Decyzja 2016/547 zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.94.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2015 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/547
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2013/785/UE z dnia 16 grudnia 2013 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim 1 , w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 10 Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim 2 , zwanym dalej "porozumieniem", zatwierdzonym rozporządzeniem Rady (WE) nr 764/2006 3 ustanowiono wspólny komitet odpowiedzialny za kontrolę przedmiotowego porozumienia, w szczególności za nadzór nad jego wykonaniem, interpretacją i sprawnym stosowaniem. Artykułem 5 Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, zwanego dalej "protokołem", zatwierdzonym decyzją 2013/785/UE, upoważnia się wspólny komitet do przyjmowania zmian do protokołu.

(2) Przewidziano, że wspólny komitet zbierze się w Brukseli w dniach 14-16 października 2015 r. w celu przyjęcia zmian niektórych środków technicznych niezbędnych do wykonania protokołu; są to mianowicie klucz podziału liczby i pojemności brutto taklowców upoważnionych do połowów w kategorii "połowy denne" w wyniku stwierdzenia niepełnego wykorzystania tej kategorii, jak również skład połowów w kategorii "połowy pelagiczne na skalę przemysłową" w celu umożliwienia kontynuowania połowów w tej kategorii.

(3) Przed odnośnym spotkaniem w ramach wspólnego komitetu Komisja przekazała Radzie dokument przygotowawczy, w którym wyszczególniono konkretne elementy planowanego stanowiska Unii.

(4) Zgodnie z pkt 3 załącznika do decyzji 2013/785/UE Rada zatwierdziła planowane stanowisko Unii.

(5) Środki dotyczące podziału liczby i pojemności brutto taklowców zapisano w protokole z przedmiotowego posiedzenia wspólnego komitetu; środki dotyczące składu połowów w kategorii "połowy pelagiczne na skalę przemysłową" potwierdzono pismem nr 510/11 z dnia 13 listopada 2015 r. marokańskiego ministerstwa rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

(6) Ponieważ zwiększenie odsetka połowów gatunków z grupy sardynka/sardynela jest zrekompensowane odpowiednim zmniejszeniem odsetka połowów gatunków z grupy ostrobok/makrela/sardela europejska, procent przyłowów pozostaje niezmieniony.

(7) Zmiany te należy zatwierdzić w imieniu Unii Europejskiej.

(8) Należy przewidzieć stosowanie z mocą wsteczną tych środków, począwszy od dnia 13 listopada 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zmiany arkuszy technicznych nr 4 i 6 Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim, przyjęte przez wspólny komitet ustanowiony na podstawie art. 10 wspomnianego porozumienia, zgodnie z wyciągiem z protokołu posiedzenia i wyciągiem z pisma nr 510/11, które znajdują się w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 13 listopada 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wyciąg z protokołu posiedzenia wspólnego komitetu ustanowionego w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim, które to posiedzenie odbyło się w dniach 14-16 października 2015 r.

Po stwierdzeniu niepełnego wykorzystania podkategorii taklowców oraz na wniosek Unii Europejskiej dotyczący zmiany dozwolonej pojemności strona marokańska proponuje nowy podział liczby i pojemności upoważnionych statków zgodnie z pułapem całkowitej zdolności połowowej segmentu taklowców kategorii 4; podział ten jest następujący: 5 taklowców o pojemności mniejszej lub równej 150 GT oraz 4 taklowce o pojemności mniejszej lub równej 200 GT. Strona marokańska będzie nadal analizować ten wniosek w ramach ogólnego, wyznaczonego pułapu, rozpatrując jednocześnie wnioski o licencje składane przez statki, których pojemność przekracza 200 GT.

ZAŁĄCZNIK  II

Wyciąg z pisma nr 510/11 z dnia 13 listopada 2015 r. marokańskiego ministerstwa rolnictwa i rybołówstwa morskiego

W odpowiedzi na wniosek sformułowany podczas 2. posiedzenia wspólnego komitetu, które odbyło się w Brukseli w dniach 14-16 października 2015 r., którego przedmiotem były zmiany szczegółowych warunków technicznych w zakresie eksploatacji małych gatunków pelagicznych dotyczących kategorii 6, mam zaszczyt poinformować, że Institut National de Recherche Halieutique (INRH) w swojej opinii naukowej zaleca ustalić odsetek połowów gatunków z grupy sardynka/sardynela na poziomie 37 % przydzielonej kwoty i utrzymać go, aby uniknąć nadmiernej eksploatacji stada.
1 Dz.U. L 349 z 21.12.2013, s. 1.
2 Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 4.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim (Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.