Decyzja 2016/402 w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.74.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2016/402
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 218 ust. 5 i ust. 6 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2014 r. Rada zadecydowała o upoważnieniu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) do rozpoczęcia negocjacji zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej i zgodnie z procedurą określoną w art. 218 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zawarcia umowy między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji.

(2) Na mocy tego upoważnienia WP wynegocjował umowę z Radą Ministrów Republiki Albanii w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

(3) Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2016 r.

W imieniu Rady

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.