Decyzja 2016/381 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.72.53

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2016/381
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 i art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Poziom bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz warunków życia i pracy na statku można skutecznie podnieść poprzez radykalne zmniejszenie liczby statków nieodpowiadających normom, pływających na wodach podlegających jurysdykcji państw członkowskich, dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu stosownych konwencji, międzynarodowych kodeksów i rezolucji.

(2) Główna odpowiedzialność za monitorowanie zgodności statków z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, ochrony, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz warunków życia i pracy na statku spoczywa na państwie bandery, podczas gdy odpowiedzialność za utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia, po przeglądzie mającym na celu zachowanie zgodności z wymogami dotyczącymi statku zawartymi w konwencjach, spoczywa na armatorze. Jednak niektóre państwa bandery poważnie zaniedbują obowiązek wprowadzania i stosowania tych międzynarodowych norm.

(3) Zatem drugim sposobem ochrony przeciwko żegludze niespełniającej norm powinno być zapewnianie przez państwo portu: monitorowania zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, ochrony, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz monitorowania warunków życia i pracy na statku, przy jednoczesnym wskazaniu, że kontrola przeprowadzana przez państwo portu nie stanowi przeglądu, a właściwe formularze kontrolne nie stanowią świadectw zdolności żeglugowej. Zharmonizowane podejście do skutecznego egzekwowania tych międzynarodowych norm przez nadbrzeżne państwa członkowskie Unii w stosunku do statków pływających na wodach, które pozostają pod ich jurysdykcją, i korzystających z ich portów pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji.

(4) W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE 1 ustanowiono unijny system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu przy jednoczesnym przeformułowaniu i wzmocnieniu wcześniejszego prawodawstwa Unii w tej dziedzinie obowiązującego od 1995 r. System unijny opiera się na wcześniej istniejącej strukturze memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (zwanego dalej "memorandum paryskim"), podpisanego w Paryżu w dniu 26 stycznia 1982 r.

(5) W odniesieniu do unijnych państw członkowskich dyrektywa 2009/16/WE wprowadza faktycznie do zakresu prawa unijnego określone procedury, narzędzia i działania przewidziane w memorandum paryskim. Na mocy tej dyrektywy określone decyzje podjęte przez właściwy organ memorandum paryskiego stają się wiążące dla państw członkowskich Unii.

(6) Komitet Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu (zwany dalej "PSCC") memorandum paryskiego zbiera się co roku i podczas obrad podejmuje decyzje w sprawie pewnych kwestii, które mają skutki prawne.

(7) Na podstawie art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w organie utworzonym przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, ma zostać zajęte decyzją Rady na wniosek Komisji.

(8) Ponieważ regulamin memorandum paryskiego utrudnia ustalenie we właściwym czasie do każdego posiedzenia PSCC stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii zgodnie z art. 218 ust. 9 TFUE, należy w tym przypadku ustanowić zasady przewodnie i kierunki takiego stanowiska w perspektywie wieloletniej, wraz z ramami jego corocznego określania. Jednocześnie większość z tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach PSCC dotyczy kwestii kontroli przeprowadzanej przez państwo portu i są one zasadniczo objęte jednym aktem prawnym Unii, mianowicie dyrektywą 2009/16/WE. W konkretnych okolicznościach, które dotyczą memorandum paryskiego, możliwe jest zatem ustalenie ogólnego stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w przypadku wielu takich posiedzeń.

(9) Unia nie jest umawiającą się stroną memorandum paryskiego. Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie do działania zgodnie ze stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii, i do wyrażenia przez nie zgody na związanie decyzjami podjętymi przez PSCC.

(10) Obecna metoda sporządzania "białej", "szarej" i "czarnej" listy państw bandery okazała się mieć nieproporcjonalne i niezamierzone konsekwencje dla państw bandery posiadających niewielką flotę. Jednocześnie postęp w opracowywaniu alternatywnej metody obliczania jest powolny. Ważne jest zatem, aby szybko opracować alternatywną metodę w celu zapewnienia sprawiedliwości.

(11) Dyskusje techniczne i współpraca w ramach PSCC z krajami trzecimi będącymi sygnatariuszami memorandum paryskiego mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczności i prawidłowego funkcjonowania memorandum paryskiego.

(12) Niniejsza decyzja powinna obejmować lata 2016-2019,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na corocznym posiedzeniu PSCC przewidzianym w memorandum paryskim, gdy organ ten ma przyjąć decyzje mające skutki prawne, jest zawarte w załączniku I.

Artykuł  2

Coroczne określenie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na corocznym posiedzeniu PSCC przewidzianym w memorandum paryskim, odbywa się zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł  3

Państwa członkowskie, które związane są memorandum paryskim, postępują zgodnie ze stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii, o czym mowa w art. 1, działając wspólnie w interesie Unii.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2016 r.

W imieniu Rady

M.H.P. VAN DAM

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

STANOWISKO UNII, JAKIE MA BYĆ ZAJĘTE W RAMACH KOMITETU KONTROLI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTU MEMORANDUM PARYSKIEGO W SPRAWIE KONTROLI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTU

Zasady przewodnie

W ramach posiedzenia PSCC przewidzianego w memorandum paryskim, państwa członkowskie, które związane są memorandum paryskim, działając wspólnie w interesie Unii:

a) postępują zgodnie celami dyrektywy 2009/16/WE, w szczególności w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz poprawy warunków życia i pracy na statkach poprzez radykalne zmniejszenie liczby statków nieodpowiadających normom dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu stosownych konwencji, międzynarodowych kodeksów i rezolucji;

b) wspierają wdrożenie zharmonizowanego podejścia stron memorandum paryskiego do skutecznego egzekwowania międzynarodowych norm w odniesieniu do statków żeglujących na wodach, które pozostają pod ich jurysdykcją, i korzystających z ich portów;

c) prowadzą współpracę w ramach memorandum paryskiego w celu uzyskania kompleksowego systemu inspekcji i sprawiedliwego rozłożenia ciężaru związanego z inspekcjami, w szczególności poprzez przyjęcie rocznego zobowiązania inspekcyjnego sporządzanego zgodnie z przyjętą metodą określoną w załączniku 11 do memorandum paryskiego;

d) prowadzą prace w ramach memorandum paryskiego w celu wyznaczenia odpowiednich właściwych organów, którym jest przydzielana, na przykład poprzez rekrutację, niezbędna liczba pracowników, w szczególności wykwalifikowanych inspektorów, dla prowadzenia inspekcji statków;

e) zapewniają zgodność środków przyjętych w ramach memorandum paryskiego z prawem międzynarodowym, a w szczególności ze stosownymi konwencjami, międzynarodowymi kodeksami i rezolucjami dotyczącymi bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz warunków życia i pracy na statkach;

f) wspierają opracowywanie wspólnych stanowisk z innymi organami realizującymi kontrole przeprowadzane przez państwo portu;

g) zapewniają spójność z innymi dziedzinami polityki unijnej zwłaszcza w dziedzinach stosunków zewnętrznych, bezpieczeństwa, środowiska itp.

Kierunki

Państwa członkowskie, które związane są memorandum paryskim, działając wspólnie w interesie Unii, starają się wspierać następujące działania w ramach memorandum paryskiego:

A. Przyjęcie, w celu zapewnienia sprawnego corocznego funkcjonowania unijnego systemu kontroli przeprowadzanej przez państwo portu zgodnie z dyrektywą 2009/16/WE:

1) następujących elementów profilu ryzyka statku, stosowanych do wyboru statków do kontroli:

a) "białej", "szarej" i "czarnej" listy zgodnie ze wzorem opracowanym w memorandum paryskim i ustanowionym w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 801/2010 2 ;

b) rankingu uznanych organizacji zgodnie z metodą przyjętą przez Komitet Kontroli Państwa Portu na swoim 37. posiedzeniu w maju 2004 r. (pkt 4.5.2 porządku obrad);

c) średniego odsetka braków i zatrzymań dla wzoru działalności przedsiębiorstwa na podstawie załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 802/2010 3 ;

2) zmian lub aktualizacji procedur i wytycznych memorandum paryskiego mających skutki prawne zgodnych z celami dyrektywy 2009/16/WE, zwłaszcza w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz poprawy warunków życia i pracy na statku.

B. Jak najszybsze opracowanie alternatywnej metody sporządzania "białej", "szarej" i "czarnej" listy państw bandery, tak aby listy te były sprawiedliwe, niezależnie od wielkości floty.

ZAŁĄCZNIK  II

COROCZNE OKREŚLANIE STANOWISKA, JAKIE MA BYĆ ZAJĘTE W IMIENIU UNII W RAMACH KOMITETU KONTROLI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTU MEMORANDUM PARYSKIEGO W SPRAWIE KONTROLI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTU

Przed każdym dorocznym posiedzeniem Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu (PSCC) memorandum paryskiego należy podjąć niezbędne kroki, aby stanowisko wyrażone w imieniu Unii uwzględniało wszystkie istotne informacje przekazane Komisji Europejskiej, jak również wszelkie dokumenty do omówienia, które wchodzą w zakres kompetencji Unii zgodnie z zasadami przewodnimi i kierunkami określonymi w załączniku I.

W tym celu i w oparciu o te informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do posiedzenia PSCC, służby Komisji przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument przygotowawczy zawierający szczegóły planowanego stanowiska Unii.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57).
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (Dz.U. L 241 z 14.9.2010, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (Dz.U. L 241 z 14.9.2010, s. 4).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.