Decyzja 2015/102 w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w... - OpenLEX

Decyzja 2015/102 w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję Atalanta/4/2014

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.16.31

Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2015 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2015/102
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję Atalanta/4/2014 (Atalanta/1/2015)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii 1 , w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (zwanego dalej "dowódcą sił UE").

(2) W dniu 24 lipca 2014 r. KPiB przyjął decyzję Atalanta/4/2014 2 w sprawie mianowania wiceadmirała Guida RANDY dowódcą sił UE.

(3) Dowódca operacji UE zalecił mianowanie wiceadmirała Jonasa HAGGRENA nowym dowódcą sił UE na miejsce wiceadmirała Guida RANDY.

(4) Komitet Wojskowy UE popiera to zalecenie.

(5) Należy w związku z tym uchylić decyzję Atalanta/4/2014.

(6) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu ani we wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wiceadmirał Jonas HAGGREN zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) od dnia 13 lutego 2015 r.

Artykuł  2

Decyzja Atalanta/4/2014 zostaje uchylona.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2015 r.

W imieniu

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylenia decyzji Atalanta/1/2014 (Dz.U. L 222 z 26.7.2014, s. 14).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.