Decyzja 2016/971 w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami... - OpenLEX

Decyzja 2016/971 w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.161.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2016/971
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Deklaracja ministerialna w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej, zwana powszechnie umową o technologii informacyjnej (zwaną dalej "ITA"), została przyjęta w Singapurze w dniu 13 grudnia 1996 r. W pkt 3 aneksu do ITA postanowiono, że uczestnicy spotykają się okresowo pod auspicjami Rady ds. Handlu Towarami Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu dokonania przeglądu produktów objętych umową, aby uzgodnić w drodze konsensusu, czy w świetle postępu technologicznego, doświadczeń zdobytych przy stosowaniu koncesji celnych lub w świetle zmian w nomenklaturze systemu zharmonizowanego słuszne jest zmodyfikowanie załączników do tego aneksu w celu objęcia nimi dodatkowych produktów.

(2) W dniu 8 lipca 2009 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania przeglądu ITA w celu rozszerzenia zakresu produktów objętych tą umową, aby uwzględnić postęp techniczny i konwergencję.

(3) Negocjacje dotyczące rozszerzenia ITA były prowadzone przez Komisję w konsultacji ze specjalnym komitetem ustanowionym na podstawie art. 207 ust. 3 Traktatu.

(4) W dniu 28 lipca 2015 r. uczestnicy negocjacji wydali deklarację dotyczącą rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (zwaną dalej "deklaracją w sprawie rozszerzenia ITA"), w której przedstawiono wyniki negocjacji.

(5) Podczas 10. konferencji ministerialnej WTO, która odbyła się w Nairobi w dniach 15-18 grudnia 2015 r., uczestnicy negocjacji wydali deklarację ministerialną dotyczącą rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej z dnia 16 grudnia 2015 r. (WT/MIN 15/25) (zwaną dalej "deklaracją ministerialną"), która zatwierdza deklarację w sprawie rozszerzenia ITA i otwiera drogę do jej przyjęcia, zgodnie z jej pkt 9. W deklaracji ministerialnej odnotowano również porozumienie osiągnięte przez uczestników w trakcie negocjacji odnośnie do projektów list przedstawionych przez każdego z uczestników zgodnie z pkt 5 deklaracji w sprawie rozszerzenia ITA, które zawarte zostały w dokumencie WTO G/MA/W/117.

(6) Umowa w formie deklaracji w sprawie rozszerzenia ITA powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii, wraz z listą Unii oraz listami przedstawionymi przez pozostałych uczestników negocjacji, które zawarte są w dokumencie WTO G/MA/W/117.

(7) Zgodnie z deklaracją w sprawie rozszerzenia ITA Unia powinna przedłożyć WTO niezbędne zmiany swojej listy załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994), zgodnie z listą Unii CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej deklarację w sprawie rozszerzenia ITA oraz listy przedłożone zgodnie z pkt 5 tej deklaracji.

Tekst deklaracji w sprawie rozszerzenia ITA wraz z załącznikami do niej dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do przedłożenia Światowej Organizacji Handlu niezbędnych zmian listy Unii załączonej do GATT 1994, zgodnie z listą Unii CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Artykuł  3

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do złożenia, w imieniu Unii, instrumentu przyjęcia przewidzianego w pkt 9 deklaracji w sprawie rozszerzenia ITA 2 .

Artykuł  4

Deklaracji w sprawie rozszerzenia ITA nie można interpretować jako przyznającej prawa lub nakładającej obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się przed sądami Unii lub państwa członkowskiego.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Przewodniczący

1 Zgoda z dnia 8 czerwca 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Data wejścia w życie deklaracji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.