Decyzja 2014/888/UE w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.353.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

(2014/888/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 grudnia 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia działa na rzecz ustanowienia wspólnej przestrzeni sądowej opartej na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

(2) Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego (zwany dalej "protokołem kolejowym"), przyjęty w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r., stanowi cenny wkład w uregulowania na szczeblu międzynarodowym w tej dziedzinie. W związku z tym pożądane jest, by postanowienia tego aktu dotyczące spraw należących do wyłącznej kompetencji Unii zaczęły obowiązywać możliwie jak najszybciej.

(3) Komisja w imieniu ówczesnej Wspólnoty Europejskiej negocjowała protokół kolejowy w zakresie tych części, które należą do wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

(4) Art. XXII ust. 1 protokołu kolejowego stanowi, że regionalne organizacje integracji gospodarczej, właściwe w zakresie określonych spraw uregulowanych tym protokołem, mogą podpisać, przyjąć, zatwierdzić wyżej wymieniony protokół lub do niego przystąpić.

(5) Protokół obejmuje również niektóre zagadnienia uregulowane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 1 , które od dnia 10 stycznia 2015 r. ma zostać zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 2 , przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 3 , rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 4 , dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 5 oraz rozporządzenie (WE) nr 881/2004 6 .

(6) Wspólnota podpisała protokół kolejowy w dniu 10 grudnia 2009 r. w następstwie przyjęcia w dniu 30 listopada 2009 r. decyzji Rady 2009/940/WE 7 .

(7) Unii przysługują wyłączne kompetencje w zakresie niektórych spraw uregulowanych protokołem kolejowym, natomiast w pozostałych sprawach uregulowanych przez ten akt właściwe są państwa członkowskie.

(8) Unia powinna zatem zatwierdzić protokół kolejowy.

(9) Art. XXII ust. 2 protokołu kolejowego stanowi, że w momencie podpisania, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia regionalna organizacja integracji gospodarczej składa oświadczenie określające sprawy regulowane przez przedmiotowy protokół, w odniesieniu do których państwa członkowskie tej organizacji przekazały jej swoje kompetencje.

(10) Wspólnota złożyła wymagane oświadczenie dotyczące jej kompetencji w momencie podpisywania protokołu kolejowego. Unia powinna jednak ponownie złożyć to oświadczenie w momencie zatwierdzania protokołu kolejowego, aby skorygować pewien błąd rzeczowy oraz uwzględnić zmiany ustawodawcze i przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii.

(11) Art. VII, VIII, IX i X protokołu kolejowego mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Umawiające się Państwo złożyło oświadczenie na mocy art. XXVII protokołu kolejowego, na warunkach określonych w tym oświadczeniu. W momencie zatwierdzania protokołu kolejowego Unia nie powinna składać oświadczenia na mocy art. XXVII ust. 2 dotyczącego stosowania art. VIII ani nie powinna składać żadnego z oświadczeń na mocy art. XXVII ust. 1 i 3. Nie wpłynie to na kompetencje państw członkowskich w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących upadłości.

(12) Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane rozporządzeniem (WE) nr 44/2001, które z dniem 10 stycznia 2015 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012, oraz są związane rozporządzeniem (WE) nr 1346/2000, rozporządzeniem (WE) nr 593/2008, dyrektywą 2008/57/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 881/2004, i w związku z tym uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(13) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjęty w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. 8 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Unii dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. XXI protokołu kolejowego 9 .

Artykuł  3

W momencie zatwierdzania protokołu kolejowego Unia składa oświadczenie zawarte w załączniku, zgodnie z art. XXII ust. 2 przedmiotowego protokołu.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

A. ORLANDO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie, jakie ma być sporządzone na mocy art. XXII ust. 2 dotyczące właściwości Unii Europejskiej w sprawach uregulowanych przez Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego ("protokół kolejowy"), przyjęty w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r., w odniesieniu do których państwa członkowskie przekazały swoje kompetencje Unii

1. Art. XXII protokołu kolejowego stanowi, że regionalne organizacje integracji gospodarczej złożone z suwerennych państw i posiadające kompetencje w zakresie niektórych spraw uregulowanych przez ten protokół mogą go podpisać, zaakceptować, zatwierdzić lub do niego przystąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. XXII ust. 2. Unia podjęła decyzję o zatwierdzeniu protokołu kolejowego, w związku z czym składa takie oświadczenie.

2. Państwami członkowskimi Unii Europejskiej są: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Niniejsze oświadczenie nie ma jednak zastosowania do Królestwa Danii, zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do terytoriów państw członkowskich, na których nie ma zastosowania Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zob. art. 355 tego Traktatu), i nie przesądza o podobnych dokumentach lub stanowiskach, które mogą zostać przyjęte na mocy protokołu kolejowego przez zainteresowane państwa członkowskie w imieniu i w interesie tych terytoriów.

5. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przekazały Unii kompetencje w odniesieniu do spraw, które mogą wywrzeć wpływ na lub zmienić przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 10 , które od dnia 10 stycznia 2015 r. ma zostać zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 11 , rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 12 , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 13 , dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 14 oraz rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 15 .

6. Jeśli chodzi o system numeracji pojazdów, Unia przyjęła w drodze decyzji Komisji 2006/920/WE 16 , zmienionej w dniu 14 listopada 2012 r. decyzją Komisji 2012/757/UE 17 , system numeracji, który może być odpowiedni do celów identyfikacji taboru kolejowego w myśl art. XIV protokołu kolejowego.

Ponadto, jeżeli chodzi o wymianę danych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rejestrem międzynarodowym, Unia poczyniła znaczne postępy w następstwie decyzji Komisji 2007/756/WE 18 , zmienionej w dniu 14 listopada 2012 r. decyzją 2012/757/UE. Na mocy tej decyzji państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły krajowe rejestry pojazdów, przy czym należy unikać dublowania danych z danymi rejestru międzynarodowego.

7. Unia nie składa oświadczenia na mocy art. XXVII ust. 2 dotyczącego stosowania art. VIII ani żadnego z oświadczeń na podstawie art. XXVII ust. 1 i 3. Państwa członkowskie zachowują kompetencje w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących upadłości.

8. Wykonywanie kompetencji, które państwa członkowskie przekazały Unii na mocy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, może podlegać, ze swej natury, ciągłym zmianom. W ramach Traktatów właściwe instytucje mogą podejmować decyzje określające zakres kompetencji Unii. W związku z tym ta ostatnia zastrzega sobie prawo odpowiedniego zmieniania niniejszego oświadczenia, przy czym nie stanowi to warunku wykonywania posiadanych przez nią kompetencji w odniesieniu do spraw uregulowanych przez protokół kolejowy.

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1).
7 Decyzja Rady 2009/940/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. (Dz.U. L 331 z 16.12.2009, s. 1).
8 Tekst protokołu kolejowego został opublikowany w Dz.U. L 331 z 16.12.2009, s. 5, wraz z decyzją w sprawie podpisania.
9 Termin wejścia w życie protokołu kolejowego w Unii Europejskiej zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6).
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).
15 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1).
16 Decyzja Komisji 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 359 z 18.12.2006, s. 1).
17 Decyzja Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu Ruch kolejowy systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE (Dz.U. L 345 z 15.12.2012, s. 1).
18 Decyzja Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.