Decyzja 2014/284/UE w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.150.250

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

(2014/284/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 20 maja 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W maju 2003 r. Komisja przyjęła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: "Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE", w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z państwami produkującymi drewno (zwany dalej "planem działań UE"). Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działań w październiku 2003 r. 1 , a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję 2 .

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2013/486/UE 3 Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (zwana dalej "Umową") została podpisana dnia 30 września 2013 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(3) Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione do dokonania w imieniu Unii notyfikacji, o której mowa w art. 23 Umowy, w celu związania się Umową przez Unię.

Artykuł  3

Komisja reprezentuje Unię we wspólnym komitecie odpowiedzialnym za wdrażanie Umowy, ustanowionym zgodnie z art. 14 Umowy.

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w posiedzeniach wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy jako członkowie delegacji Unii.

Artykuł  4

Do celów zmiany załączników do Umowy - zgodnie z art. 22 Umowy - Komisja zostaje upoważniona, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 4 , do zatwierdzenia wszelkich takich zmian w imieniu Unii.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

A. TSAFTARIS

1 Dz.U C 268 z 7.11.2003, s. 1.
2 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 482.
3 Decyzja Rady 2013/486/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (Dz.U. L 265 z 8.10.2013, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.