Decyzja 2016/1136 w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska... - OpenLEX

Decyzja 2016/1136 w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/2430

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.188.21

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2016 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/1136
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/2430 *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB 1 .

(2) W dniu 21 grudnia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2430 2  dotyczącą aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (zwanego dalej "wykazem").

(3) Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądu nazwisk osób oraz nazw grup i podmiotów w wykazie w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do utrzymania ich w wykazie.

(4) W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu przeprowadzonego przez Radę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(5) Rada sprawdziła, czy właściwe władze w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB podjęły decyzje w odniesieniu do wszystkich osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, z których wynika ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Rada uznała, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w tym akcie.

(6) Należy odpowiednio zaktualizować wykaz oraz uchylić decyzję (WPZiB) 2015/2430,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, jest określony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2015/2430.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2016 r.
W imieniu Rady
P. KAŽIMÍR
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 3  

WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

I.
OSOBY
1.
ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.
2.
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
3.
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
4.
ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6.3.1955 r. lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); nr paszportu: 477845448 (USA). Nr krajowego dowodu tożsamości: 07442833, ważny do 15 marca 2016 r. (prawo jazdy USA).
5.
BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy) - członek grupy Hofstadgroep.
6.
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.
7.
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie, nr paszportu: 488555.
8.
SHAHLAI, Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran, 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.
9.
SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.
10.
SOLEIMANI, Qasem (alias: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), ur. 11.3.1957 r. w Iranie. Obywatel Iranu. Nr paszportu: 008827 (irański paszport dyplomatyczny), wydany w 1999 r. Tytuł: generał dywizji.
11.
EL HAJJ, Hassan Hassan, ur. 22 marca 1988 r. w Zaghradiya, Sidon (Liban); obywatel Kanady. Nr paszportu: JX446643 (Kanada),
12.
MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE) ur. 5 listopada 1980 r. w Sydney (Australia); obywatel Australii. Nr paszportu: M2719127 (Australia),
13.
Ș ANLI, Dalokay (alias Sinan), ur. 13 października 1976 r. w Pülümür (Turcja).
II.
GRUPY I PODMIOTY
1.
"Abu Nidal Organisation" - "ANO" (Organizacja Abu Nidala) [alias: "Fatah Revolutionary Council" ("Rewolucyjna Rada Fatah"); "Arab Revolutionary Brigades" ("Rewolucyjne Brygady Arabskie"); "Black September" ("Czarny Wrzesień"); "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów")].
2.
"Al-Aqsa Martyrs' Brigade" ("Brygady Męczenników Al-Aksy").
3.
Al Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa).
4.
"Babbar Khalsa" ("Babbar Chalsa").
5.
"Communist Party of the Philippines" ("Komunistyczna Partia Filipin") wraz z "New People's Army" - "NPA" ("Nowa Armia Ludowa"), Filipiny.
6.
"Gama'a al-Islamiyya" ("Dżama'a al Islamija") [alias "Al-Gama'a al-Islamiyya" ("Al Dżama'a al Islamija")] ("Grupa Islamska" - "GI").
7.
"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephes" - "IBDA-C" ("Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód").
8.
"Hamas" wraz z "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".
9.
"Hizballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizballah) [alias: "Hezbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezbollah), "Hizbullah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbullah), "Hizbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbollah), "Hezballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezballah), "Hisbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hisbollah), "Hizbu'llah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbu'llah), "Hizb Allah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizb Allah), "Jihad Council" (Rada Dżihadu) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym "External Security Organisation" - Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego)].
10.
"Hizbul Mujahideen" - "HM" ("Hizbul Mudżahedin").
11.
Hofstadgroep.
12.
"Khalistan Zindabad Force" - "KZF" ("Siły Chalistan Zindabad").
13.
"Kurdistan Workers' Party" - "PKK" ("Partia Pracujących Kurdystanu") (alias: "KADEK"; "KONGRA-GEL").
14.
"Liberation Tigers of Tamil Eelam" - "LTTE" ("Tygrysy - Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu").
15.
"Ejército de Liberación Nacional" ("Narodowa Armia Wyzwolenia").
16.
"Palestinian Islamic Jihad" - "PIJ" ("Palestyński Islamski Dżihad").
17.
"Popular Front for the Liberation of Palestine" - "PFLP" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny").
18.
"Popular Front for the Liberation of Palestine" - "General Command" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny" - Naczelne Dowództwo) (alias "PFLP - Naczelne Dowództwo").
19.
"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" - "FARC" ("Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii").
20.
"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" - "DHKP/C" ("Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia") (alias: "Devrimci Sol" ("Lewica Rewolucyjna"), Dev Sol.).
21.
"Sendero Luminoso" - "SL" ("Świetlisty Szlak").
22.
"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" [alias: "Kurdistan Freedom Falcons" ("Sokoły Wolności Kurdystanu"), "Kurdistan Freedom Hawks" ("Jastrzębie Wolności Kurdystanu")].
* Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, jakim dotyczy "»Gama'a al-Islamiyya« (znanej także pod nazwą »Al Gama'a al-Islamiyya«) (»grupa islamska« - »GI«) zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 w sprawie T-643/16 (Dz.U.UE.C.2019.187.62).
1 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2430 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/1334 (Dz.U. L 334 z 22.12.2015, s. 18).
3 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2016/2384 z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.352.92) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 grudnia 2016 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.