Decyzja 2014/271 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.311.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2014 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 271/2014
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2138]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej tebukonazol 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 7 .

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32014 R 0890: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42),

- 32014 R 0891: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47),

- 32014 R 0916: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16),

- 32014 R 0917: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19),

- 32014 R 0918: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 24),

- 32014 R 0921: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 3),

- 32014 R 0922: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6).";

2)
po pkt 13zzzzf (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

"13zzzzg. 32014 R 0890: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42).

13zzzzh. 32014 R 0891: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47).

13zzzzi. 32014 R 0916: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16).

13zzzzj. 32014 R 0917: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19).

13zzzzk. 32014 R 0922: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 890/2014, (UE) nr 891/2014, (UE) nr 916/2014, (UE) nr 917/2014, (UE) nr 918/2014, (UE) nr 921/2014 oraz (UE) nr 922/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2014 z dnia 30 września 2014 r. 8 w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42.
2 Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47.
3 Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16.
4 Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19.
5 Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 24.
6 Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 3.
7 Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
8 Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.