Decyzja 2015/664 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.110.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2015 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2015/664
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia komitetu uczestników wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/1/2015)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/78 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA) 1 , w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 8 ust. 5 decyzji (WPZiB) 2015/78 Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA).

(2) W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r. określono uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysowego i ustanawiania komitetu uczestników.

(3) Komitet uczestników powinien stanowić forum, na którym z uczestniczącymi państwami trzecimi prowadzone będą dyskusje dotyczące wszelkich problemów w zakresie zarządzania misją EUMAM RCA. KPiB, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategicznie nad EUMAM RCA, powinien brać pod uwagę opinie wyrażone przez komitet uczestników.

(4) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Utworzenie i zakres uprawnień

Niniejszym ustanawia się komitet uczestników wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA). Zakres uprawnień komitetu uczestników określony jest w konkluzjach z posiedzeń Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r.

Artykuł  2

Skład

1.
W skład komitetu uczestników wchodzą:
-
przedstawiciele wszystkich państw członkowskich,
-
przedstawiciele państw trzecich uczestniczących w EUMAM RCA i wnoszących znaczący wkład.
2.
W posiedzeniach komitetu uczestników może także uczestniczyć przedstawiciel Komisji.
Artykuł  3

Informacje od dowódcy misji UE

Komitet uczestników otrzymuje informacje od dowódcy misji UE EUMAM RCA.

Artykuł  4

Przewodniczący

Przewodniczącym komitetu uczestników jest Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub jego przedstawiciel, ściśle współpracujący z przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej lub jego przedstawicielem.

Artykuł  5

Posiedzenia

1.
Posiedzenia komitetu uczestników są zwoływane regularnie przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne.
2.
Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem. Przewodniczący odpowiada za przekazywanie KPiB wyników obrad komitetu uczestników.
Artykuł  6

Poufność

1.
Zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE 2 do posiedzeń i prac komitetu uczestników stosuje się zawarte w niej przepisy dotyczące bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiciele w komitecie uczestników muszą posiadać odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa.
2.
Treść obrad komitetu uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że komitet uczestników jednomyślnie zadecyduje inaczej.
Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 13 z 20.1.2015, s. 8.
2 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.