Decyzja 2015/669 uchylająca decyzję 2007/421/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.110.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2015 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/669
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
uchylająca decyzję 2007/421/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2596)

(Dz.U.UE L z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 2007/421/WE 2 przewidziano. że Dyrektor Generalny ds. Energii i Transportu publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 1 lipca każdego roku zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE 3 .

(2) Dyrektywa 94/57/WE została przekształcona w dwa oddzielne wspólnotowe akty prawne, a mianowicie w dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE 4 oraz w rozporządzenie (WE) nr 391/2009. Wspomniane rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące sporządzania i aktualizacji wykazu uznanych organizacji.

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 Komisja opracowuje i regularnie uaktualnia wykaz organizacji uznanych zgodnie z tym artykułem, a wykaz ten jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Decyzja 2007/421/WE przestała być aktualna, a zatem powinna zostać uchylona, natomiast zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 391/2009 powinien być regularnie publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja 2007/421/WE traci moc.

Artykuł  2

Dyrektor Generalny ds. Mobilności i Transportu publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r. wykaz organizacji uznanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 391/2009, który musi być aktualizowany w razie konieczności w celu uwzględnienia zmian dotyczących podmiotów prawnych znajdujących się w wykazie.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Violeta BULC

Członek Komisji

1 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11.
2 Decyzja Komisji 2007/421/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (Dz.U. L 157 z 19.6.2007, s. 18).
3 Dyrektywa Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 20).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 47).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.