Decyzja 2013/80 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do... - OpenLEX

Decyzja 2013/80 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.291.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
Nr 80/2013
z dnia 3 maja 2013 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93 1 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, zostało uchylone rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 , które zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 3 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, i w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do rozporządzenia (EWG) nr 1836/93.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 4 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne i w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Dyrektywa Rady 75/716/EWG 5 została uchylona dyrektywą Rady 93/12/EWG 6 , a obie te dyrektywy są uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 75/716/EWG.

(4) Dyrektywa Rady 78/319/EWG 7 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, została uchylona dyrektywą Rady 91/689/EWG 8 , która została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 9 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, i w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 78/319/EWG.

(5) Dyrektywa Rady 80/778/EWG 10 została uchylona dyrektywą Rady 98/83/WE 11 , a obie te dyrektywy są uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 80/778/EWG.

(6) Dyrektywa Rady 84/631/EWG 12 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, została uchylona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 13 , które zostało uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 14 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, i w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 84/631/EWG.

(7) Dyrektywa Rady 85/210/EWG 15 została uchylona dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 16 , a obie te dyrektywy są uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 85/210/EWG.

(8) Dyrektywa Rady 85/339/EWG 17 została uchylona dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 18 , a obie te dyrektywy są uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 85/339/EWG.

(9) Dyrektywa Rady 92/72/EWG 19 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, została uchylona dyrektywą 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 20 , która została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 21 która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, i w związku z powyższym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do dyrektywy 92/72/EWG.

(10) Decyzja Komisji 91/448/EWG 22 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(11) Decyzja Rady 91/596/EWG 23 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(12) Decyzja Komisji 92/146/EWG 24 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(13) Decyzja Komisji 94/10/WE 25 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(14) Decyzja Komisji 96/302/WE 26 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(15) Decyzja Komisji 96/511/WE 27 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(16) Decyzja Komisji 1999/177/WE 28 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 9 lutego 2009 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(17) Decyzja Komisji 1999/314/WE 29 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(18) Decyzja Komisji 2000/45/WE 30 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 30 listopada 2008 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(19) Decyzja Komisji 2000/479/WE 31 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(20) Decyzja Komisji 2001/689/WE 32 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 28 lutego 2009 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(21) Decyzja Komisji 2002/529/WE 33 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(22) Decyzja Komisji 2002/605/WE 34 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z czym powyższym ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(23) Decyzja Komisji 2003/121/WE 35 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 31 marca 2008 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(24) Decyzja Komisji 2004/669/WE 36 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 31 maja 2008 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(25) Decyzja Komisji 2005/174/WE 37 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(26) Decyzja Komisji 2006/402/WE 38 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(27) Decyzja Komisji 2006/534/WE 39 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(28) Decyzja Komisji 2007/205/WE 40 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(29) Decyzja Komisji 2007/531/WE 41 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(30) Decyzja Komisji 2010/693/UE 42 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(31) Zalecenie Komisji 2001/680/WE 43 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(32) Zalecenie Komisji 2003/532/WE 44 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(33) Rezolucja Rady z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki i pyłami zawieszonymi 45 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(34) Rezolucja Rady (89/C 273/01) 46 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(35) Rezolucja Rady (90/C 122/02) 47 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(36) Komunikat Komisji (SEC(89) 934 final), który jest uwzględniony w Porozumieniu EOG, stał się nieaktualny i w związku z powyższym należy go uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(37) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Skreśla się tekst pkt 1 (dyrektywa Rady 75/716/EWG), pkt 3 (dyrektywa Rady 85/210/EWG), pkt 4 (dyrektywa Rady 85/339/EWG), pkt 7c (decyzja Komisji 1999/177/WE), pkt 9a (decyzja Komisji 2007/205/WE) i pkt 9aa (decyzja Komisji 2010/693/UE) w rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia EOG.

Artykuł  2

Skreśla się tekst pkt 1d (decyzja Komisji 96/511/WE), pkt 1e (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93), pkt 1eac (rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006), pkt 1fa (decyzja Komisji 2000/479/WE), pkt 2aa (decyzja Komisji 94/10/WE), pkt 2af (decyzja Komisji 2006/402/WE), pkt 2b (decyzja Komisji 2000/45/WE), pkt 2c (decyzja Komisji 2001/689/WE), pkt 2l (decyzja Komisji 2003/121/WE), pkt 2n (decyzja Komisji 2004/669/WE), pkt 7 (dyrektywa Rady 80/778/EWG), pkt 21a (dyrektywa Rady 92/72/EWG), pkt 21abb (decyzja Komisji 2002/529/WE), pkt 21abc (decyzja Komisji 2006/534/WE), pkt 21abd (decyzja Komisji 2007/531/WE), pkt 23aa (decyzja Komisji 2002/605/WE), pkt 23c (decyzja Komisji 1999/314/WE), pkt 24a (decyzja Komisji 91/448/EWG), pkt 24c (decyzja Komisji 2005/174/WE), pkt 25a (decyzja Rady 91/596/EWG), pkt 25b (decyzja Komisji 92/146/EWG), pkt 29 (dyrektywa Rady 78/319/EWG), pkt 31 (dyrektywa Rady 84/631/EWG), pkt 32ab (decyzja Komisji 96/302/WE), pkt 35 (rezolucja Rady z dnia 15 lipca 1980 r.), pkt 36 (rezolucja Rady (89/C273/01), pkt 37 (rezolucja Rady (90/C 122/02), pkt 38 (komunikat Komisji (SEC(89) 934 final)), pkt 40 (zalecenie Komisji 2001/680/WE) i pkt 42 (zalecenie Komisji 2003/532/WE) załącznika XX do Porozumienia EOG.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 168 z 10.7.1993, s. 1.
2 Dz.U. L 114 z 24.4.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 32 z 4.2.2006, s. 4.
5 Dz.U. L 307 z 27.11.1975, s. 22.
6 Dz.U. L 74 z 27.3.1993, s. 81.
7 Dz.U. L 84 z 31.3.1978, s. 43.
8 Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 20.
9 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
10 Dz.U. L 229 z 30.8.1980, s. 11.
11 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.
12 Dz.U. L 326 z 13.12.1984, s. 31.
13 Dz.U. L 30 z 6.2.1993, s. 1.
14 Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.
15 Dz.U. L 96 z 3.4.1985, s. 25.
16 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.
17 Dz.U. L 176 z 6.7.1985, s. 18.
18 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.
19 Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 1.
20 Dz.U. L 67 z 9.3.2002, s. 14.
21 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
22 Dz.U. L 239 z 28.8.1991, s. 23.
23 Dz.U. L 322 z 23.11.1991, s. 1.
24 Dz.U. L 60 z 5.3.1992, s. 19.
25 Dz.U. L 7 z 11.1.1994, s. 17.
26 Dz.U. L 116 z 11.5.1996, s. 26.
27 Dz.U. L 213 z 22.8.1996, s. 16.
28 Dz.U. L 56 z 4.3.1999, s. 47.
29 Dz.U. L 120 z 8.5.1999, s. 43.
30 Dz.U. L 16 z 21.1.2000, s. 74.
31 Dz.U. L 192 z 28.7.2000, s. 36.
32 Dz.U. L 242 z 12.9.2001, s. 23.
33 Dz.U. L 172 z 2.7.2002, s. 57.
34 Dz.U. L 195 z 24.7.2002, s. 74.
35 Dz.U. L 47 z 21.2.2003, s. 56.
36 Dz.U. L 306 z 2.10.2004, s. 16.
37 Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 20.
38 Dz.U. L 162 z 14.6.2006, s. 78.
39 Dz.U. L 213 z 3.8.2006, s. 4.
40 Dz.U. L 91 z 31.3.2007, s. 48.
41 Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 47.
42 Dz.U. L 301 z 18.11.2010, s. 4.
43 Dz.U. L 247 z 17.9.2001, s. 1.
44 Dz.U. L 184 z 23.7.2003, s. 19.
45 Dz.U. C 222 z 30.8.1980, s. 1
46 Dz.U. C 273 z 26.10.1989, s. 1.
47 Dz.U. C 122 z 18.5.1990, s. 2.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.