W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek niepewności związanej z zatwierdzeniem PRIMA-IS może zweryfikować metodę wyceny. Jeżeli niepewności się utrzymują, PRIMA-IS może przeprowadzić audyt metody wyceny.
6. 
Wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu, uznawane za wkłady państw uczestniczących, są wnoszone po przyjęciu rocznego planu prac. Jeżeli roczny plan prac przyjmuje się podczas roku referencyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu, uznawane za wkłady państw uczestniczących uwzględnione w rocznym planie prac, mogą obejmować składki wpłacone od dnia 1 stycznia danego roku. Jednakże wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu, uznawane za wkłady państw uczestniczących uwzględnione w pierwszym rocznym planie prac mogą obejmować składki wpłacone po dniu 7 sierpnia 2017 r.
Artykuł  6

Działania i realizacja partnerstwa PRIMA

1. 
Partnerstwo PRIMA wspiera szeroki zakres działań w zakresie badań i innowacji, zgodnie z opisem zawartym w rocznym planie prac partnerstwa, poprzez:
a)
działania pośrednie w rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013, finansowane przez PRIMA-IS zgodnie z art. 7 niniejszej decyzji, głównie w postaci dotacji przyznawanych w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, w tym:
(i)
działania w zakresie badań i innowacji, jak również działania w zakresie innowacji;
(ii)
działania koordynacyjne i wspierające koncentrujące się na działaniach upowszechniających i informacyjnych w celu promowania partnerstwa PRIMA i maksymalizacji jego oddziaływania;
b)
działania finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, składające się z:
(i)
działań wybranych w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, którymi zarządzają krajowe organy finansujące w ramach programów krajowych państw uczestniczących i które zapewniają wsparcie finansowe głównie w formie dotacji;
(ii)
działań w ramach krajowych programów państw uczestniczących, w tym projektów transnarodowych.
2. 
Partnerstwo PRIMA jest realizowane w oparciu o roczne plany prac i obejmuje działania, które mają zostać podjęte w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku (zwanym dalej "rokiem referencyjnym"). PRIMA-IS przyjmuje roczne plany prac do dnia 31 marca roku referencyjnego, po zatwierdzeniu przez Komisję. Przyjmując roczne plany prac, zarówno PRIMA-IS, jak i Komisja podejmują działania bez zbędnej zwłoki. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do wiadomości publicznej.
3. 
Działania, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), można rozpocząć dopiero w roku referencyjnym i dopiero po przyjęciu rocznego planu prac dla tego roku.
4. 
Jeżeli roczny plan prac zostanie przyjęty w ciągu danego roku referencyjnego, wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, można użyć do celów zwrotu kosztów administracyjnych poniesionych przez PRIMA-IS od dnia 1 stycznia tego roku referencyjnego zgodnie z rocznym planem prac. Jednakże z wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, można zwrócić koszty administracyjne poniesione przez PRIMA-IS od dnia 7 sierpnia 2017 r. zgodnie z pierwszym rocznym planem prac.
5. 
Działania mogą być finansowane w ramach partnerstwa PRIMA jedynie wtedy, gdy zostały wymienione w rocznym planie prac. W rocznym planie prac dokonuje się rozróżnienia między działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, oraz kosztami administracyjnymi PRIMA-IS. Plan prac przewiduje odpowiadające tym kategoriom szacunki wydatków oraz środki budżetowe na działania finansowane z wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz działania finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1. Roczny plan prac zawiera również szacowaną wartość wkładów rzeczowych państw uczestniczących, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b).
6. 
W zmienionych rocznych planach prac na rok referencyjny oraz w rocznych planach prac na kolejne lata referencyjne uwzględnia się wyniki wcześniejszych zaproszeń do składania wniosków. W planach prac dąży się do rozwiązania problemu niewystarczającego uwzględnienia kwestii naukowych, w szczególności kwestii uprzednio ujętych w ramach działań przewidzianych w ust. 1 lit. b), które nie mogły zostać odpowiednio sfinansowane.
7. 
Ostatnie działania, które mają zostać sfinansowane, w tym ogłoszenie ostatnich zaproszeń do składania wniosków w ramach odpowiednich rocznych planów prac, rozpoczyna się do dnia 31 grudnia 2024 r. W należycie uzasadnionych przypadkach można je rozpocząć do dnia 31 grudnia 2025 r.
8. 
Działania, które mają zostać sfinansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, mogą zostać włączone do rocznego planu prac jedynie wtedy, gdy niezależna ocena zewnętrzna tych działań dokonana w toku wzajemnej weryfikacji międzynarodowej pod kątem celów partnerstwa i zorganizowana przez PRIMA-IS zakończy się pozytywnym wynikiem.
9. 
Działania ujęte w rocznym planie prac finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, są realizowane - po zatwierdzeniu przez Komisję - zgodnie ze wspólnymi zasadami, które ma przyjąć PRIMA-IS. We wspólnych zasadach uwzględnia się zasady określone w niniejszej decyzji, w tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, w szczególności zasady dotyczące równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez Komisję, wymogi sprawozdawcze państw uczestniczących wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do wskaźników dla poszczególnych działań.
10. 
Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), muszą być zgodne ze wspólnymi zasadami, o których mowa w ust. 9, a także z następującymi warunkami:
a)
wnioski dotyczą projektów transnarodowych przewidujących minimalny udział co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych mających siedzibę w trzech różnych państwach uznanych za państwa uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed terminem składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków, przy czym:
(i)
przynajmniej jeden z podmiotów ma siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym z programem "Horyzont 2020" i nie jest objęty zakresem stosowania ppkt (ii); oraz
(ii)
przynajmniej jeden z podmiotów ma siedzibę w państwie trzecim wymienionym w art. 1 ust. 2 lub w państwie trzecim położonym nad Morzem Śródziemnym;
b)
wnioski wybiera się w wyniku transnarodowego zaproszenia do składania wniosków i ocenia je co najmniej trzech niezależnych ekspertów na podstawie poniższych kryteriów: doskonałość, oddziaływanie oraz jakość i efektywność realizacji;
c)
wnioski klasyfikuje się w kolejności odpowiadającej wynikom oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS w oparciu o tę klasyfikację. Państwa uczestniczące uzgadniają odpowiedni sposób finansowania umożliwiający zwiększenie powyżej progu liczby wniosków, które mają być finansowane na podstawie tej klasyfikacji, w szczególności poprzez zapewnienie kwot rezerwowych dla wkładów krajowych do zaproszeń do składania wniosków. W przypadku gdy jeden lub większa liczba projektów nie może zostać sfinansowana, można wybrać projekty sklasyfikowane bezpośrednio po nich.
11. 
PRIMA-IS monitoruje realizację wszystkich działań zawartych w rocznym planie prac oraz składa Komisji sprawozdania w tej sprawie.
12. 
We wszelkich informacjach lub publikacjach związanych z działaniami w ramach partnerstwa PRIMA, prowadzonych we współpracy z partnerstwem PRIMA - niezależnie od tego, czy działania te podejmuje PRIMA-IS, państwo uczestniczące czy jego krajowy organ finansujący - umieszcza się następującą uwagę: "[nazwa działania] jest częścią programu PRIMA realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej".
Artykuł  7

Zasady uczestnictwa i upowszechniania

1. 
PRIMA-IS uznaje się za organ finansujący w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1290/2013; zapewnia ona wsparcie finansowe na działania pośrednie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji, zgodnie z zasadami ustanowionymi w tym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w niniejszym artykule.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 minimalna liczba uczestniczących podmiotów prawnych wynosi trzy i podmioty te muszą mieć siedzibę w trzech różnych państwach uznanych za państwa uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed upływem terminu składania wniosków w ramach odnośnego zaproszenia do składania wniosków, przy czym:
a)
przynajmniej jeden z podmiotów ma siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym z programem "Horyzont 2020" i nie jest objęty zakresem stosowania lit. b); oraz
b)
przynajmniej jeden z podmiotów ma siedzibę w państwie trzecim wymienionym w art. 1 ust. 2 lub w państwie trzecim położonym nad Morzem Śródziemnym.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, w należycie uzasadnionych przypadkach określonych w rocznym planie prac, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie uczestniczącym zgodnie z niniejszą decyzją przed terminem składania wniosków w ramach odnośnego zaproszenia do składania wniosków.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 następujący uczestnicy kwalifikują się do finansowania przez PRIMA-IS:
a)
każdy podmiot prawny mający siedzibę w państwie uczestniczącym lub utworzony na mocy prawa Unii;
b)
każda międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.
5. 
W przypadku uczestniczącej międzynarodowej organizacji lub uczestniczącego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem uczestniczącym, które nie kwalifikują się do otrzymywania finansowania zgodnie z ust. 4, finansowanie PRIMA-IS może zostać przyznane pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
a)
uczestnictwo jest uznane za konieczne do przeprowadzenia działań przez PRISMA-IS;
b)
finansowanie takie przewidziano w dwustronnej umowie o współpracy naukowo-technicznej lub w innych ustaleniach między Unią a międzynarodową organizacją lub - w przypadku podmiotów mających siedzibę w państwie niebędącym państwem uczestniczącym - państwem, w którym podmiot prawny ma swoją siedzibę.
6. 
Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012 i rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 stosowny wzór umowy o udzielenie dotacji może przewidywać, że również podmioty prawne mające siedzibę w państwach niebędących państwami uczestniczącymi i otrzymujące finansowanie z PRIMA-IS zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe.
7. 
Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 oraz uwzględniając specyfikę partnerstwa PRIMA, PRIMAIS może wprowadzić w swoich rocznych planach prac dodatkowy warunek uczestnictwa skierowany do tych rodzajów podmiotów, które mogą być koordynatorami działań pośrednich.
Artykuł  8

Umowy między Unią a PRIMA-IS

1. 
Z zastrzeżeniem wydania pozytywnej oceny ex ante dotyczącej PRIMA-IS zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz przedstawienia odpowiednich gwarancji finansowych zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) tego rozporządzenia, Komisja, w imieniu Unii, zawiera z PRIMA-IS umowę o delegowaniu zadań oraz roczne umowy w sprawie transferu środków.
2. 
Umowę o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera się zgodnie z art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012. Ponadto obejmuje ona między innymi następujące kwestie:
a)
wymogi dotyczące wkładu PRIMA-IS w odniesieniu do wskaźników efektywności określonych w załączniku II do decyzji 2013/743/UE;
b)
wymogi dotyczące wkładu PRIMA-IS w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji 2013/743/UE;
c)
szczegółowe wskaźniki efektywności związane z funkcjonowaniem PRIMA-IS;
d)
wymogi obowiązujące PRIMA-IS w zakresie przekazywania informacji na temat kosztów administracyjnych i szczegółowych danych dotyczących realizacji partnerstwa PRIMA;
e)
ustalenia dotyczące przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia, aby Komisja była w stanie wypełniać swoje obowiązki w zakresie upowszechniania i obowiązki sprawozdawcze;
f)
ustalenia dotyczące zatwierdzenia lub odrzucenia przez Komisję projektu rocznego planu prac, wspólnych zasad, o których mowa w art. 6 ust. 9, oraz wymogów sprawozdawczych państw uczestniczących, zanim zostaną one przyjęte przez PRIMA-IS; oraz
g)
przepisy dotyczące publikacji przez PRIMA-IS zaproszeń do składania wniosków, w szczególności na jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem innych elektronicznych środków upowszechniania programu "Horyzont 2020", którymi zarządza Komisja.
Artykuł  9

Zakończenie, zawieszenie lub zmniejszenie wkładu finansowego Unii

1. 
Jeżeli partnerstwo PRIMA nie jest realizowane lub jest realizowane niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć wnoszenie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić, zależnie od rzeczywistej realizacji partnerstwa PRIMA.
2. 
Jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie partnerstwa PRIMA lub wnoszą ten wkład tylko częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć wnoszenie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić, uwzględniając kwotę finansowania przydzieloną przez państwa uczestniczące na realizację partnerstwa PRIMA.
Artykuł  10

Audyty ex post

1. 
Audyty ex post wydatków na działania pośrednie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji, przeprowadzane są przez PRIMA-IS zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013.
2. 
Komisja może zadecydować o samodzielnym przeprowadzaniu audytów, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzeń (UE, Euratom) nr 966/2012, (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013.
Artykuł  11

Ochrona interesów finansowych Unii

1. 
Komisja, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszej decyzji, podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii poprzez zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje administracyjne.
2. 
PRIMA-IS udziela pracownikom Komisji i innym upoważnionym przez Komisję osobom, a także Trybunałowi Obrachunkowemu, dostępu do swoich terenów i obiektów oraz do wszelkich informacji, włącznie z informacjami w formacie elektronicznym, niezbędnych do przeprowadzenia ich audytów.
3. 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 9  oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 10 , w celu ustalenia, czy w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub kontraktem finansowanym pośrednio lub bezpośrednio doszło do nadużycia, korupcji lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania mającego wpływ na interesy finansowe Unii, zgodnie z niniejszą decyzją.
4. 
Bez uszczerbku dla ust. 1, 2 i 3 w kontraktach, umowach o udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu dotacji wynikających z wykonania niniejszej decyzji zamieszcza się postanowienia wyraźnie upoważniające Komisję, PRIMA-IS, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku gdy realizację działania zlecono na zewnątrz lub podzlecono w całości lub w części, lub gdy realizacja działania wymaga udzielenia zamówienia publicznego lub udzielenia wsparcia finansowanego stronie trzeciej, w kontrakcie, umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji przewiduje się zobowiązanie wykonawcy lub beneficjenta do uzyskania od każdej zaangażowanej osoby trzeciej wyraźnej akceptacji tych uprawnień Komisji, PRIMA-IS, Trybunału Obrachunkowego i OLAF-u.
5. 
W ramach realizacji partnerstwa PRIMA państwa uczestniczące przyjmują wszelkie środki ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne oraz inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, w szczególności w celu zapewnienia pełnego odzyskania wszystkich kwot należnych Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1268/2012.
Artykuł  12

Zarządzanie partnerstwem PRIMA

1. 
Organy PRIMA-IS obejmują:
a)
Radę Nadzorczą, wraz z jej przewodniczącym i współprzewodniczącym;
b)
Komitet Sterujący;
c)
Sekretariat, pod kierownictwem dyrektora;
d)
Naukowy Komitet Doradczy.
2. 
PRIMA-IS jest zarządzana przez Radę Nadzorczą, w której reprezentowane są wszystkie państwa uczestniczące. Rada Nadzorcza jest organem decyzyjnym PRIMA-IS.

Rada Nadzorcza przyjmuje, po zatwierdzeniu przez Komisję:

a)
roczny plan prac;
b)
wspólne zasady, o których mowa w art. 6 ust. 9; oraz
c)
wymogi sprawozdawcze państw uczestniczących wobec PRIMA-IS.

Rada Nadzorcza sprawdza, czy warunki określone w art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 1 lit. c) są spełnione, oraz informuje o tym Komisję.

Rada Nadzorcza zatwierdza uczestnictwo w partnerstwie PRIMA każdego państwa trzeciego niestowarzyszonego z programem "Horyzont 2020", innego niż państwa wymienione w art. 1 ust. 2, po zbadaniu znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji celów partnerstwa PRIMA.

Każde państwo uczestniczące ma jeden głos w Radzie Nadzorczej. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu. W razie braku konsensusu Rada Nadzorcza przyjmuje decyzje większością przynajmniej 75 % ważnych oddanych głosów.

Unia, reprezentowana przez Komisję, jest zapraszana do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w charakterze obserwatora i może brać udział w dyskusjach. Otrzymuje ona wszelkie niezbędne dokumenty.

3. 
Rada Nadzorcza określa liczbę członków Komitetu Sterującego, która nie może być mniejsza niż pięć, oraz wyznacza tych członków. Komitet Sterujący nadzoruje prace dyrektora oraz doradza Radzie Nadzorczej w sprawie realizacji partnerstwa PRIMA przez Sekretariat. W szczególności udziela on wskazówek dotyczących wykonania budżetu rocznego oraz rocznego planu prac.
4. 
Rada Nadzorcza powołuje Sekretariat PRIMA-IS jako organ wykonawczy partnerstwa PRIMA.

Sekretariat:

a)
realizuje roczny plan prac;
b)
zapewnia wsparcie dla pozostałych organów PRIMA-IS;
c)
monitoruje realizację partnerstwa PRIMA i przedstawia sprawozdania z tej realizacji;
d)
zarządza wkładem finansowym Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, i wkładami finansowymi państw uczestniczących oraz przedstawia sprawozdania z ich wykorzystania;
e)
eksponuje rolę partnerstwa PRIMA, występując w jego imieniu i udzielając informacji;
f)
pozostaje w kontakcie z Komisją zgodnie z umową o delegowaniu zadań, o której mowa w art. 8;
g)
zapewnia przejrzystość działań partnerstwa PRIMA.
5. 
Rada Nadzorcza powołuje Naukowy Komitet Doradczy składający się z uznanych niezależnych ekspertów mających kompetencje w dziedzinach związanych z partnerstwem PRIMA. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Naukowego Komitetu Doradczego oraz warunki ich powołania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

Naukowy Komitet Doradczy:

a)
doradza Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych priorytetów i potrzeb;
b)
doradza Radzie Nadzorczej w sprawie treści i zakresu projektu rocznego planu prac z punktu widzenia naukowo-technicznego;
c)
dokonuje przeglądu naukowych i technicznych aspektów realizacji partnerstwa PRIMA oraz wydaje opinie na temat jego sprawozdania rocznego.
Artykuł  13

Przekazywanie informacji

1. 
Na wniosek Komisji PRIMA-IS przekazuje jej wszelkie informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań, o których mowa w art. 14.
2. 
Państwa uczestniczące przekazują Komisji, za pośrednictwem PRIMA-IS, wszelkie informacje wymagane przez Parlament Europejski, Radę lub Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do zarządzania finansami partnerstwa PRIMA.
3. 
Komisja uwzględnia informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w sprawozdaniach, o których mowa w art. 14.
Artykuł  14

Ocena

1. 
Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja przeprowadza, z pomocą niezależnych ekspertów, okresową ocenę partnerstwa PRIMA. Komisja sporządza sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Komisja przedkłada to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. 
Do dnia 31 grudnia 2028 r. Komisja przeprowadza, z pomocą niezależnych ekspertów, ostateczną ocenę partnerstwa PRIMA. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny zawierające wyniki oceny oraz przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2029 r.
Artykuł  15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  16

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIM. MAASIKAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący

Oświadczenie Komisji dotyczące gwarancji finansowych dla jednostki ds. realizacji PRIMA

1.
Odnośnie do partnerstwa PRIMA w art. 58 ust. 1 lit. c) pkt (vi) rozporządzenia finansowego UE przewidziano, że Komisja może powierzyć zadania związane z wykonywaniem budżetu organowi podlegającemu prawu prywatnemu i mającemu obowiązek świadczenia usługi publicznej (jednostce ds. realizacji). Organ taki musi przedstawić odpowiednie gwarancje finansowe.
2.
Aby zapewnić należyte zarządzanie finansowe środkami UE, przedmiotowe gwarancje powinny obejmować, bez ograniczeń zakresu lub kwot, wszelkie zobowiązania jednostki ds. realizacji w stosunku do UE, związane z realizacją zadań przewidzianych w umowie o delegowaniu zadań. Zwykle Komisja oczekuje, że poręczyciel przyjmie odpowiedzialność solidarną za zobowiązania jednostki ds. realizacji.
3.
Jednak na podstawie szczegółowej oceny ryzyka, szczególnie w przypadku gdy wynik oceny ex ante spełnienia wymogów dotyczących filarów przeprowadzonej w jednostce ds. realizacji zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego uznaje się za odpowiedni, urzędnik zatwierdzający Komisji odpowiedzialny za PRIMA zakłada, że:
-
biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, gwarancje finansowe jednostki ds. realizacji można ograniczyć do maksymalnej kwoty wkładu Unii,
-
analogicznie zatem odpowiedzialność każdego gwaranta może być proporcjonalna do udziału ich wkładu w PRIMA.

W swoich pismach dotyczących deklaracji w sprawie zobowiązań gwaranci mogą uzgodnić warunki, zgodnie z którymi będą pokrywać takie zobowiązanie.

1 Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 80.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 czerwca 2017 r.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).
5 Dz.U. C 205 z 19.7.2013, s. 9.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
8 Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" -program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).
9 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.